Protokół z Walnego Zgromadzenia - 2015

SAP - logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich w dniu 13 maja 2015 roku w Krakowie.

protokół - plik do pobrania

Zebranie odbyło się 13 maja 2015 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:00 w biurze SAP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 37 członków SAP oraz zaproszeni goście.

 

 

Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 13 maja 2015 r., godz. 11:45 (pierwszy termin) oraz 12:00 (drugi termin)

12:15 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
- Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
- Sprawozdanie z działalności za rok 2014/2015 oraz z całej, 3-letniej kadencji Zarządu (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
- Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
- Głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- Wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu SAP oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
   - głosowanie dotyczące formy wyborów Prezesa i pozostałych członków Zarządu (jawne/tajne);
   - wybór Komisji Skrutacyjnej w przypadku zachowania tajności głosowania dotyczącego składu Zarządu;
   - zgłaszanie kandydatur na Prezesa SAP i głosowanie (tajne/jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Zarządu SAP i głosowanie (tajne/jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie (jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego i głosowanie (jawne);
   - ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną (w przypadku głosowania tajnego) lub przez Przewodniczącego Zebrania (w przypadku głosowania jawnego).

- Dyskusja i poddanie pod głosowanie wniosków o zmiany w statucie SAP:
   - Zmiana nazwy Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich;
   - Zmiana wpisu w statucie, dotycząca corocznego Walnego Zgromadzenia - z kwietnia na czerwiec;
- Sekcja Młodych Marszandów – projekt Zarządu SAP.
- Omówienie wniosków z Kongresu Muzealników w Łodzi (23-25.04.2015), na który zaproszono Zarząd SAP.
- Wolne wnioski.
15:00- Zamknięcie zebrania
15:00-16:00 - Catering

 

   Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła dotychczasowa Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich – pani Zuzanna Migo-Rożek. Na przewodniczącego zebrania zaproponowała pana Konstantego Węgrzyna, którego Walne Zgromadzenie zgodnie i jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych i podziękował za wybór.
   Pan Wojciech Niewiarowski zgłosił wniosek o włączenie w porządek obrad punktu dotyczącego podatku droite de suite. Zgłoszono przy tym wniosek o rezygnację z punktu dotyczącego zmiany nazwy SAP, gdyż będzie ona aktualnie zbyt kosztowna w sytuacji, gdy SAP potrzebuje funduszy w kontekście rozwiązania problemu unormowania kwestii prawnej dotyczącej droit de suite. Ostatecznie postanowiono jednogłośnie włączyć dyskusję odnośnie droit de suite jako dodatkowy punkt zebrania.
  Następnie przewodniczący przekazał głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły oraz pokrótce z całej ostatniej kadencji Zarządu.
„Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP zacznę od krótkiego podsumowania rotacji w składzie naszego Stowarzyszenia w przeciągu ostatniego roku. Obecnie członkami jest 96 osób. Niestety byliśmy zmuszeni skreślić z listy członków następujące osoby:
- Pana Macieja Krasickiego, pana Tadeusza Stapowicza, pana Rafała Lewandowskiego, pana, Jerzego Kaźmierczaka, pana Andrzeja Felsztukiera oraz panią Iwonę Kargol-Dębicką (skreślenie 20.05.2014 na zebraniu Zarządu po poprzednim Walnym) – za niepłacenie składek członkowskich;
- Panią Barbarę Zambrzycką-Śliwę – oświadczenie Zarządu o treści: „Zarząd SAP informuje, że w dniu 4 lutego 2015 roku na zebraniu podjął uchwałę o wykluczeniu Pani Barbary Zambrzyckiej-Śliwy z grona członków SAP. Podstawową przyczyną było uporczywe
niepłacenie składek. Ponadto wystąpiły poważne przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia przez Panią Zambrzycką-Śliwę zasad etyki obowiązujących w zawodzie antykwariusza. Niestety wskutek braku kontaktu nie udało się tych wątpliwości wyjaśnić.”
- Nasze grono opuścili także: pan Jerzy Kozłowski i Andrzej Wasilewski (przeszli na emeryturę i w stan odpoczynku od różnego rodzaju aktywności społecznej)
- Odeszli od nas w najsmutniejszych z możliwych okoliczności: pan Anatol Tyliszczak (zmarł w grudniu 2014 r.) oraz pan Janusz Kopczyński (zmarł w styczniu 2015 r.)
W ubiegłym roku w dniu 20 maja przyjęliśmy do naszego grona panią Katarzynę Sosenko, którą serdecznie witamy wśród nas. Dzisiaj na Zebraniu Zarządu, które się odbędzie po Walnym Zebraniu planujemy przyjąć w poczet SAP kolejne osoby: pana Marka Kasperskiego z ArtKomis.pl, pana Adriana Kurowskiego z Sopockiego Domu Aukcyjnego oraz panią Annę Gendaj z Food Art Gallery z Wrocławia.
Wymienię teraz pokrótce niektóre z działań zarządu SAP, które miały miejsce w ostatniej kadencji, czyli w latach 2012-2015:
- W 2012 roku SAP objął po raz pierwszy patronat nad X. Warszawskimi Targami Sztuki. W trakcie tych Targów zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Warunki powoływania i działania eksperta Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich”. W kolejnych latach również objęliśmy owe targi naszym patronatem i współpracę tę zamierzamy kontynuować nadal.
- Opracowaliśmy stanowisko SAP dotyczące ekspertów (po latach prac wszystkich zarządów), które dostępne jest na naszej stronie internetowej. Prace nad dalszym postępowaniem w tej niezmiernie złożonej kwestii trwają nadal i zapewne potrwają jeszcze jakiś czas.
- Na prośbę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, końcem lipca 2012 roku opracowaliśmy i przesłaliśmy naszą opinię na temat droit de suite. Teraz temat znowu powraca i omówimy go w dalszej części zebrania, przekazując Państwu najświeższe informacje w tej sprawie.
- W 2012 roku SAP nawiązał współpracę medialną z Muzeum Miasta Łodzi.
- W ramach nawiązanej przez Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich współpracy ze Służbą Celną, mającą na celu edukację środowiska odpowiedzialnego za kontrolę dzieł sztuki przewożonych przez granice Polski, we wrześniu 2012 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu rynku sztuki dla przedstawicieli z poszczególnych służb celnych. Było to już drugie szkolenie z tego cyklu (poprzednie odbyło się rok wcześniej). Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje wzrostem poziomu edukacji Służby Celnej zajmującej się sprawdzaniem obiektów dzieł sztuki na granicach naszego kraju. Gdyby ktoś z Państwa miał z tym jeszcze jakieś problemy proszę zwracać się bezpośrednio do zarządu w celu wyjaśniania niejasności. Systematycznie przesyłamy do Służby Celnej i Straży Granicznej aktualną listę członów SAP.
- Końcem 2012 roku SAP wspomagał przeprowadzanie badań na temat ArtBankingu w Polsce (organizowane przez firmę Deloitte). Raport z badań pt. „Rynek sztuki, sztuka rynku" rozsyłaliśmy do Państwa e-mailowo i jest również dostępny na naszej stronie internetowej.
- Opracowaliśmy również raporty dotyczące polskiego rynku sztuki za 2012 i 2013 rok. W
przygotowaniu jest raport za rok 2014. Raporty te również rozsyłaliśmy i także są dostępne na stronie SAP.
- W 2013 oraz w 2014 roku SAP objął patronat nad Targami Sztuki Kraków ART EXPO, które odbywają się zwykle początkiem maja w dworze w Tomaszowicach.
- W 2012, 2013 i 2014 zorganizowaliśmy kolejne 3 edycje studiów podyplomowych „Rynek sztuki i antyków”, które jak zwykle, współorganizujemy z Krakowska Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Niedługo sekretariat rozpocznie działania rekrutacyjne do kolejnej, X już – jubileuszowej edycji, która rozpocznie się w październiku 2015 roku. Mamy nadzieję, że i ta edycja studiów będzie cieszyć się równą popularnością, co i poprzednie.
- W 2013 roku SAP objął patronat nad X. Warszawskimi Targami Sztuki. W trakcie tych Targów zorganizowaliśmy spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim, podczas którego podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych. Przy okazji pozwolę sobie przypomnieć Państwu o zaleceniu przesyłania do ministerstwa egzemplarzy drukowanych katalogów aukcyjnych i informatorów o ofertach. Przy okazji targów odbyła się promocja książki i spotkanie z autorkami wydawnictwa MKiDN „Straty wojenne. Malarstwo polskie. Tom II”. Dzięki umowie z ministerstwem rozdawane były darmowe egzemplarze tej pozycji.W wyniku spotkania z ministrem kultury, nawiązaliśmy pewien rodzaj współpracy. Jej owocem było kolejne spotkanie z przedstawicielami ministerstwa, które odbyło się 11 grudnia 2013 r. Zarząd SAP spotkał się na nim z panią (wtedy) wiceminister Małgorzatą Omilanowską, innymi przedstawicielami ministerstwa oraz NIMOZ-u. W efekcie odbytego spotkania prowadzimy obecnie rozmowy i korespondencję w sprawie ostatnio przygotowywanych zmian w ustawie.
- W miarę potrzeby rozsyłamy e-maile z ostrzeżeniami, które przekazują do nas członkowie SAP, Policja (informacje o kradzieżach obiektów niestety m. in. również w galeriach należących do SAP), czy instytucje (np. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – ostrzeżenie o podrobionych „zabytkach” dotyczących sztuki żydowskiej rozpowszechnianych przez osoby nieuprawnione).
- W oparciu o wniosek SAP Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 8
czerwca 2014 r. przyznało panu Wojciechowi Jędrzejewskiemu Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Delegatem SAP na uroczystościach z tym związanych był nasz Prezes Honorowy Jerzy Huczkowski.
- W 2014 roku informowaliśmy e-mailowo członków SAP o planowanym na 2015 badaniu Urzędu Statystycznego wśród galerii i antykwariatów. Urząd przygotowywał się do tego badania ok. 2 lata i uprzednio opiniowaliśmy przygotowywaną ankietę. Doprowadziliśmy do usunięcia punktów, które były bardzo nieracjonalne i niemożliwe do wypełnienia, a pierwotnie planowano je umieścić w karcie badania.
- W ramach ubiegłorocznych Warszawskich Targów Sztuki zainicjowaliśmy zorganizowanie wykładu pana Olgierda Jakubowskiego pt. „Obrót dziełami sztuki w kontekście zmian w prawie Unii Europejskiej”.
- Po ostatnim Walnym Zgromadzeniem SAP, na którym zorganizowaliśmy spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym zajmującym się ubezpieczaniem podmiotów handlujących sztuką, uzyskaliśmy od tegoż brokera ofertę ubezpieczenia skierowaną do członków SAP. Aby mogła być ona ważna (chodzi oczywiście o preferencyjne warunki) musiałoby się zebrać ok. 10 chętnych.
- Rokrocznie dane wszystkich członków SAP ukazują się w wydawanym przez CINOA katalogu.
- W 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem Sekcji Młodych Marszandów SAP.
- Na zaproszenie z Kancelarii Prezydenta, delegat SAP, pan Jerzy Huczkowski reprezentował nasze stowarzyszenie na uroczystościach wpisania 11 bezcennych polskich dokumentów na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata, które odbyły się 17 października 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
- Jako delegat SAP, z zaproszenia MKiDN, wzięłam udział w międzynarodowej konferencji „Zagrabione-odzyskane. Dobra kultury-przypadek Polski”, która odbyła się w dn. 12-14 listopada 2014 w Krakowie.
- W lutym 2015 roku nawiązaliśmy kontakt z panem Pawłem Jaskanisem z Muzeum w Wilanowie.
- Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących oficjalnego podpisania umowy o współpracę pomiędzy SAP, a Fundacją Książąt Czartoryskich w Krakowie. Prezes Fundacji już zobowiązał się, że Fundacja ze swojej strony m. in. „zapewni dostęp dydaktyczny do obiektów i pomoc merytoryczną pracowników muzeum oraz umożliwi korzystanie ze zbiorów biblioteki Czartoryskich. Dążymy bowiem, podchodząc do tematu z różnych stron (i poprzez poszczególne muzea, i również poprzez ministerstwo) do uregulowania i unormowania praktyk dotyczących ekspertów pracujących w muzeach. Myślę, że wszyscy doskonale znają ten problem.
- W marcu rozsyłaliśmy informację o zmianach w przepisach GIODO.
- W najbliższym czasie będzie w dalszym ciągu pilotowany temat przygotowywanych zmian do ustawy o zabytkach i przygotowywanej liście najcenniejszych zabytków. Ostatnio bowiem rozpoczęły się ponownie prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w formie przewidzianej w projekcie ustawy z 2013 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu powołała w dniu 4 marca br. specjalną podkomisję zajmującą się tym projektem. Dodam informacyjnie, że niniejszy projekt nowelizacji ustawy zawiera w sobie właściwie dwie podstawowe zmiany tj. możliwości wpisu z urzędu do rejestru zabytków ruchomych oraz kwestie Listy Skarbów Dziedzictwa. W przypadku SAP, ważna jest szczególnie pierwsza zmiana, w tekście nowelizacji niezauważalna, ale rzeczywiście wprowadzona miałaby określone skutki dla rynku sztuki. Bowiem nie na wniosek, ale z urzędu Konserwator mógłby wpisywać zabytki ruchome do rejestru (z wszystkimi tego konsekwencjami), a więc także automatycznym zakazem wywozu takich obiektów.
- Od ponad roku staraliśmy się o możliwość uczestnictwa w I. Kongresie Muzealników, który odbył się w dniach 23-25.04.2015 w Łodzi. Korespondowaliśmy i rozmawialiśmy z panem ministrem Zdrojewskim, później z panią minister Omilanowską, z dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Narodowego panem Jackiem Milerem itp. W efekcie zaproszono nas na ów Kongres. Uczestniczyło w nim pięciu delegatów z Zarządu SAP. Nieustająco próbujemy uregulować możliwość profesjonalnego i jawnego świadczenia usług eksperckich przez pracowników muzeów na potrzeby galerii i domów aukcyjnych. Nie udało się oficjalnie tego załatwić, ale uczestnicząc w kongresie zaznaczyliśmy swoją obecność i przedstawiliśmy swoją opinię. Będziemy próbować dalej.
  Na koniec, chciałabym podziękować Państwu, całemu zarządowi oraz mojej nieocenionej asystentce Ewelinie za współpracę przez ostatnie sześć lat. Kończy się druga kadencja zarządu, w której jestem prezesem i postanowiłam już nie kandydować ponownie. Myślę, że przyszedł czas, aby przekazać pałeczkę następnej osobie, która wniesie nowe pomysły i energicznie będzie przewodzić pracom w zarządzie przez co najmniej następne trzy lata. Uważam, że pan Wojciech Niewiarowski nadaje się do tego doskonale. Życzę mu zatem wytrwałości i oddaję głos.”

 Przewodniczący Zebrania podziękował pani Prezes w kilku słowach za wyczerpujące sprawozdanie. Członkowie SAP ze swojej strony podziękowali pani Prezes oklaskami. Następnie przewodniczący zapytał zebranych, czy ktoś ma jakieś uwagi w związku z powyższą relacją. Uwag nie zgłoszono, więc przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 01/05/15 – Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została przyjęta jednogłośnie.

  Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu zebrania i przekazał głos dotychczasowemu Sekretarzowi i Skarbnikowi Zarządu SAP – panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, z prośbą o przedstawienie stanu finansowego SAP.
  Pan Niewiarowski na wstępie podał, że łączne przychody bilansowe SAP wyniosły w ubiegłym roku 52 328,69 zł, zaś wydatki 54 763,97 zł. W związku z tym, wynik bilansowy zakończył się na minusie, czyli na poziomie -2 435,28 zł. Jest to lepszy wynik niż w roku ubiegłym, kiedy to strata wyniosła -5 388,23 zł.
  Głównymi przychodami SAP są składki członkowskie, które w 2014 roku wpłynęły w wysokości 44 300 zł. Zaobserwowano nieznaczny spadek w ściągalności składek w stosunku do roku poprzedniego. Koszty funkcjonowania biura wzrosły nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 45 284,66 zł. Należy też nadmienić, że największym jednorazowym kosztem ponoszonym przez SAP jest coroczna składka do CINOA (wyniosła za rok ubiegły 8 232,41 zł), która to jest płacona regularnie i została uiszczona w lutym 2015 roku. Czynsz i media wyniosły w ubiegłym roku 10 621,54 zł., zaś wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły 22 968,49zł.
  Udanym elementem pracy SAP są współorganizowane studia podyplomowe „Rynek sztuki i antyków”, za który Stowarzyszenie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów i nakładów pracy. Kwota ta prawie wystarcza na pokrycie składki członkowskiej w CINOA. Będziemy jednak dążyć do zmniejszenia liczebności grup studentów, aby polepszyć warunki pracy wykładowców (często członków SAP), którzy mają poważne trudności w realizowaniu programu naukowego w trzydziestoosobowych grupach studentów, nie mieszczących się ani w małych galeriach, ani pracowni artystów, ani tym bardziej w magazynach muzeów, które także są wizytowane.
  Następnie pan Niewiarowski stwierdził, że nie da się już zmniejszyć kosztów działalności SAP, które są ograniczone do granic możliwości. Trzeba zatem poszukać jakichś nowych źródeł finansowania SAP. Można zgłaszać w tej kwestii pomysły (na zebraniu lub przez sekretariat).

  Przewodniczący podziękował za sprawozdanie finansowe i przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Wiesławowi Dylągowi. Pan Wiesław Dyląg zdał sprawozdanie z zebrania komisji, które odbyło się 29 kwietnia maja 2015 roku w Krakowie. Komisja zwyczajowo dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi oraz analizy rozliczeń finansowych SAP i nie stwierdziła różnic. W związku z tym nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do wyników finansowych. W związku z tym, Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2014.
Przewodniczący podziękował za relację i poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.

  Uchwała nr 02/05/15 – Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2015 oraz wynik finansowy będący deficytem w kwocie –2 435, 28 zł - została przyjęta jednogłośnie.

  Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 Uchwała nr 03/05/15 – Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi SAP - została przyjęta jednogłośnie.

  Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu zebrania dotyczącego wyborów organów SAP na nową kadencję. Zaproponował jawny sposób głosowania. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Pani Zuzanna Migo-Rożek zaproponowała na stanowisko Prezesa SAP pana Wojciecha Niewiarowskiego, który zawsze aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu i jest osobą godną rekomendowania. Z braku dalszych kandydatur na stanowisko Prezesa przewodniczący zamknął listę i poddał wniosek pod głosowanie, który przyjęto jednomyślnie.

 Wyniki głosowania:
Za – 36 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 1 głos

  Uchwała nr 04/05/15 – pan Wojciech Niewiarowski zostaje wybrany w trybie jawnym przez Walne Zgromadzenie na Prezesa SAP – (za – 36 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 1 głos).

 Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Zarządu SAP.
Zgłoszone kandydatury:
- pani Zuzanna Migo-Rożek,
- pan Leszek Wąs
- pani Janina Górka-Czarnecka
- pan Adam Chełstowski
- pan Piotr Lengiewicz
- pan Konrad Szukalski
- pan Rafał Kamecki
- pan Maciej Jakubowski

 Pan Andrzej Starmach zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Sala jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. Następnie zaś zgłosił kolejny wniosek o uchylenie tajności głosowania i głosowanie en block. Ten wniosek również przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie kandydatury wyżej wymienionych osób na członków Zarządu SAP.

Wyniki głosowania:
Za – 37 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów

  Uchwała nr 05/05/15 – Walne Zgromadzenie wybiera do Zarządu SAP nowej kadencji następujące osoby: pani Zuzanna Migo-Rożek, pani Janina Górka-Czarneckia, pan Rafał Kamecki, pan Piotr Lengiewicz, pan Adam Chełstowski, pan Konrad Szukalski, pan Leszek Wąs i pan Maciej Jakubowski - została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił przystąpienie do wyborów Komisji Rewizyjnej
Zgłoszone kandydatury:
- pan Wiesław Dyląg - przewodniczący
- pan Jerzy Huczkowski
- pani Agnieszka Fryś
- pani Barbara Elżanowska-Rutherford
- pan Ryszard Lachman
  Pan Andrzej Starmach zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów oraz o uchylenie tajności głosowania i głosowanie en block. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie kandydatury wyżej wymienionych osób na członków Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania:
Za – 37 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów


  Uchwała nr 06/05/15 – Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Rewizyjnej następujące osoby: pan Wiesław Dyląg, pan Jerzy Huczkowski, pani Agnieszka Fryś, pani Barbara Elżanowska-Rutherford, pan Ryszard Lachman – została przyjęta jednomyślnie.

  Przewodniczący ogłosił przystąpienie do wyborów Sądu Koleżeńskiego:
Zgłoszone kandydatury:
- pan Konstanty Węgrzyn - przewodniczący
- pani Mariola Janarek
- pan Marek Lengiewicz
- pan Jerzy Majewski
- pan Maciej Żywolewski
  Pan Andrzej Starmach zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów oraz o uchylenie tajności głosowania i głosowanie en block. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
W związku z powyższym przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie kandydatury wyżej wymienionych osób na członków Sądy Koleżeńskiego.

Wyniki głosowania:
Za – 37 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów


 Uchwała nr 07/05/15 – Walne Zgromadzenie wybiera na członków Sądu koleżeńskiego następujące osoby: pan Konstanty Węgrzyn, pani Mariola Janarek, pan Marek Lengiewicz, pan Jerzy Majewski, pan Maciej Żywolewski – została przyjęta jednogłośnie.

 Przewodniczący pogratulował wszystkim wybranym, a następnie przeszedł do kolejnego punktu programu, dotyczącego zmian w statucie SAP. Przypomniał fragment statutu odnośnie zwoływania Walnych Zgromadzeń SAP.
Fragment statutu SAP:
„§13
Walne Zebrania dzielą się na: zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd; zwyczajne nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, nadzwyczajne, w ciągu co najmniej 30 dni od daty uchwały Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Stowarzyszenia.”
Poddał pod głosowanie wniosek o zmianę daty zwoływania Walnych Zebrań z 30 kwietnia na 30 czerwca.

Wyniki głosowania:
Za – 37 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Wniosek zatwierdzono i wskazany powyżej fragment statutu SAP zatwierdzono w nowym brzmieniu:
„§13
Walne Zebrania dzielą się na: zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd; zwyczajne nie później niż do 30 czerwca każdego roku, nadzwyczajne, w ciągu co najmniej 30 dni od daty uchwały Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Stowarzyszenia.”

Uchwała nr 08/05/15 – Walne Zgromadzenie zmieniło w statucie ostateczny termin zwoływania zwyczajnych Walnych Zebrań SAP z 30 kwietnia na 30 czerwca – została przyjęta jednomyślnie.

  W kontekście projektu zmiany nazwy SAP pan Krzysztof Fabijański zapytał o koszty takiej zmiany dla Stowarzyszenia.
Pan Niewiarowski powiedział, że wśród członków SAP jest bardzo mało członków reprezentujących galerie sztuki współczesnej. W związku z tym są plany przyciągnięcia tego typu galerii do stowarzyszenia, z tym że zasadniczą kwestią jest, czy aktualnie jest dobry moment na zmianę nazwy. Szczególnie, że SAP czekają prawdopodobnie wydatki związane z ekspertyzami dotyczącymi doprecyzowania i wyjaśnienia kwestii droit de suite. Dodał, że szacunkowo owe koszty (przy oszczędnym i racjonalnym wydatkowaniu) mogłyby wynieść około 5 tys. zł. Dlatego może warto przesunąć decyzję o zmianie nazwy na kolejne zebranie wyborcze. Pan Marek Mielniczuk stwierdził, że SAP-u nie stać na trzy lata straty wynikającej z zaniechania zmiany nazwy. Pani Mariola Janarek zasugerowała, że jeśli sama zmieniona nazwa ma przyciągnąć nowych członków – to według niej jest to nieracjonalne. Idąc tym tropem, do nazwy można dodać jeszcze np. kolekcjonerzy, fotograficy, itp. Generalnie jest dużo wątpliwości co do brzmienia nowej nazwy. Przytoczyła przy tym encyklopedyczne rozwinięcie słowa marszand, które z francuskiego oznacza po prostu handlarza, kupca. Pan Jerzy Huczkowski dodał, że zasadniczym problemem jest też to, że pomysły na zmianę nazwy są różne. Pan Marek Sosenko uważa ze zmiana nazwy może być szkodliwa. W słowie antykwariusz mieści się bardzo dużo i dodanie marszandów jest według niego bezskuteczne. Pan Konstanty Węgrzyn zaproponował powrót do tematu zmiany nazwy na kolejnym Walnym Zgromadzeniu w 2016 roku i zobowiązanie na ten czas Zarządu do zajęcia się ostatecznym ujednoliceniem nowej nazwy. Pan Wojciech Niewiarowski zaproponował utworzenie specjalnej komisji, która mogłaby się tym zająć i zaproponował na przewodniczącego komisji pana Krzysztofa Fabijańskiego.
Kilku członków SAP dodało przy tym, że zasadniczo nie ma sensu czekać i należy poddać pod głosowanie wniosek o zmianę nazwy. Można przy tym uchwalić jakąś dodatkową opłatę (darowiznę) od członków SAP, przeznaczoną docelowo na opłacenie kosztów związanych ze zmianą nazwy oraz innych kosztów, które dodatkowo się pojawią w związku z ekspertyzami dotyczącymi podatku droit de suite. Szczegóły w tej kwestii zostaną ustalone i rozesłane e-mailowo członkom SAP po zebraniu.
  Po długotrwałej dyskusji zgłoszono wniosek o zmianę nazwy Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich (w statucie i do zgłoszenia w KRS oraz wszelkich niezbędnych instytucjach itp.).

Wyniki głosowania:
Za – 32 głosów
Przeciw – 5 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Wniosek zatwierdzono

  Uchwała nr 09/05/15 – Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich (w skrócie SAiMP) wraz z wszystkimi za tym idącymi niezbędnymi zmianami - została przyjęta większością głosów.


  Zgłoszono wniosek o zatwierdzenie dodatkowej darowizny na ten cel, tj. kosztów związanych ze zmianą nazwy i początkowymi działaniami SAP dotyczącymi wyjaśnienia kwestii droit de suite - od każdego z członków w wysokości 100 zł płatnej do końca czerwca 2015.

Wyniki głosowania:
Za – 25 głosów
Przeciw – 7 głosów
Wstrzymało się – 5 głosów
Wniosek zatwierdzono.

  Uchwała nr 10/05/15 – Walne Zgromadzenie zatwierdziło ustaloną darowiznę celową na rzecz stowarzyszenia od każdego z członków w wysokości 100 zł (do uiszczenia do końca czerwca 2015 r.) - została przyjęta większością głosów.

  Po zakończeniu obrad dotyczących kwestii zmiany nazwy, podsumowano dyskusję dotyczącą podatku droit de suite oraz ustalono procedurę podstępowania SAP w tej kwestii. Szczegóły ustali nowo wybrany Zarząd i roześle e-mailowo do wszystkich członków SAP w przeciągu kilku dni po Walnym Zebraniu.
  Dotychczasowy Zarząd pokrótce zaprezentował kwestię sekcji młodych marszandów, czyli projektu, który dopiero powoli powstaje i trudno jeszcze podać szczegóły. Nie rokuje on nadziei i raczej zostanie zaniechany.
  Pan Sosenko zgłosił propozycję wystąpienia przez SAP do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapytaniem dlaczego nie dba o to to dziedzictwo.


  W kontekście Kongresu Muzealników, który odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2015 roku w Łodzi, i tego, że 5 osób z Zarządu SAP zostało na niego zaproszonych w ramach reprezentowania środowiska antykwariuszy, dotychczasowy Zarząd podkreślił, że dostanie się na ów kongres było sporym sukcesem i udało się dzięki temu zaznaczyć w środowisku muzealników głos antykwariuszy. Korzystając z nadarzających się okazji przedstawiciele SAP poruszyli problem ekspertów, czyli kwestię, która od lat jest bolączką na polskim rynku sztuki.

  Z braku dalszych wniosków, przewodniczący Zebrania pan Konstanty Węgrzyn podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Pani Zuzanna Migo-Rożek oraz pan Wojciech Niewiarowski, nowo wybrany Prezes stowarzyszenia dołączyli się do powyższych podziękowań, a następnie zaprosili obecnych na doskonały catering, który został przygotowany przez restaurację państwa Janarków.

Przewodniczący zamknął zebranie.


Protokołowała:
Ewelina Jakóbczyk

Przewodniczący zebrania:
Konstanty Węgrzyn

 

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30