Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP

SAP - logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich 

plik do pobrania

Zebranie odbyło się 20 maja 2014 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:15 w biurze SAP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków SAP oraz zaproszeni goście.


Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 20 maja 2014 r., godz. 12:00 (pierwszy termin) oraz 12:15 (drugi termin)

12:15 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
- Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
- Sprawozdanie z działalności za rok 2013/2014 (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
- Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
- Powitanie nowych członków SAP.
- Wykład: Możliwości uzyskania ofert ubezpieczeniowych na polskim rynku dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, zbiorów antykwarycznych. Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń. (referuje broker ubezpieczeniowy pani Anna Kurek).
- Dyskusja z przedstawicielami policji w sprawie procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z falsyfikatami.
- Wolne wnioski.
14:30- Zamknięcie zebrania
14:30-15:00 – Catering

 

   Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich – pani Zuzanna Migo-Rożek. Na przewodniczącego zebrania zaproponowała pana Macieja Jakubowskiego, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, podziękował za wybór i przekazał głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły.
  „Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ostatni rok 2013/2014, zacznę od krótkiego podsumowania rotacji w składzie naszego Stowarzyszenia w przeciągu ostatniego roku. Obecnie członkami jest 107 osób. W przeciągu ostatniego roku przyjęliśmy do SAP:
- panią Zofię Liguzińską-Kruk z Galerii Raven (przyjęta w czerwcu 2013 r.)
- pana Krzysztofa Fabijańskiego z Galerii Stalowa (przyjęty w sierpniu 2013 r.)
- panią Barbarę Elżanowską- Rutherford z galerii 101 Projekt (przyjęta w październiku 2013 r.)
- pana Dariusza Pawłowskiego – bibliofila (przyjęty w październiku 2013 r.)
  Dodam także, że końcem 2013 roku do grona członków SAP powrócił pan Wojciech Sawaszkiewicz z galerii Antiksawa w Szczecinie.
  Niestety byliśmy zmuszeni skreślić z listy członków następujące osoby:
- Pana Krzysztofa Dydo z Galerii Plakatu w Krakowie – za niepłacenie składek członkowskich;
- Pana Jerzego Milewskiego z Salonu Sztuki Pegaz w Warszawie - za niepłacenie składek członkowskich;
  Prawdopodobnie także dzisiaj, na Zebraniu Zarządu, zostanie podjęta decyzja o skreśleniu kolejnych osób, do których były wysyłane ostateczne monity o dużych zaległościach w uiszczaniu składek.
  Nasze grono opuścili także: pan Waldemar Mierzwa (przeszedł na emeryturę i w stan odpoczynku od różnego rodzaju aktywności społecznej).

  Wymienię Państwu pokrótce kilka z działań SAP, które miały miejsce w roku 2013/2014:

  - W 2013 roku SAP objął patronat nad X Warszawskimi Targami Sztuki. W trakcie tych Targów zorganizowaliśmy spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim, podczas którego podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych. Przy okazji pozwolę sobie przypomnieć Państwu zaleceniu przesyłania do ministerstwa egzemplarzy drukowanych katalogów aukcyjnych i informatorów o ofertach. Przy okazji targów odbyła się promocja książki i spotkanie z autorkami wydawnictwa MKiDN „Straty wojenne. Malarstwo polskie. Tom II”. Dzięki umowie z ministerstwem rozdawane były darmowe egzemplarze tej pozycji (przede wszystkim dla członków SAP - jeśli ktoś wtedy nie odebrał, to zostało jeszcze trochę egzemplarzy – po zebraniu proszę zgłosić się do sekretarki SAP).
  W wyniku tegoż spotkania z ministrem kultury, nawiązaliśmy pewien rodzaj współpracy. Jej owocem było kolejne spotkanie z przedstawicielami ministerstwa, które odbyło się 11 grudnia 2013 r. tamże. Zarząd SAP spotkał się na nim z panią minister Małgorzatą Omilanowską, innymi przedstawicielami ministerstwa oraz NIMOZ-u. Sprawozdanie z tegoż zebrania znajduje się na stronie SAP (było również rozsyłane do wszystkich członków).
  Pokrótce wspomnę, że omawialiśmy na nim m. in. następujące zagadnienia:
- Ustanowienie warunków powoływania i wykonywania zawodu eksperta dzieł sztuki.
- Stworzenie listy dzieł sztuki stanowiących dziedzictwo narodowe (Lista Dziedzictwa Narodowego).
- Regulacje obrotu dziełami sztuki nie będącymi na LDN.
- Dodatkowe regulacje dotyczące importu i eksportu dzieł sztuki.
W efekcie odbytego spotkania prowadzimy obecnie rozmowy i korespondencję w sprawie ostatnio przygotowywanych zmian w ustawie o zabytkach, które jednak na razie nie przyniosły żadnych konkretów.

  - Opracowaliśmy również raport dotyczący polskiego rynku sztuki w 2013 roku. Raport ten również rozsyłaliśmy i także jest dostępny na stronie SAP.

  - W 2014 roku SAP objął patronat nad Targami Sztuki Kraków ART EXPO, które odbyły się początkiem maja w dworze w Tomaszowicach. Patronatem też opatrzymy 12. edycję Warszawskich Targów Sztuki, które odbędą się w dniach 10-12 października w stałym już miejscu w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

  - W październiku 2013 r. ruszyła kolejna, VIII już edycja studiów podyplomowych i kursu Rynek sztuki i antyków, które jak zwykle, współorganizujemy z Krakowska Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W tej edycji udało nam się zaangażować 25 uczestników. Aktualnie rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do kolejnej, IX już edycji, która rozpocznie się w październiku 2014 roku. Sekretariat przesyłał (bądź dostarczał osobiście) ulotki informacyjne o naszych studiach. I tutaj mój apel do Państwa, jeśli nie stanowi to problemu, to prosilibyśmy o przekierowanie e-maila informacyjnego o studiach do swoich znajomych, klientów – osób potencjalnie mogących być zainteresowanymi uczestnictwem w naszych studiach podyplomowych oraz do położenia w galeriach ulotek informacyjnych. Mamy nadzieję, że i ta edycja studiów będzie cieszyć się równą popularnością, co i poprzednie.
W najbliższym czasie będziemy w dalszym ciągu pilnować tematu przygotowywanych zmian do ustawy o zabytkach i przygotowywanej liście najcenniejszych zabytków. Zastanawiamy się również nad uczestnictwem w organizowanym przez MKiDN oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich w kwietniu 2015 roku Kongresie Muzealników, gdzie chcemy kontynuować rozmowy na temat problemu ekspertów w Polsce.
  Chciałabym przypomnieć, że w następnym roku spotykamy się na zebraniu walnym, które będzie zebraniem wyborczym. Przed nami zatem wybór osób do nowego składu zarządu, w tym prezesa, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Proszę zastanowić się nad kandydaturami, bowiem może już czas na dodanie innej jakości i nowego ducha. Mam nadzieję, że zachcecie się państwo zaangażować i przedstawiać swoje kandydatury przez najbliższe miesiące.
  Podsumowując ubiegłoroczną działalność SAP, chcę podkreślić, że nasze Stowarzyszenie od pięciu lat stale zachowuje płynność finansową. Ubiegły rok był dość trudny (koszty działalności nieznacznie wzrosły, zaś ściągalność składek nieco spadła). Dodam także, że składkę do CINOA za rok 2013/2014 opłaciliśmy początkiem tego roku, co jest naszym największym, jednorazowym wydatkiem. Ale dokładniej kwestię naszej sytuacji finansowej przybliży nam sekretarz pan Wojciech Niewiarowski.”

  Przewodniczący Zebrania podziękował pani Prezes za interesujące sprawozdanie i zapytał zebranych, czy ktoś ma jakieś uwagi w związku z powyższą relacją. Uwag nie zgłoszono, więc pan Maciej Jakubowski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

  Uchwała nr 01/05/14 – Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została przyjęta jednogłośnie.

   Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu zebrania i przekazał głos Sekretarzowi i Skarbnikowi Zarządu SAP – panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, który rozpoczął swoje wystąpienie od podania, że łączne przychody bilansowe SAP wyniosły w ubiegłym roku 53.572,33 zł, zaś wydatki 58.960,56 zł. W związku z tym, wynik bilansowy zakończył się na minusie, czyli na poziomie -5.388,23 zł. Głównymi przychodami SAP są składki członkowskie, które w 2013 roku wpłynęły w wysokości 45.405 zł. Zaobserwowano spadek w ściągalności składek w stosunku do roku poprzedniego. Koszty funkcjonowania biura zwiększyły się nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 47.026,01 zł. Wzrost wynikł m. in. z powodu konieczności zakupu sprzętu biurowego (komputera, drukarki), gdyż dotychczas użytkowane sprzęty z przyczyn technicznych nie nadawały się już do użytku. Należy też nadmienić, że największym jednorazowym kosztem ponoszonym przez SAP jest coroczna składka do CINOA (wyniosła za rok ubiegły 8.343,61 zł), która to jest płacona regularnie i została uiszczona w styczniu 2014 roku. Czynsz i media wyniosły w ubiegłym roku 10.373 80 zł., zaś wynagrodzenia 21.166,67 zł.
   SAP zachowuje płynność finansową od kilku lat niezmiennie. Zwrot kosztów za rekrutację na studia podyplomowe prowadzoną dla Krakowskiej Akademii w wysokości 8.000 zł, pokrywa coroczną składkę do CINOA. Należy jednak zastanowić się, co zrobić, gdyby w danym roku (np. z powodu niżu demograficznego, który jest coraz bardziej odczuwalny) nie udało się rozpocząć nowej edycji studiów. Odnośnie kosztów działalności SAP, zostały one sprawnie sprowadzone do takiego poziomu, że już nie ma możliwości ich obniżania. Należy zatem przedyskutować kwestię zwiększenia przychodów. Oczywiście niezwykle istotne jest, aby zwiększyć ściągalność składek. To głównie dzięki nim SAP może istnieć i wypełniać swoją działalność statutową. Istotnym problemem jest jednak to, że są w SAP osoby z dużymi zaległościami w uiszczaniu składek. Zasadniczym pytaniem jest – co w takim wypadku zrobić? Czasami bywa bowiem tak, że ktoś nie płaci, bo ma poważne kłopoty finansowe, a czasami nie płaci, bo po prostu nie chce.
Pan Niewiarowski zaproponował, że SAP mógłby spróbować organizować 2-3 dniowe kongresy, na które można by zapraszać różne firmy, które na zasadzie zwrotu kosztów za udział mogłyby prezentować swoje produkty np. antykwariuszom oraz rozważenie możliwości odpracowywania na rzecz Stowarzyszenia zaległych składek przez osoby, które chwilowo znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej, a chcą uniknąć skreślenia z listy członków SAP.
  Przewodniczący Zebrania podziękował za sprawozdanie i umożliwił zebranym zadawanie pytań. W kontekście propozycji dotyczących poprawy kondycji finansowej SAP zaproponowano pomysł dotyczący organizowania przez SAP aukcji. Okazało się to jednak trudne do zrealizowania z kilku względów. Kolejna osoba, czyli pan Marek Lengiewicz zaproponował tzw. abolicję składkową – w kontekście osób z dużymi zaległościami z problemami finansowymi, które chcą być dalej członkami SAP, ale nie mogą uiścić dużej zaległości. Poza tym, zaproponował też organizację np. parodniowych szkoleń, na których wykładowcy mogliby prowadzić zajęcia bez wynagrodzenia. Kwestią do zastanowienia się pozostaje fakt, czy SAP nie powinien założyć działalności gospodarczej.
  Pan Wojciech Niewiarowski zaproponował także, żeby zrobić rozeznanie i spróbować składać wnioski o realizację projektów, których SAP byłby współorganizatorem w ramach konkursów organizowanych przez agencje rządowe i samorządowe.
  Pan Maciej Jakubowski podziękował za sprawozdanie finansowe i pomysły zwiększenia przychodów SAP, nad którymi członkowie stowarzyszenia powinni się zastanowić i przeszedł do kolejnego punktu zebrania - przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Wiesławowi Dylągowi.
  Pan Wiesław Dyląg zdał sprawozdanie z zebrania komisji, które odbyło się 13 maja 2014 roku w Krakowie. Komisja dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi, a także analizy rozliczeń finansowych SAP i nie stwierdziła różnic. Nie zgłosiła zatem żadnych zastrzeżeń do wyników finansowych. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2013.
  Przewodniczący podziękował za zdaną relację i poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz o udzielenie absolutorium za rok 2013.

Uchwała nr 02/05/14 – Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2013 oraz wynik finansowy będący deficytem w kwocie – 5.388,23 zł - została przyjęta jednogłośnie.

  W kolejnym punkcie obrad, pani Prezes przywitała nowych członków SAP, którzy dołączyli w poczet stowarzyszenia w przeciągu ostatniego roku.
Następnie pan Maciej Jakubowski przekazał głos pani Annie Kurek, która podziękowała za zaproszenie i rozpoczęła prezentację dotyczącą ubezpieczeń dla galerii sztuki. W ogólnym zarysie przedstawiła kwestie ubezpieczeniowe. Podkreśliła na wstępie, że jest przedstawicielem firmy Silesia Broker, jest brokerem ubezpieczeniowym, czyli nie reprezentuje żadnej konkretnej firmy. Szukaj najlepszej oferty dla danego klienta i aktywnie zajmują się likwidacją szkód. Jest rozliczana przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa na terenie całej Polski. Dodała także, że rynek ubezpieczeń dla galerii w Polsce jest trudny, gdyż w Polsce brakuje często fachowców szacujących wartość mienia, stad firmy ubezpieczeniowe boją się ubezpieczać tego typu podmioty gospodarcze.
  Towarzystwa ubezpieczeniowe z siedzibą w Polsce z ofertą ubezpieczeń dla rynku sztuki to: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Vienna Insurance Group; TUiR WARTA S.A.; AXA TUiR S.A. i CATLIN (w imieniu którego w Polsce działa MZG GAMA coverholder Lloyd′s). Towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce nie mają dedykowanej oferty – robią ofertę na warunkach ogólnych. Oferta ubezpieczeniowa w Polsce kierowana jest do muzeów, galerii, kolekcji prywatnych, domów aukcyjnych i w kontekście wystaw (stałych i czasowych). Odnośnie zakresu ubezpieczenia może ono dotyczyć ognia i innych zdarzeń losowych lub być w systemie all risks.
  „Przykłady zakresu ubezpieczeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego; deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę, osunięcie się ziemi, dym i sadzę, huk ponaddźwiękowy, napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, zapadanie się ziemi, zalanie; powódź; dewastacja; kradzież z włamaniem; rabunek; wandalizm; możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o kradzież zwykłą, tzn. bez śladów włamania; możliwość ubezpieczenia podczas transportu „od ściany do ściany” tj. od momentu przekazania obiektu do pakowania do momentu powrotu obiektu do właściciela.”
  Pani Kurek zwróciła także uwagę, co należy sprawdzić przy wyborze ubezpieczenia, czyli zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, obowiązki ubezpieczającego i definicje (np.: franczyza redukcyjna, udział własny, zasada proporcji, niedoubezpieczenie). Podkreśliła także, że należy zastanowić się czy ubezpieczyć się w zakresie ryzyk wszystkich czy konkretnie określonych. Poza ubezpieczeniem np. od pożaru, kradzieży, warto też ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Z tym, że to ubezpieczenie musi być dokładnie zindywidualizowane i dostosowane do profilu działalności.
  W trakcie dyskusji pani Anna Kurek stwierdziła, że lepszą ofertę można uzyskać jako grupa, czyli np. jeśli SAP zebrałby grupę co najmniej 10 osób zainteresowanych ubezpieczeniem galerii (ubezpieczenie OC lepiej uzgadniać indywidualnie), można pozyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego atrakcyjniejszą cenowo ofertę.
W związku z powyższym, pan Wojciech Niewiarowski zaproponował, aby pani Kurek przygotowała taką ofertę dla grupy (podał przy tym zakładane sumy: 1 mln zł – ubezpieczenie od kradzieży mienia, 200 tys. zł ubezpieczenie ogniowe, przy założeniu mienia własnego 50 tys. zł i mienia powierzonego 950 tys. zł). Pani Kurek zobowiązała się do zaprezentowania takiej oferty, przy założeniu, że skorzysta z niej kilku członków SAP. Po otrzymaniu oferty, SAP skontaktuje się z wszystkimi członkami stowarzyszenia.
  W dalszej części wykładu pani Anna Kurek odpowiadała na pytania członków SAP. Wspomniała przy tym, że firma Catlin reprezentująca w Polsce brytyjskiego Lloyd’a działa już na prawie polskim i wszelkie spory rozstrzygane są na terenie naszego kraju. Omówiła tez pokrótce wymagania lokalowe niezbędne do nabycia ubezpieczenia itp.
  Przewodniczący pan Jakubowski podziękował za wykład i po zakończeniu serii pytań przeszedł do kolejnego punktu zebrania. Zaprosił do stołu prezydialnego reprezentanta policji, pana podinsp. Rafała Węgla z Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który rozpoczął dyskusję od wprowadzenia do tematu postępowania w sytuacjach zetknięcia się w pracy z falsyfikatami. Wspomniał, że trwają zmiany strukturalne w wydziałach policji w całej Polsce i obecnie prawie już nie ma zespołów specjalizujących się w kradzieżach dzieł sztuki. Pozostali jeszcze pojedynczy przedstawiciele w 4 miastach (np. w Krakowie, Lublinie) oraz jedna osoba koordynująca działania z Warszawy. Zmiany jeszcze trwają i czas pokaże jak ostatecznie ukształtują się te struktury. Wynikły one jednak ze statystyki, wykazującej, że kradzieże dzieł sztuki stanowią nieznaczny odsetek wszystkich kradzieży w Polsce. Być może jednak idea zespołu centralnego ponownie powróci na agendę.
  Ze swojej strony przedstawił praktykę postępowania na gruncie doświadczeń funkcjonariusza policji. Odnośnie kwestii teoretycznych zalecił kontakt z teoretykami prawa np. z panią dr Katarzyną Zalasińską. W swoim wystąpieniu podkreślał, że w przypadku podejrzenia falsyfikatu, który ktoś przyniósł do galerii, należy natychmiast skontaktować się z policją. Jednakże zaznaczył, że może ona działać tylko wtedy, gdy w jej ręce trafi dany obiekt, musi być osoba poszkodowana i wina umyślna. Oni już zajmą się określeniem, czy obiekt jest faktycznie falsyfikatem i czy ktoś został oszukany. W trakcie dyskusji z sali odezwały się głosy, że niemożliwością jest zgłaszanie każdej sytuacji zetknięcia się z falsyfikatem. Na pewno zaś należy zgłaszać osoby, które ewidentnie, z premedytacją wprowadzają falsyfikaty do obiegu. Podawano przy tym np. problem głośnej sprawy ze Śląska, dotyczącej umyślnego wprowadzania falsyfikatów na rynek, która jednak pomimo usilnych starań policji została umorzona przez prokuraturę. Tego typu wydarzenia pozwalają wątpić w skuteczność działania organów ścigania na polskim rynku. Podano dodatkowo bulwersujący przykład oficjalnego prezentowania jako oryginały falsyfikatów obrazów w jednym z podkrakowskich muzeów.
  Podsumowując dyskusję i wymianę doświadczeń, pan podinsp. Rafał Węgiel podkreślił, że należy zawsze zgłaszać na policję falsyfikaty. Najlepiej telefonować od razu, można przyjąć obiekt w komis, zebrać dane o osobie, która go przyniosła (przy założeniu że dana osoba posługuje się swoim dowodem osobistym) i jeśli jest taka możliwość, zabezpieczyć nagranie tejże osoby z kamer (jeśli w galerii jest monitoring). Na pewno jednak nie można przy tym podejmować ofensywnych działań, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.
  Członkowie SAP zgodzili się z koniecznością walki z problemem i podkreślili, że najważniejszym jest, aby wyeliminować z rynku sztuki osoby działające w złej wierze, które notorycznie próbują wprowadzić na rynek falsyfikaty – szczególnie, że czasem można poznać, że wyszły „spod jednej ręki”. Pozostaje także mieć nadzieję, że poza tym policji uda się też skuteczniej łapać oszustów, którzy w olbrzymiej ilości sprzedają falsyfikaty przez Internet (przy pomocy portali allegro, gumtree itp.).
  Poza zgłoszeniami telefonicznymi w nagłych wypadkach, pan podinsp. Rafał Węgiel zasugerował, aby przekierowywać mu e-mailowo oferty otrzymywane w tej formie, a które noszą znamiona falsyfikatów.
  Po zakończeniu dyskusji obfitującej w pytania, pan Maciej Jakubowski przeszedł do kolejnego punktu programu, dotyczącego wolnych wniosków.
  Pan Marek Sosenko zgłosił propozycję, aby SAP wystąpił do odpowiednich organów celem usystematyzowania definicji kopii i falsyfikatu.
  Z braku kolejnych wolnych wniosków, Przewodniczący Zebrania pan Maciej Jakubowski podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie.
  Pani Prezes dołączyła się do powyższych podziękowań, a następnie zaprosiła na doskonały catering, który został przygotowany przez restaurację państwa Janarków.

  Przewodniczący zamknął zebranie.


Przewodniczący zebrania:
Maciej Jakubowski


Protokołowała:
Ewelina Jakóbczyk

 

 

 

 

 

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30