Warunki powoływania i działania eksperta SAP
Projekt zarządu SAP:

Warunki powoływania i działania eksperta SAP
Stan na 19 grudnia 2012


I. Definicja eksperta SAP.
Ekspert SAP jest powoływany w celu ustanowienia autorytetu wyrokującego o autentyczności dzieła w ramach określonego obszaru twórczości artystycznej. Obszar ten jest jednoznacznie określony aktem powołania wydanym przez zarząd SAP (np. ekspert SAP od twórczości Kossaków). Oznacza to, że osoba powołana może posługiwać się tytułem eksperta SAP tylko w zakresie podanym w akcie powołania.

II. Zakres działania eksperta SAP:

1. Ekspert SAP jest specjalistą w  zakresie wiedzy dotyczącej sztuki, np. kierunku artystycznego, twórczości ugrupowania artystycznego lub twórczości wybranego artysty.
2. Ekspert SAP wydaje jednoznaczne opinie na temat dzieł, które należą do obszaru jego zainteresowania, w zakresie określonym aktem powołania. Jeżeli jednak uzna, że nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć się na temat autentyczności dzieła ma prawo powoływać wg swego uznania konsultantów. Ich nazwiska muszą być umieszczone w przygotowanej przez eksperta SAP pisemnej opinii, z zaznaczeniem przyczyn, dla których zostali powołani i uwag, jakie przekazali.
3. Konsultantem może zostać każdy specjalista w swojej branży cieszący się uznaniem środowiska antykwariuszy, który albo nie chce albo z różnych przyczyn nie może wykonywać zawodu eksperta.

III. Zasady powoływania eksperta SAP
1. Wymagania: kandydat na eksperta SAP musi mieć wykształcenie wyższe, czyli min. stopień mgr z historii sztuki lub nauk pokrewnych (historia, kulturoznawstwo, itp.), udokumentowane dyplomem ukończenia uczelni i nadania stopnia naukowego oraz doświadczenie zawodowe. Kandydat musi posiadać umiejętności opracowywania naukowego opiniowanego obiektu, umożliwiające przygotowanie opinii o jego autentyczności zgodnej ze standardami SAP (wzór dokumentu dostępny jest na www.antykwariusze.pl).
2. Tryb powoływania: następuje na wniosek przedstawiciela galerii lub domu aukcyjnego zrzeszonych w SAP, zwanego Powołującym, złożony do zarządu SAP. Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje o kandydacie i jego dotychczasowej aktywności na rynku sztuki. Kandydat na eksperta musi mieć pisemną rekomendacje min. 2 podmiotów gospodarczych zrzeszonych w SAP, zwanych Rekomendującymi. O rekomendację występuje zarząd SAP na podstawie wniosku złożonego przez Powołującego. Ubiegający się o funkcję eksperta SAP lub Powołujący mogą wskazać galerie rekomendujące. Ponadto zarząd SAP zwraca się o opinię do podmiotów gospodarczych właściwych dla regionu działania eksperta. Brak opinii od nich, w terminie jednego miesiąca, uważa się za akceptacje kandydatury.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o powołanie na eksperta SAP nie może przekroczyć jednego miesiąca. Za dotrzymanie terminu odpowiedzialny jest zarząd SAP.
4. Termin wystawienia rekomendacji przez Rekomendujących nie może przekroczyć dwóch tygodni od daty wystąpienia o takową przez zarząd SAP.
5. Po otrzymaniu 2 rekomendacji zarząd powołuje pisemnym aktem kandydata na funkcję eksperta SAP na okres 5 lat i oznajmia to ogółowi poprzez umieszczenie nazwiska eksperta na stronie www.antykwariusze.pl. Przedłużenie nominacji na następną 5 letnią kadencję następuje na wniosek eksperta SAP i jest opiniowane tylko przez zarząd SAP.
6. W uzasadnionych przypadkach zarząd SAP ma prawo cofnąć nadanie tytułu eksperta SAP.
7. Kontakt z ekspertami odbywa się poprzez wytypowane galerie i domy aukcyjne. Ich nazwy będą podane przy nazwisku eksperta.

IV. Zasady pracy eksperta SAP
1. Ekspert SAP przyjmuje dzieło sztuki do ustalenia jego oryginalności od firm i osób fizycznych zrzeszonych w SAP i innych, poprzez reprezentujący go podmiot gospodarczy (galerię lub dom aukcyjny). Na życzenie klienta w opinii może znaleźć się także aktualna, szacunkowa wycena dzieła.
2. Opinia eksperta SAP na temat dzieła wyrażana jest w formie pisemnej, w dokumencie noszącym nazwę Opinia, sporządzonym wg standardów ustalonych wcześniej przez zarząd SAP. Należy pamiętać, że opinia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem eksperta SAP oraz tytułem naukowym. W nagłówku opinii musi znajdować się telefon lub adres e-mail umożliwiający bezpośredni kontakt z ekspertem SAP.
3. Ekspert jest zobowiązany do przygotowania opinii w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zapoznania się z opiniowanym dziełem.
4. Wynagrodzenie za opinię ustala ekspert SAP wg stawek sugerowanych przez zarząd SAP
(zwyczajowo 2.5% od wartości dzieła).
5. Opinia musi być sporządzona w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zamawiający usługę a drugi zostaje umieszczony w archiwum eksperta SAP lub reprezentującego go podmiotu gospodarczego.
6. W sytuacjach tego wymagających ekspert SAP jest zobowiązany do prezentowania opinii wszystkim zainteresowanym.
7. Opinia wydana przez eksperta SAP jest wiążąca dla wszystkich członków SAP. Jeżeli jednak któryś z członków SAP prezentuje inne zdanie co do oryginalności przedmiotowego dzieła niż ekspert SAP jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia zarzutów, polemizujących z tezami eksperta SAP, natychmiast po ich sformułowaniu.
Publiczne kwestionowanie opinii eksperta SAP przez członka SAP, bez przedstawienia innej, pisemnej opinii dokumentującej zasadność zarzutów, jest sprzeczne z etyką członka SAP .
8. Organem rozstrzygającym ewentualne spory dotyczące opinii wystawionych przez ekspertów SAP jest zarząd SAP. W przypadku powstania sporu, czyli zgłoszenia zarządowi przez członka SAP faktu powstania opinii polemicznej z przygotowaną przez eksperta SAP, zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku do powołania grupy ekspertów (min. 2 osoby), którzy rozstrzygną spór.

V. Prawa i obowiązki eksperta SAP

1. Ekspert SAP zobowiązany jest do świadczenia usług członkom SAP w pierwszej kolejności.
2. Ekspert SAP wydając opinie posługuje się przede wszystkim tytułem eksperta SAP wyraźnie oznaczając zakres swoich kompetencji.
3. Ekspert SAP może przedłużyć termin wydania opinii ponad 14 dni w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań fizyko-chemicznych, grafologicznych i innych, ale nie może być on dłuższy niż 4 tygodnie od momentu zapoznania się z opiniowanym obiektem i uzgodniony ze zleceniodawcą opinii.
4. Sporządzając ekspertyzę ekspert SAP jest zobowiązany do samodzielnego wykonania zdjęcia i dokonania opisu opiniowanego obiektu.
5. Na życzenie zamawiającego podmiot gospodarczy reprezentujący eksperta wystawia faktury VAT za wykonaną opinię.
6. Ekspert SAP jest zobowiązany do bezterminowego przechowywania wszystkich wystawionych przez siebie opinii. W przypadku zapytania o fakt wystawienia opinii lub o jej treść ekspert SAP zobowiązany jest udostępnić opinię do wglądu.
7. Wskazane jest by ekspert SAP, po akcie nominowania, podjął starania w celu uzyskania statusu biegłego sądowego w zakresie uprawianej dyscypliny
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30