Protokół z Walnego Zgromadzenia SAiMP - 2016

SAiMP-logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich
z dnia 17 maja 2016 roku w Krakowie.

plik do pobrania

 

 

Zebranie odbyło się 17 maja 2016 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 13:30 w biurze SAiMP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków SAiMP.

Program Walnego Zgromadzenia SAiMP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAiMP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 17 maja 2016 r., godz. 13:00 (pierwszy termin) oraz 13:30 (drugi termin)

13:00 - Otwarcie Zebrania przez pana Prezesa i przedstawienie porządku obrad.
Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
Sprawozdanie z działalności za rok 2015/2016 (referuje Prezes pan Wojciech Niewiarowski):
- zmiana nazwy z SAP na SAiMP;
- wybór nowego logo i wymiana wszystkich dokumentów;
- koszty transformacji;
- wprowadzenie do problemu negocjacji z ZPAP (omówienie kosztów obsługi prawnej);
- wstępna informacja o zmianie umowy współpracy z Krakowską Akademią.
Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
Omówienie stanu finansów SAiMP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Maciej Jakubowski).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
Przedstawienie warunków nowej umowy Stowarzyszenia z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego przez koordynującą współpracę panią Janinę Górkę-Czarnecką.
Omówienie negocjacji z ZPAP w sprawie opłaty droit de suite przez koordynującego rozmowy pana Piotra Lengiewicza.
Omówienie projektu ustawy MKiDN o restytucji dzieł sztuki przez pana Leszka Wąsa.
Powitanie nowych członków SAiMP i rozdanie nowych legitymacji członkowskich.
Wolne wnioski.

15:30- Zamknięcie zebrania.
15:30-16:30 - Catering


Obrady Walnego Zgromadzenia zostały otworzone przez prezesa Wojciecha Niewiarowskiego, który zaproponował kandydaturę wiceprezes Zuzanny Migo-Rożek na przewodniczącą obradom. Zebrani jednogłośnie ją zaakceptowali.
Pani Zuzanna Migo-Rożek podziękowała za wybór i zapytała czy nie ma uwag co do zaplanowanego porządku obrad. Z ich braku i wobec zatwierdzenia programu przez zgromadzonych, przeszła do pierwszego punktu programu i przekazała głos panu prezesowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu SAiMP za rok bilansowy 2015 oraz perspektywy działania Stowarzyszenia w roku 2016, jak poniżej.


Sprawozdanie z działalności zarządu SAiMP za rok 2015:
1. W roku 2015 został powołany nowy zarząd SAiMP z prezesem Wojciechem Niewiarowskim i wiceprezesami Zuzanną Migo-Rożek i Leszkiem Wąsem. Prezes powierzył Maciejowi Jakubowskiemu funkcje sekretarza i skarbnika, Janinie Górce-Czarneckiej koordynatora współpracy z Akademią Krakowska im. Frycza Modrzewskiego i Piotrowi Lengiewiczowi koordynatora współpracy z prawnikami Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy S.C. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokacka.
2. Obecnie do SAiMP należy 98 osób. Byliśmy zmuszeni skreślić z listy członków następujące osoby: Annę Samek, Teresą Gabryś, Katarzynę Braniecką oraz Marka Palucha (skreśleni 9.10.2015 na zebraniu zarządu) – za niepłacenie składek członkowskich.
W roku 2015 przyjęliśmy do naszego grona:
- Marka Kasperskiego z ArtKomiks.pl w Warszawie
- Adriana Kurowskiego z warszawskiego oddziału Sopockiego Domu Aukcyjnego
- Jacka Piotrowskiego z Polswiss Art w Warszawie,
- Piotra Uznańskiego z Galerii Piotra Uznańskiego w Łodzi
- Krzysztofa Musiała z Galerii aTak w Warszawie
- Volodymyra Dmyterko z Antykwariatu „Leopolis” w Krakowie.
3. Podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia uchwaliliśmy zmianę nazwy ze Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP). Przez kilka miesięcy trwały prace nad wyborem, z kilkudziesięciu projektów, nowego logo i szaty graficznej pasującej do nowej nazwy. Po dokonaniu wyboru Sekretariat przygotował materiały informacyjne, na których logo jest prezentowane, takie jak: legitymacje członkowskich, naklejki na witryny, roll up, itp. Wzór logo został rozesłany przez sekretariat i każdy członek SAiMP może je używać tak samo jak logo CINOA do oznakowania organizowanych przez siebie imprez.
4. Zarząd postanowił pracować nad modyfikacją wizerunku Stowarzyszenia – zdecydowano o podkreśleniu roli kulturotwórczej jaką odgrywają zrzeszone w SAiMP podmioty gospodarcze i reprezentujące je osoby. W związku z tym złożyliśmy wnioski o przyznanie przez MKiDN odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i spośród kandydatur ministerstwo uhonorowało Janinę Górkę-Czarnecką, Rafała Kameckiego i Leszka Wąsa.
5. SAiMP obejmujmował patronatem wybrane imprezy m.in. Warszawskie Targami Sztuki (patronat od 2012).
6. W 2015 przeprowadziliśmy rekrutację na kolejną, X już edycję studiów podyplomowych „Rynek sztuki i antyków” w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KA). Jako jedyny kierunek studiów podyplomowych na całej uczelni, musieliśmy zakończyć rekrutację przed czasem, gdyż było już za dużo chętnych. Na wszystkich innych kierunkach wręcz przedłużano czas rekrutacji. Ostatecznie grupa była i tak za duża, bo liczyła 32 osoby (max. powinno być 30). Wynagrodzenie z tytułu współorganizowania studiów wynosi 8.000 zł (zwrot kosztów rekrutacji). Jest to istotna kwota w bilansie SAiMP i ze względu na wagę tego przedsięwzięcia zarząd powołał panią Janinę Górkę-Czarnecką na pełnomocnika do koordynowania współpracy z KA oraz wynegocjowania zmian umowy. Sekretariat rozpoczyna już działania rekrutacyjne do kolejnej, XI edycji studiów, która rozpocznie się w październiku 2016 roku.
7. Sekretariat na bieżąco rozsyłał, w miarę potrzeby, e-maile z ostrzeżeniami o kradzionych dziełach sztuki, na podstawie informacji otrzymanych z Policji.
8. W ramach współpracy ze służbami celnymi i dyrekcją Straży Granicznej Sekretariat regularnie przesyła uaktualnione listy naszych członków upoważnionych do wystawiania dokumentów eksportowych.
9. Zarząd pracuje na rozwiązaniem problemu roszczeń z tytułu droit de suite, przede wszystkim ze strony ZPAP. Podmioty, wobec których ZPAP wystąpiło z roszczeniami nawiązały współpracę z firmą Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy S.C. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokacka, która nas reprezentuje w sporze. Wymagało to zgromadzenia odpowiednich środków, które zostały przeznaczone na opłacenie usług prawniczych (zgromadzono 38.000 zł) i wydane w części na opinię zewnętrzną wykonaną przez prof. Markiewicza, która kosztowała 24.500 zł. Negocjacje z ZPAP są w toku, a osobą reprezentująca zarząd jest pan Piotr Lengiewicz.
10. W ramach kontaktów z MKiDN w dniu 25.05.2015 wysyłaliśmy opracowane przez Zarząd uwagi do projektu nowelizacji „Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o muzeach (druk sejmowy nr 3112)”. Projekt nowelizacji ustawy zawierał w sobie właściwie dwie podstawowe zmiany dotyczące możliwości wpisu z urzędu do rejestru zabytków ruchomych oraz kwestię utworzenia Listy Skarbów Dziedzictwa. W przypadku SAiMP, ważna jest szczególnie pierwsza zmiana, w tekście nowelizacji niezauważalna, ale wprowadzona miałaby ważne, negatywne skutki dla rynku sztuki. Ze względu na wagę problemu do prac związanych z legislacją nowych przepisów zarząd powołał pana Leszka Wąsa. Pan Leszek Wąs, jako reprezentant SAiM, brał udział w zebraniu komisji zajmującej się ww. ustawą w senacie. Na szczęście, dzięki aktywnej współpracy z Prezesem Fundacji Czartoryskich prof. Marianem Wolskim, udało się zablokować wprowadzenie szkodliwych przepisów.
11. W październiku 2015 r wysyłaliśmy do MKiDN nasze zastrzeżenia wobec powołania pani Teresy M. Lisek na rzeczoznawcę ministerialnego w zakresie oceny i wyceny zabytków ruchomych w specjalizacji: ekspertyza, wycena, dokumentacja, badania laboratoryjne, konserwacja dzieł sztuki i malarstwa. Osoba ta jest w naszym środowisku dobrze znana od kilku lat, jako tytułująca się ekspertem opiniującym oryginalność dzieł sztuki i parająca się konserwacją. Dotarły do nas przygotowane przez nią opinie, w których wielokrotnie potwierdza oryginalność ewidentnych falsyfikatów. W piśmie podkreśliliśmy konieczność współpracy z naszym Stowarzyszeniem przy powoływaniu ekspertów ministerialnych. Niestety MKiDN do tej pory nie ustosunkowało się do naszych zastrzeżeń. Dlatego też niedawno wysłaliśmy ponowne zapytanie w tej sprawie.
12. W marcu 2016 zgłaszaliśmy nasze uwagi do ustawy o narodowych dobrach kultury. Zastrzeżenia budzi definicja „dobra kultury narodowej" i ich niskie progi wartości oraz projekt tworzenia rozbudowanej dokumentacji dotyczącej podlegającym ewidencji obiektom. Ostatnio ponownie wysłaliśmy zapytanie do MKiDN o odniesienie się do naszych zastrzeżeń.
13. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna (istnieje rezerwa na obsługę prawną). Należy jeszcze wyegzekwować opłaty z tytułu zmiany nazwy od osób, które ich nie wniosły i resztę należnych składek za rok 2015, czym zajmie się Sekretariat. W roku 2016 spodziewamy się wpływów z Krakowskiej Akademii (za zwrot kosztów rekrutacji) na stałym poziomie oraz kwot z tytułu opłaty składek członkowskich, które zbilansują koszty zarządzania Stowarzyszeniem. Szczegółowo stan finansów za rok 2015 zreferuje sekretarz i skarbnik zarządu pan Maciej Jakubowski.
14. W 2016 roku zarząd będzie kontynuował wszystkie ww. przedsięwzięcia a biuro Stowarzyszenia będzie działać na poprzednich zasadach.
  Pan Prezes dodał także, że kwestia opłaty droit de suite, której konieczność wyjaśnienia i egzekwowania wyglądała podczas poprzedniego zebrania niekorzystnie dla członków SAP, powoli, w wyniku prowadzonych negocjacji, zaczyna wyglądać nieco optymistyczniej, choć zarząd czeka jeszcze długa i zapewne wyboista droga do wyjaśnienia problemu.
   Ponadto, po ubiegłorocznej zmianie nazwy i wzroście ilości chętnych przystępujących w ostatnim czasie (oraz planujących jeszcze złożyć podania o przyjęcie do SAiMP), należy stwierdzić, że SAiMP staje się bardziej popularny w środowisku co dobrze rokuje na przyszłość.
   Przewodnicząca zebrania podziękowała prezesowi za sprawozdanie i zapytała zebranych, czy ktoś mają do niego uwagi. Takowych nie zgłoszono, więc poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania zarządu SAiMP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

Uchwała nr 01/05/16 – Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAiMP za rok ubiegły - została przyjęta jednogłośnie.

Następnie pani Zuzanna Migo-Rożek przekazała głos sekretarzowi i skarbnikowi Zarządu SAiMP – panu Maciejowi Jakubowskiemu, z prośbą o przedstawienie stanu finansowego SAiMP.
Pan Maciej Jakubowski pokrótce zrelacjonował stan finansów SAiMP i opisał najważniejsze jego punkty.
W styczniu 2016 r. uiściliśmy składkę CINOA (naliczaną od połowy roku 2015 do połowy roku 2016) - więc terminowo, jak robimy to od lat. Wpłatę (zwrot kosztów za rekrutację) w kwocie 8000 zł otrzymaliśmy w listopadzie 2015 r. W czerwcu powinno wpłynąć z tego tytułu jeszcze za nadpodaż studentów (będzie to albo 2560 zł albo 3520 zł - jeszcze nie ma potwierdzenia w tej kwestii). Aktualny stan finansów (konto i kasa) wynosi 11000 zł. Wszystkie należności płacone są na bieżąco i nie ma oczywiście żadnych zaległości.
Pozostała pewna nadwyżka z darowizn, które kilkanaście galerii wpłaciło na poczet ekspertyzy dotyczącej podatku droit de suite, jako że udało się nieco obniżyć ostateczną jej cenę.
Poniesione koszty związane ze zmianą nazwy wyniosły do tej pory 4927 zł. Złożyły się na nie:
- nowe logo- 1500 zł brutto;
- materiały (naklejki na witryny dla członków, szyldy, papier firmowy, itp) - 1134 zł brutto;
- materiały (roll up, wizytówki, legitymacje) – 2170 zł brutto;
- informatyk - prace na stronie - 123 zł brutto (dzięki samodzielnej pracy sekretariatu zaoszczędzono ok.300 zł).
Z tytułu darowizny na poczet zmiany nazwy wpłynęło 5100 zł (po 100 zł od członka, czyli zapłaciła około połowa członków SAiMP). W związku z tym zarząd zaapelował do wszystkich dłużników o niezwłocznie uiszczenie należności. „Oczywiście zwracamy się również do wszystkich, którzy mają zaległości z tytułu składek członkowskich, aby jak najprędzej je uregulowali” – zakończył swoje sprawozdanie pan Maciej Jakubowski.

   Pani przewodnicząca podziękowała prelegentowi i przekazał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Wiesławowi Dylągowi. Pan Wiesław Dyląg zdał sprawozdanie z zebrania komisji, które odbyło się 12 maja 2016 roku w Krakowie. Komisja zwyczajowo dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi oraz analizy rozliczeń finansowych SAiMP i nie stwierdziła różnic. Nie zgłosiła zastrzeżeń do ściągalności składek członkowskich za 2015 rok w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Stwierdziła zwiększenie wpływów ze składek i podstawowej działalności operacyjnej (47 600 zł) w stosunku do roku 2014 (44 300 zł). Ogółem przychody bilansowe wyniosły 93 818,85 zł. (w tym zwrot kosztów za rekrutację na studia podyplomowe 8 000 zł i wpłaty na ekspertyzę 38 000 zł). Wynik brutto z działalności za 2015 rok wyniósł 10 163,14 zł (w 2014 r. była strata w wysokości 2 435,28 zł). W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do wyników finansowych i jej przewodniczący wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2015.

  Przewodnicząca podziękowała za relację i poddała pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015, który został przyjęty jednogłośnie.

Uchwała nr 02/05/16 – Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAiMP za rok 2015 oraz dodatni wynik finansowy w kwocie 10 163,14 zł - została przyjęta jednogłośnie.

  Następnie pani Zuzanna Migo-Rożek przeszła do kolejnego punktu programu dotyczącego nowej umowy Stowarzyszenia z Krakowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego i przekazała głos koordynującej te działania pani Janinie Górce-Czarneckiej.
  Pani Janina Górka-Czarnecka na wstępie przypomniała, że właśnie trwa X edycja studiów podyplomowych współorganizowanych przez SAiMP oraz KA i że studia te cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ostatnio problemem jest wręcz nadmiar przyjmowanych studentów, co uczelnia robi nader chętnie, a niestety nie wpływa to najkorzystniej na jakość zajęć – głównie chodzi o zajęcia np. w galeriach, czy pracowniach artystów, gdzie duże grupy są niewskazane. Szczególnie, że, co należy podkreślić, niezależnie od ilości przyjętych studentów dzięki rekrutacji prowadzonej przez SAiMP, uczelnia dokonywała zwrotu kosztów zawsze w stałej kwocie 8000 zł. W tym roku przeprowadzono więc negocjacje z uczelnią w celem zweryfikowania warunków współpracy. Jako górny limit ilości studentów w grupie przyjęto 25 osób i ustalono, że standardowe rozliczenie dotyczy 20 studentów, zaś każdy powyżej lub poniżej tej granicy będzie rozliczany in plus lub in minus.
   Ponadto pani Janina Górka-Czarnecka przypomniała, że absolwenci kierunku „Rynek sztuki i antyków” zakładają czasami doskonale prosperujące galerie sztuki współczesnej i aktywnie działają na rynku sztuki, i SAiMP może być dumny z ich osiągnięć. Podała przy tym przykłady takich galerii jak Galeria Stalowa pana Krzysztofa Fabijańskiego i Galeria 101 Projekt pani Barbary Elżanowskiej-Rutherford, którzy są obecnie również członkami SAiMP. Podała również przykład państwa Tworków, którzy w wywiadzie w Art&Business chwalą się uczestnictwem w naszych studiach. Organizują oni m.in. w Kielcach manifestacje związane ze sztuką, kupili i wyremontowali sanatorium, które udało mi się połączyć z ideą propagowania sztuki. Oprócz tego warto również przytoczyć przykład pana dra. Wernera Jerke, absolwenta I edycji „Rynku sztuki i antyków”, który niedawno wybudował i otworzył w Niemczech muzeum sztuki polskiej, gdzie udostępnia zwiedzającym swoją olbrzymią kolekcję. Wspomniano przy tym, że pan Werner Jerke, również w wywiadzie w Rzeczypospolitej mówił o uczestnictwie w studiach organizowanych przez SAiMP. Pani Górka-Czarnecka dodała na koniec, że próby uruchamiana podobnych kierunków na innych uczelniach, w innych miastach, jakoś się nie udają, zatem popularność tego kierunku, to ewidentnie zasługa pracy Stowarzyszenia i nietuzinowego programu okaz wykładowców. W związku z tym, ustalono podczas rozmów z KA, że każdy student przyjęty na studia powinien być traktowany jako zrekrutowany przez SAiMP i uczelnia powinna od pełnej listy studentów wypłacać Stowarzyszeniu zwrot kosztów rekrutacji. Można więc stwierdzić, że negocjacje zakończyły się zadowalająco dla SAiMP.
   Pani przewodnicząca podziękowała za rzeczową relację z działań i przekazała głos panu Piotrowi Lengiewiczowi, który jest koordynatorem z ramienia zarządu SAiMP do działań w sferze kwestii podatku droit de suite i negocjacji z ZPAP.
   Pan Piotr Lengiewicz przypomniał, że do wielu galerii w ubiegłym roku wpłynęły pisma dotyczące podatku droit de suite, o który to zaczął się upominać ZPAP. Kilkanaście większych galerii i domów aukcyjnych zrzeszonych w SAiMP podjęło się współdziałania i partycypowało w kosztach wynajęcia kancelarii prawnej prof. Stelmacha oraz zamówiło ekspertyzę dotyczącą kwestii interpretacji tegoż podatku i niejasności z tym związanych. Warto jednak zaznaczyć, że ZPAP nie reprezentuje wszystkich artystów, ale tylko tych, od których ma podpisane pełnomocnictwa. Mieli przedstawić listę twórców, których reprezentują, ale nie chcą na razie tego zrobić – zastrzegają, że zrobią to dopiero po osiągnięciu ostatecznego porozumienia. Ich roszczenia nie są 10-letnie, ale 3-letnie. Rozmowy toczą się powoli gdyż materia jest skomplikowana z braku regulacji prawnych dotyczących pobierania i rozliczania ww. opłaty. Ostatnie spotkanie z prezesem ZPAP i reprezentującymi go prawnikami, w którym obok pana Lengiewicza uczestniczył prezes Niewiarowski oraz nasi prawnicy zakończono wnioskiem, że obu stronom zależy należy na osiągnięciu porozumienia. Nie wiadomo ile potrwają negocjacje, ale strony dążą do kompromis. W ramach dyskusji pan Krzysztof Fabijański zapytał, czy zamówiona opinia prawna pomogła cos wymóc na oponentach. Pan Lengiewicz odpowiedział, że służy ona na razie wewnętrznie i będzie wykorzystana na wypadek sporu sądowego z ZPAP, zaś pan Niewiarowski dodał, że ekspertyza jednoznacznie wyjaśniła, że ZPAP nie może reprezentować wszystkich artystów, jak na początku twierdzili, lecz tylko tych, od których ma pisemne pełnomocnictwa. Pan Konstanty Węgrzyn zasugerował, aby zakwestionować sprawę od podstaw, tzn. wystosować zapytanie do aktualnego ministra, czy zezwolenia Ministra Kultury wydane dla ZPAP na pobieranie podatku droit de suite, jest w ogóle aktualne, gdyż obecnie ZPAP to nie jest ta sama instytucja, która kiedyś takie upoważnienie otrzymała. Następnie podczas dyskusji rozmawiano o sprawach formalnych pobierania podatku, gdyż istnieje dużo niejasnych kwestii finansowych w tym aspekcie. Pan prezes powiedział, że księgować SAiMP zamierza wystosować odpowiednie zapytanie do Ministerstwa Finansów, w celu uzyskania odpowiedzi na liczne problemy i niejasności odnośnie sposobu naliczania, księgowania i wypłacania artystom tegoż podatku. Pani Mariola Janarek zapytała, czy ktoś słyszał, aby w Polsce odbył się jakikolwiek proces sądowy dotyczący sporu wynikającego z pobierania podatku droit de suite. Nikt z zebranych nie słyszał o takim przypadku, a ponadto prawnicy SAiMP robiący rozeznanie w tej kwestii, również nie wspominali o jakichś precedensach z tej dziedziny.
   Na zakończenie dyskusji pan Wojciech Niewiarowski stwierdził, że negocjacje trwają, ale co istotne, na dzień dzisiejszy żaden z podmiotów, które dostały ponaglenia do zapłaty podatku droit de suite, nie jest zagrożony procesem sądowym.
   Pani Zuzanna Migo-Rożek podziękowała za relację i żywiołową dyskusję, a następnie oddała głos panu Leszkowi Wąsowi, który zreferował kwestie opiniowania przez zarząd SAiMP ustaw przygotowywanych przez MKiDN w 2015 i 2016 roku.
   Na wstępie prelegent przypomniał, że co prawda dzięki współpracy z Fundacją Książąt Czartoryskich udało się zablokować absurdalne przepisy (które były nieprzemyślane i sparaliżowałyby wiele aspektów działalności w obszarze handlu dziełami sztuki) dotyczące wprowadzenia m.in. Listy Skarbów Dziedzictwa, jednakże ostatnio słyszy się głosy, jakoby aktualnie rządzący zamierzali powrócić do tych kwestii. Następnie przeszedł do kwestii projektu ustawy o narodowych dobrach kultury. SAiMP otrzymał do zaopiniowania jej projekt, lecz na odpowiedź było tylko 7 dni. W odpowiedzi zarząd, po przeanalizowaniu treści projektu i zasięgnięciu opinii prawnych, wystosował pismo do MKiDN z uwagami i zastrzeżeniami. Pan Wąs zacytował fragment pisma:

Zastrzeżenia budzi definicja „dobra kultury narodowej" jako zabytku lub dzieła sztuki o wartościach ujętych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. Przyjęcie tak niskich progów jest obraźliwe dla polskiej kultury. Dobrem kultury narodowej jest „Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki, czy Pałac w Łazienkach a nie przeciętny obraz znanego w Polsce artysty, który potrafi już kosztować 100.000 PLN. Dlatego należy ustalić progi na takim poziomie, by nie deprecjonować osiągnięć polskiej kultury i sztuki. Powinny one uwzględniać dzieła wybitne, albo chociaż przeciętne, najbardziej cenionych polskich twórców. Art. 37a u.1 projektu niniejszej ustawy, chociaż odnoszący się do prac konserwatorskich, wydaje się być dobrą wskazówką do ustalenia minimalnych progów wartości dla dzieł określanych jako „dobra kultury narodowej”. Dolna granica dla obrazów wynosząca 150.000 Euro odpowiada cenie średniej jakości obrazu Alfreda Wierusza – Kowalskiego lub Józefa Brandta, nielicznych polskich artystów, których nazwiska znane są fachowcom z branży poza granicami kraju.
   Projekt tworzenia rozbudowanej dokumentacji, dotyczącej podlegającym ewidencji obiektom, powinien być zweryfikowany. Z zasady, galerie i domy aukcyjne dokonują opisu każdego obiektu przeznaczonego do handlu. Opis obejmuje imię i nazwisko autora dzieła, tytuł, technikę wykonania, wymiary i inne cechy wyróżniające oraz zdjęcie. Informacje te są powszechnie dostępne na stronach www. podmiotów gospodarczych. Dane dotyczące komitenta lub sprzedawcy pozyskiwane są w czasie sporządzania umowy sprzedaży komisowej lub zakupu obiektu i mają charakter poufny. Natomiast osoby kupujące bardzo często pozostają anonimowe i żądanie od nich wylegitymowania się jest sprzeczne z prawem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynności takiej należy dokonać przy zawieraniu transakcji powyżej 15.000 Euro w celu przekazania informacji do GIIF. Okoliczność ta, jeżeli dokumentacja danych nabywców dzieł sztuki ma być prowadzona, jest kolejną przesłanką do podwyższenia progu wyceny dobra kultury narodowej. W aspekcie powszechnej dostępności do informacji o przeznaczonych na sprzedaż dziełach oraz informacji poufnych dotyczących komitentów i nabywców dzieł sztuki, które mogą być udostępniane tylko w wyjątkowych okolicznościach, uprawnionym organom państwa, tworzenie odrębnej kartoteki ewidencyjnej dla przedmiotowych obiektów wydaje się bezzasadne. Dane te bowiem znajdują się w firmie i w uzasadnionych okolicznościach mogą być udostępnione.
   Postulowane prowadzenie specjalnej ewidencji dla obiektów o wartości powyżej 4.000 PLN nie koresponduje z ideą ochrony dóbr kultury narodowej. Ewidencjonowaniu, jeżeli już ma następować, powinny podlegać tylko obiekty spełniające kryteria cenowe dóbr kultury narodowej, a więc te, które przekraczają proponowane wyżej limity (np. dla obrazów powyżej 150.000 Euro).
  Ustawodawca całkowicie pomija najistotniejszy aspekt problemu restytucji dzieł sztuki, a więc dostęp do informacji. Do tej pory polskie podmioty gospodarcze nie mają możliwości zapoznania się z pełnym katalogiem dzieł utraconych. Powszechny dostęp nie przekracza 10% całości dzieł zaginionych i utraconych. Nie ma też zainteresowania ze strony MKiDN w dostarczaniu ww. podmiotom informacji o poszukiwanych dziełach z kolekcji i zbiorów zagranicznych. Logiczne wydaje się działanie w kolejności najpierw opracowanie i udostępnienie bazy danych i dalej opracowanie regulacji prawnych umożliwiających odzyskanie dzieł.
Projekt ustawy budzi też zastrzeżenia prawne, gdyż część proponowanych rozwiązań objętych jest przepisami kodeksu cywilnego i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tworzenie kolejnej ustawy adresowanej tylko do obiektów określanych jako dobra kultury narodowej wydaje się niepotrzebnym mnożeniem aktów prawnych o tak wysokiej randze. Większość zawartych w projekcie ustawy przepisów powinna mieć rangę procedur stosowanych przez właściwe komórki MKiDN.
  Zasadnicze zastrzeżenia dotyczyły zatem definicji „dobra kultury narodowej” oraz konieczności prowadzenia przez firmy dodatkowej, rozbudowanej dokumentacji, dotyczącej obiektów sprzedawanych powyżej 4 000 zł, co jest z punktu widzenia osób prowadzących galerie pułapem absurdalnym. Niedawno Zarząd SAiMP wystosował ponowne zapytanie do MKiDN w kwestii uwzględnienia ww. uwag i stanu prac nad ww. ustawą.
   W ramach dyskusji pan Podniesiński dodał, że ma dostęp do danych bibliofilskich, z których wynika, że kilka tysięcy pozycji rocznie jest obejmowane proponowanym obowiązkiem ewidencjonowania z tytułu ww. ustawy, co wskazuje, że jej autorom zabrakło nie tylko wiedzy, ale i wyobraźni. Pan Piotr Lengiewicz zaznaczył, jak ważne jest w takich sprawach wspólne działanie organizacji, gdyż pojedyncze głosy galerii pozostałyby bez echa. Dlatego SAiMP dołoży wszelkich starań, także i w tej kwestii opiniowania nieracjonalnych planów ustawodawców.
   Pani przewodnicząca zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego punktu programu, czyli do wolnych wniosków. Poddała w tym punkcie propozycję, aby od kolejnego, jubileuszowego Walnego Zgromadzenia SAiMP w 2017 roku, ustalać termin zebrania na sobotę zamiast na wtorek. W tej kwestii nie ustalono konstruktywnych, nowych rozwiązań i postanowiono nie zmieniać dotychczasowych obyczajów.
   Na zakończenie, z braku dalszych wniosków, zarząd SAiMP złożył życzenia z okazji 80-tych urodzin panu Konstantemu Węgrzynowi, który zaprosił wszystkich zebranych do Galerii Connaisseur na uroczystą lampkę wina.
   Pan Wojciech Niewiarowski oraz pani Zuzanna Migo-Rożek następnie zaprosili obecnych na, jak zwykle, doskonały catering przygotowany przez restaurację państwa Janarków.
Pani przewodnicząca zamknęła zebranie.

Przewodnicząca zebrania:
Zuzanna Migo-Rożek
Wiceprezes SAiMP

Protokołowała:
Ewelina Jakóbczyk

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30