Warunki powoływania i działania eksperta SAP - dyskusja

WTS_logo_okProjekt Zarządu SAP do dyskusji
w czasie spotkania w ramach 10. Warszawskich Targów Sztuki, które odbywają się pod patronatem SAP.

plik do pobrania

Spotkanie odbędzie się 19.10.2012 r. o godz. 20:30 w ramach targów w Warszawie

 

 

Warunki powoływania i działania eksperta
Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich
I. Definicja eksperta SAP.

Ekspert SAP jest powoływany w celu ustanowienia autorytetu wyrokującego o autentyczności dzieła w ramach określonego obszaru twórczości artystycznej. Obszar ten jest jednoznacznie określony aktem powołania wydanym przez zarząd SAP (np. ekspert SAP od twórczości Kossaków). Oznacza to, że osoba powołana może posługiwać się tytułem eksperta SAP tylko w zakresie podanym w akcie powołania.


II. Zakres działania eksperta SAP:


1. Ekspert SAP jest specjalistą w  zakresie wiedzy dotyczącej sztuki, np. kierunku artystycznego, twórczości ugrupowania artystycznego lub twórczości wybranego artysty.
2. Ekspert SAP wydaje jednoznaczne opinie na temat dzieł, które należą do obszaru jego zainteresowania, w zakresie określonym aktem powołania. Jeżeli jednak uzna, że nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się na temat autentyczności dzieła ma prawo powoływać wg swego uznania konsultantów. Ich nazwiska muszą być umieszczone w przygotowanej przez eksperta SAP pisemnej opinii, z zaznaczeniem przyczyn, dla których zostali powołani i uwag, jakie przekazali.
3. Konsultantem może zostać każdy specjalista w swojej branży cieszący się uznaniem środowiska antykwariuszy, który albo nie chce albo z różnych przyczyn nie  może wykonywać zawodu eksperta.

III. Zasady powoływania eksperta SAP:

1. Wymagania: kandydat na eksperta SAP musi mieć wykształcenie wyższe, czyli min. stopień mgr z historii sztuki lub nauk pokrewnych (historia, kulturoznawstwo, itp.), udokumentowane dyplomem ukończenia uczelni i nadania stopnia naukowego oraz doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie w wykonywanym zawodzie eksperta, rzeczoznawcy, biegłego sądowego, itp., potwierdzone dorobkiem z zakresu, który ma być wyszczególniony w akcie powołania, do którego zalicza się:
- artykuły zamieszczone w ogólnodostępnej prasie branżowej lub specjalistycznych periodykach naukowych
- opracowania: monografie, katalogi z wystaw, albumy
- ekspertyzy dotyczące dzieł sztuki (min. 3 ekspertyzy do wglądu).
Kandydat musi posiadać umiejętności opracowywania naukowego opiniowanego obiektu umożliwiające przygotowanie opinii o jego autentyczności zgodnej ze standardami SAP (wzór dokumentu dostępny jest na www.antykwariusze.pl.
2. Tryb powoływania: następuje na wniosek przedstawiciela galerii zrzeszonej w SAP, zwanego Powołującym. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje o kandydacie i jego dotychczasowej aktywności na rynku sztuki. Kandydat na eksperta musi mieć pisemną rekomendacje min. 2 podmiotów gospodarczych zrzeszonych w SAP, zwanych Rekomendującymi. O rekomendację występuje zarząd SAP na podstawie wniosku złożonego przez Powołującego. Ubiegający się o funkcję eksperta SAP lub Powołujący mogą wskazać galerie rekomendujące.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o powołanie na eksperta SAP nie może przekroczyć jednego miesiąca. Za dotrzymanie terminu odpowiedzialny jest zarząd SAP.
4. Termin wystawienia rekomendacji przez Rekomendujących nie może przekroczyć jednego tygodnia od daty wystąpienia o takową przez zarząd SAP.
5. Po otrzymaniu 2 rekomendacji zarząd powołuje pisemnym aktem kandydata na funkcję eksperta SAP na okres 5 lat i oznajmia to ogółowi poprzez umieszczenie nazwiska eksperta na stronie www.antykwariusze.pl. Przedłużenie nominacji na następną 5 letnią kadencję następuje na wniosek eksperta SAP i jest opiniowane tylko przez zarząd SAP.
6. W uzasadnionych przypadkach zarząd SAP ma prawo cofnąć nadanie tytułu eksperta SAP.
7. Kontakt z ekspertami odbywa się poprzez wytypowane galerie i domy aukcyjne. Ich nazwy będą podane przy nazwisku eksperta.

IV. Zasady pracy eksperta SAP:


1. Ekspert SAP przyjmuje dzieło sztuki do ustalenia jego oryginalności od firm i osób fizycznych zrzeszonych w SAP i innych, poprzez reprezentujący go podmiot gospodarczy. Na życzenie klienta w opinii może znaleźć się także aktualna, szacunkowa wycena dzieła.
2. Opinia eksperta SAP na temat dzieła wyrażana jest w formie pisemnej, w dokumencie noszącym nazwę Opinia, sporządzonym wg standardów ustalonych wcześniej przez zarząd SAP. Należy pamiętać, że opinia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem eksperta SAP oraz tytułem naukowym. W nagłówku opinii musi znajdować się telefon lub adres e-mail umożliwiający bezpośredni kontakt z ekspertem SAP.
3. Ekspert jest zobowiązany do przygotowania opinii w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zapoznania się z opiniowanym dziełem.
4. Wynagrodzenie za opinię ustala ekspert SAP wg stawek sugerowanych przez zarząd SAP
(min 2.5% od wartości dzieła, nie mniej niż 300,- zł netto).
5. Opinia musi być sporządzona w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zamawiający usługę a drugi zostaje umieszczony w archiwum eksperta SAP lub reprezentującego go podmiotu gospodarczego.
6. W sytuacjach tego wymagających ekspert SAP jest zobowiązany do prezentowania opinii wszystkim zainteresowanym.
7. Opinia wydana przez eksperta SAP jest wiążąca dla wszystkich członków SAP. Jeżeli jednak któryś z członków SAP prezentuje inne zdanie niż ekspert SAP odnośnie omawianego dzieła jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia zarzutów, polemizujących z tezami eksperta SAP natychmiast po ich sformułowaniu.
Publiczne kwestionowanie opinii eksperta SAP przez członka SAP, bez przedstawienia innej, pisemnej opinii dokumentującej zasadność zarzutów, jest sprzeczne z etyką członka SAP .
8. Organem rozstrzygającym ewentualne spory dotyczące opinii wystawionych przez ekspertów SAP jest zarząd SAP. W przypadku powstania sporu, czyli zgłoszenia zarządowi przez członka SAP faktu powstania opinii polemicznej z przygotowaną przez eksperta SAP, zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku do powołania grupy ekspertów (min. 2 osoby), którzy rozstrzygną spór.


V. Prawa i obowiązki eksperta SAP:


1. Ekspert SAP zobowiązany jest do świadczenia usług członkom SAP w pierwszej kolejności.
2. Ekspert SAP wydając opinie posługuje się przede wszystkim tytułem eksperta SAP wyraźnie oznaczając zakres kompetencji.
3. Ekspert SAP może przedłużyć termin wydania opinii ponad 14 dni w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań fizyko-chemicznych, grafologicznych i innych, ale nie może być on dłuższy niż 4 tygodnie od momentu zapoznania się z opiniowanym obiektem.
4. Ekspert SAP ma prawo zażądać dostarczenia mu obiektu do zaopiniowania na miejsce pracy pod warunkiem, że znajduje się ono na terenie Rzeczpospolitej.
5. Ekspert SAP jest zobowiązany do samodzielnego wykonania zdjęcia i dokonania opisu opiniowanego obiektu.
6. Na życzenie zamawiającego podmiot gospodarczy wystawia faktury VAT za wykonaną usługę eksperta
8. Ekspert SAP jest zobowiązany do bezterminowego przechowywania wszystkich wystawionych przez siebie opinii. W przypadku zapytania o fakt wystawienia opinii lub o jej treść ekspert SAP zobowiązany jest udostępnić opinię do wglądu.
9. Ekspert SAP nie wydaje własnego egzemplarza opinii ani nie wykonuje xeroxów wystawionej przez siebie opinii dla osób trzecich.
10. Ekspert SAP jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od nominowania, do podjęcia starań w celu uzyskania statusu biegłego sądowego w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej.

Wojciech Niewiarowski
Sekretarz Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 

 

 

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30