Relacja ze spotkania Zarządu SAP w MKiDN

SAP - logoSprawozdanie ze spotkania Zarządu SAP z minister Małgorzatą Omilanowską
w dniu 11 grudnia 2013 r.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zaproszenie pani minister Omilanowskiej.

Uczestniczyli z Zarządu SAP:
Prezes Zuzanna Migo-Rożek
Wiceprezes Janina Górka-Czarnecka
Wiceprezes Leszek Wąs
Sekretarz Wojciech Niewiarowski
Adam Chełstowski
Konrad Szukalski.

Ponadto obecni byli:
Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler
Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Elżbieta Rogowska
Naczelnik Wydziału ds. Konserwatorskich Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Zbigniew Maj
Kierownik Działu Analiz Kryminalnych NIMOZ Monika Barwik.

 

    Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań prezes Zuzanny Migo-Rożek za zaproszenie i umożliwienie przedstawienia listy zagadnień istotnych dla prawidłowego funkcjonowania polskiego rynku antykwarycznego. Następnie sekretarz przedstawił najważniejsze zagadnienia mające być podstawą do dalszej dyskusji:
I. Ustanowienie warunków powoływania i wykonywania zawodu eksperta dzieł sztuki.
II. Stworzenie listy dzieł sztuki stanowiących dziedzictwo narodowe (LDN).
III. Regulacje obrotu dziełami sztuki nie będącymi na LDN.
IV. Dodatkowe regulacje dotyczące importu i eksportu dzieł sztuki
oraz omówił je szczegółowiej w 10 minutowej prezentacji.
 Po jej zakończeniu pani minister w trwającym 45 minut monologu ustosunkowała się do poszczególnych kwestii.
    Po pierwsze poinformowała zebranych, że postulat utworzenia Listy Dziedzictwa Narodowego jest już realizowany w ramach ministerstwa. Będzie to tzw. lista skarbów dziedzictwa narodowego, na której znajdą się najcenniejsze dla polskiej kultury obiekty. Projekt realizowany jest już od ponad pół roku i obecnie trwają prace legislacyjne. Znalezienie się obiektu na liście będzie oznaczało, że nie może on być eksportowany. Obecność na liście będzie też podstawą do starań o środki na zabezpieczenie lub konserwację. Realizacja projektu w podstawowej formie zaplanowana jest na kilka lat.
    Ustosunkowując się do postulatu ułatwienia eksportu dzieł sztuki poprzez wystawianie promes gwarantujących, że będzie wydane pozwolenie na wywóz pani minister oznajmiła, że projekt jest nie do zrealizowania. Przyczyną są procedury administracyjne i brak możliwości kadrowych. Zatem pozwolenia na wywóz będą wydawane przy zachowaniu dotychczasowej procedury. Ministerstwo stara się obecnie o wyłączenie instytucji wojewódzkich konserwatorów zabytków spod egidy wojewodów i z powrotem, tak jak było dawniej, podporządkowanie ich MKiDN. Stwierdzono bowiem, że konserwatorzy zabytków podatni są na naciski władzy lokalnej.
W sprawie powoływania ekspertów pani minister wyjaśniła, że sprawa ma charakter polityczny. Postulowane przez SAP wprowadzenie określonych prawem zasad powoływania ekspertów jest sprzeczne z obowiązującą obecnie w rządzie doktryną deregulacji zawodów. Zatem pani minister nie widzi możliwości administracyjnego uregulowania tych spraw. W jej opinii, jako historyka sztuki i byłego naukowca problem polega na uczciwości ekspertów już działających, którzy nie powinni podejmować się pisania opinii do obiektów nie będących w obszarze ich wiedzy. Jedyne co można zrobić to wprowadzić „certyfikację” ekspertów w oparciu o przepisy funkcjonujące w innych krajach europejskich. Kwestia ta nie została przez panią minister rozwinięta, wymaga bowiem dokładnego przestudiowania odpowiednich przepisów tam obowiązujących.
    Pani minister oznajmiła, że w 2015 roku będzie organizowana ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona muzealnictwu i udział w niej przedstawicieli SAP też byłby wskazany. Możliwe jest włączenie do obrad sesji poświęconej ekspertom, której SAP byłby współorganizatorem.
    W przypadku braku możliwości wykonywania zawodu eksperta przez pracowników muzealnych pani minister zaznaczyła, że w terminie 3 tygodni odbędzie się spotkanie rady Muzealnej, w czasie którego obecne, kompetentne gremia, podejmą dyskusję nad tym problemem. Zdaje sobie ona sprawę z faktu, że dyrektorzy muzeów zabraniający swoim pracownikom pisania opinii zewnętrznych działają bezprawnie, ale jej możliwości oddziaływania na nich są małe. Dyrektorzy, choć podlegają pod MKiDN cieszą się daleko idącą autonomią. Pani minister zapewniła, że rozumie dobrze sytuację antykwariuszy chcących korzystać z wiedzy muzealników, którzy niewątpliwie z racji wykonywanej pracy są ekspertami w obszarze swojego działania i ich samych, którzy takie usługi chcieliby świadczyć i jest życzliwie do sprawy nastawiona.
    Ustalono, że dalsze rozmowy związane z uczestniczeniem przedstawicieli SAP w konferencji jw. będą prowadzone z sekretariatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochorny Zbiorów.
    Postulat SAP uproszczenia kontaktów z Departamentem Dziedzictwa Narodowego poszukującym obiektów utraconych został odrzucony. MKiDN nie ma możliwości, żeby opublikować pełną listę obiektów poszukiwanych. W przypadku zapytania ze strony antykwariusza czy dany obiekt figuruje w katalogu możliwa jest odpowiedź przy zachowaniu odpowiedniej formy administracyjnej.
    Ustalono, że za dalsze kontakty z MKiDN w sprawie procedur dotyczących postępowania w sprawie obiektów utraconych osobą odpowiedzialną z ramienia SAP będzie Adam Chełstowski.
Na zakończenie zebrania pani minister poprosiła, by we wszystkich sprawach zwracać się do dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacka Milera.

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30