Aktualności


Protokół z Walnego Zgromadzenia - 2015

SAP - logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich w dniu 13 maja 2015 roku w Krakowie.

protokół - plik do pobrania

Zebranie odbyło się 13 maja 2015 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:00 w biurze SAP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 37 członków SAP oraz zaproszeni goście.

 

 

Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 13 maja 2015 r., godz. 11:45 (pierwszy termin) oraz 12:00 (drugi termin)

12:15 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
- Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
- Sprawozdanie z działalności za rok 2014/2015 oraz z całej, 3-letniej kadencji Zarządu (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
- Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
- Głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- Wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu SAP oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
   - głosowanie dotyczące formy wyborów Prezesa i pozostałych członków Zarządu (jawne/tajne);
   - wybór Komisji Skrutacyjnej w przypadku zachowania tajności głosowania dotyczącego składu Zarządu;
   - zgłaszanie kandydatur na Prezesa SAP i głosowanie (tajne/jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Zarządu SAP i głosowanie (tajne/jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie (jawne);
   - zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego i głosowanie (jawne);
   - ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną (w przypadku głosowania tajnego) lub przez Przewodniczącego Zebrania (w przypadku głosowania jawnego).

- Dyskusja i poddanie pod głosowanie wniosków o zmiany w statucie SAP:
   - Zmiana nazwy Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich;
   - Zmiana wpisu w statucie, dotycząca corocznego Walnego Zgromadzenia - z kwietnia na czerwiec;
- Sekcja Młodych Marszandów – projekt Zarządu SAP.
- Omówienie wniosków z Kongresu Muzealników w Łodzi (23-25.04.2015), na który zaproszono Zarząd SAP.
- Wolne wnioski.
15:00- Zamknięcie zebrania
15:00-16:00 - Catering

 
Walne Zgromadzenie SAP - 2015


SAP - logo

Informujemy, że Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich odbędzie się 13 maja 2015 roku (środa) w Krakowie, w siedzibie SAP przy ul. Miodowej 41/12 (I piętro). Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godz. 11:45, zaś drugi na godz. 12:00.
Chcąc przygotować odpowiednią ilość miejsc dla Państwa, prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa e-mailem przez wszystkich, którzy zamierzają w zebraniu uczestniczyć ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Przypominamy, że jest to zebranie wyborcze, na którym będziemy wybierać Zarząd i pozostałe organy SAP na kolejne trzy lata. Na zebraniu również zostanie poddany pod głosowanie m. in. wniosek o zmianę nazwy stowarzyszenia. W związku z tym, w trakcie zebrania będziemy podejmować uchwały wymagające określonej frekwencji, byłoby zatem pożądane, aby Ci z Państwa, którzy nie mogą w zebraniu uczestniczyć, dostarczyli wybranym przez siebie osobom pisemne pełnomocnictwo do ich reprezentowania.

 
Oświadczenie Zarządu SAP

SAP - logo

"Zarząd SAP informuje, że w dniu 4 lutego 2015 roku na zebraniu podjął uchwałę o wykluczeniu Pani Barbary Zambrzyckiej-Śliwy z grona członków Stowarzyszenia ​Antykwariuszy Polskich. Podstawową przyczyną było uporczywe niepłacenie składek. Ponadto wystąpiły poważne przesłanki wskazujące na możliwość naruszenia przez Panią Zambrzycką-Śliwę zasad etyki obowiązujących w zawodzie antykwariusza. Niestety wskutek braku kontaktu nie udało się tych wątpliwości wyjaśnić."

 
Sekcja sztuki nowoczesnej i współczesnej w SAP

SAP - logoKoleżanki i Koledzy
zarząd SAP zamierza utworzyć nową strukturę organizacyjną – sekcję zrzeszającą przedstawicieli galerii handlujących sztuką nowoczesną i współczesną. Ideą powołania sekcji jest konieczność reprezentowania wspólnych interesów marszandów i antykwariuszy. Dotyczy to przede wszystkim spraw związanych z działalnością podmiotów gospodarczych jak standardy obiegu dokumentów, relacje z ekspertami, ubezpieczenie firm i towaru, warunki eksportu itd. SAP zrzesza przedstawicieli ponad stu firm działających na polskim rynku, jednakże środowisko galerii zajmujących się sztuką współczesną jest reprezentowane zaledwie przez kilka podmiotów gospodarczych. W kwietniu przyszłego roku odbędzie się I Kongres Muzealników Polskich, w czasie którego będzie możliwość przeprowadzenia dyskusji o relacjach pracownicy muzeów – handlarze dziełami sztuki. Uważamy, że konieczne jest wytypowanie wspólnych przedstawicieli reprezentujących całe nasze środowisko, gdyż będzie to doskonała okazja do omówienia np. pracy muzealników w roli ekspertów. Zarząd SAP dostrzega zmiany zachodzące na polskim rynku sztuki i z uznaniem ocenia pracę marszandów umiejętnie promujących nowe pokolenie artystów. Istotne jest, że nasz rynek cały czas ulega zmianom – adaptowane są nowe narzędzia pracy, jak np. Internet, co stawia przed środowiskiem ciągle nowe wyzwania. Chcielibyśmy wspólnie wypracowywać standardy naszej działalności i wykorzystując dotychczas nabyte doświadczenia ułatwiać pracę i pomagać tym, którzy tego potrzebują. Zapraszamy zatem koleżanki i kolegów z branży do wstąpienia w szeregi SAP i do dalszej, wspólnej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie się z Panią Janiną Górką-Czarnecką, właścicielką Galerii Artemis (Kraków, ul. Poselska 15, tel. 12 422 03 94, tel.kom.: 602 278 408), wiceprezes SAP, którą na czas tworzenia sekcji zarząd powołuje na jej kierownika.
Jednocześnie, dostrzegając zmiany zachodzące na rynku, zarząd ma świadomość, że są one w wielu przypadkach udziałem ludzi młodych, którzy jeszcze nie prowadzą swoich firm, ale szykują się albo do ich przejęcia, albo do utworzenie własnych, w oparciu o swoje oryginalne pomysły. Są innowacyjni, korzystają z nowych mediów, mają już pewne doświadczenie, ale potrzebują własnej platformy komunikacyjnej i wsparcia organizacyjnego i prawnego. Zarząd SAP proponuje zatem utworzenie w ramach Stowarzyszenia sekcji młodych marszandów. Będzie ona działać w oparciu o istniejące struktury SAP dając jednocześnie swobodę w przekazywaniu myśli i doświadczeń i gwarancję możliwość korzystania z wiedzy starszego pokolenia handlarzy dziełami sztuki. Osobą kontaktową w ww. sprawie będzie Pani Janina Górka-Czarnecka.
W świetle powyższych zmian zarząd SAP informuje, że nastąpi zmiana nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich.

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 
Uroczystości w Pałacu Prezydenckim – Program UNESCO Pamięć Świata

Uroczystości w Pałacu Prezydenckim – Program UNESCO Pamięć Świata

Miło nam poinformować, że 11 bezcennych polskich dokumentów zostało wpisanych na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Głównym celem tego programu, który powstał w 1992 roku, jest popularyzacja znaczenia oraz ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego na świecie. Tym bardziej cieszy wpisanie tych niezwykle istotnych dla polskiej kultury dokumentów na powyższą listę.
Oficjalne wręczenie certyfikatów miało miejsce 17 października 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uroczystościach uczestniczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.
Do udziału w uroczystości został zaproszony przez Kancelarię Prezydenta RP – Prezes Honorowy Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich dr Jerzy Huczkowski. Poza nim wzięło udział w spotkaniu również wielu znamienitych gości. Certyfikaty wpisania na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata przekazano zaś oficjalnie na ręce dyrektorów wszystkich instytucji (archiwów, bibliotek itp.), w których znajdują się owe wyróżnione, bezcenne polskie dokumenty.

Spis dokumentów:
- Konstytucja 3 maja 1791.
- Złoty kodeks gnieźnieński z II poł. XI w.
- Kronika Galla Anonima z XII w.
- Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r.
- Banderia Prutenorum autorstwa Jana Długosza z 1448 r.
- Kazania świętokrzyskie z II poł. XIII w.
- Opis żup bocheńskich i wielickich z 1518 r.
- Białoruski Tristan z XVI-XVII w.
- Autograf Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (1832-1834).
- Akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego (1863-1864).
- Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 17 stycznia 1917 roku.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/inauguracja-polskiej-listy-krajowej-programu-unesco-pamiec-swiata-5054.php
http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/

 
Rekrutacja na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków"


DobkowskiNaczynia połączone1971olejpłótno

 

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na studia podyplomowe i kurs:
RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW 2014/2015
IX edycja kierunku w Krakowie

 

 

 

 

Informujemy, że przed zgłoszeniem się na studia, należy koniecznie skontaktować się ze Specjalistą ds. rekrutacji na studia podyplomowe "Rynek sztuki i antyków" z SAP - panią Eweliną Jakóbczyk ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.kom.: 792 393 546). Udzieli ona wszelkich informacji na temat rekrutacji, przebiegu zajęć itp.

Program i infromacje ogólne - plik do pobrania

 
Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP

SAP - logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich 

plik do pobrania

Zebranie odbyło się 20 maja 2014 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:15 w biurze SAP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków SAP oraz zaproszeni goście.


Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 20 maja 2014 r., godz. 12:00 (pierwszy termin) oraz 12:15 (drugi termin)

12:15 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
- Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
- Sprawozdanie z działalności za rok 2013/2014 (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
- Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
- Powitanie nowych członków SAP.
- Wykład: Możliwości uzyskania ofert ubezpieczeniowych na polskim rynku dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, zbiorów antykwarycznych. Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń. (referuje broker ubezpieczeniowy pani Anna Kurek).
- Dyskusja z przedstawicielami policji w sprawie procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z falsyfikatami.
- Wolne wnioski.
14:30- Zamknięcie zebrania
14:30-15:00 – Catering

 
Walne Zgromadzenie SAP

SAP - logo

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich odbyło się 20 maja 2014 roku (wtorek) w Krakowie, w siedzibie SAP przy ul. Miodowej 41/12 (I piętro).
Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godz. 12:00, zaś drugi na godz. 12:15.

 


Poza standardowymi punktami obrad odbyły się:
- Wykład: Możliwości uzyskania ofert ubezpieczeniowych na polskim rynku dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, zbiorów antykwarycznych. Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń (referuje broker ubezpieczeniowy pani Anna Kurek).
- oraz dyskusja z przedstawicielami policji w sprawie procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z falsyfikatami.

 


 

logo CINOA

Ponadto informujemy, że Walne Zgromadzenie CINOA odbędzie się w tym roku w Londynie w dniach 26-28 czerwca. Przypominamy, że każdy członek SAP ma prawo w nim uczestniczyć. Szczegóły odnośnie rejestracji uczestnictwa w tym wydarzeniu rozsyłane były e-mailowo m.in. przez sekretariat SAP.

  
Rynek sztuki w 2013 roku - raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

Rynek sztuki w Polsce w 2013- Raport SAP - plik do pobrania

          LOGO_SAP-11

 

Światowy rynek sztuki w 2013 roku
    Specjalizująca się w monitorowaniu sprzedaży aukcyjnej francuska firma Artprice.com opublikowała raport za zeszły rok zaczynając go od stwierdzenia, że był to najlepszy rok, jaki zanotowano na aukcjach w historii rynku sztuki. Istotnie, okazało się, ze sprzedaż w obszarze obserwowanym przez Artprice.com wyniosła 12 mld dolarów, czyli o 13% więcej niż w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę, że analizowane dane stanowią ok. 50% sprzedaży aukcyjnych oraz, że galerie generują przychód mniej więcej na poziomie otrzymywanego przez domy aukcyjne, co sugeruje Clare McAndrew w opracowaniu dla CINOA – „The Role of Art & Antique Dealers An Added Value”, na świecie sprzedano w 2013 roku dzieł sztuki za ok. 50 mld dolarów.
   Dane pochodzące ze sprzedaży publicznych, spływające do Artprice.com, ukazują, że w dalszym ciągu prym w handlu dziełami sztuki wiodą Chiny (4,1 mld $, 34,6% światowego rynku), które zanotowały wzrost sprzedaży o 21% do roku poprzedniego. Straty nadrabiają USA (4 mld $, 33% rynku) ze wzrostem 20%. Na trzecim miejscu uplasowała się Wielka Brytania (2,1 mld $, 17,3% rynku), następnie są Francja (549 mln $, 4,5% rynku) i Niemcy (207 mln $, 1,7% rynku). W przeliczeniu na dolary, polski rynek aukcji publicznych z obrotem ok.50 mln zł zmniejszył swój udział w rynku światowym z 0,2% do poziomu 0,14%.
   Analizując sprzedaż pod względem podstawowych kategorii: obrazy i rysunki stanowiły 72% przychodów rynku, rzeźby z obrotem 913 mln $ - 8%, grafiki 260 mln $ - 2.2% i fotografia artystyczna 153 mln $ - 1,2%.

 
Relacja ze spotkania Zarządu SAP w MKiDN

SAP - logoSprawozdanie ze spotkania Zarządu SAP z minister Małgorzatą Omilanowską
w dniu 11 grudnia 2013 r.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zaproszenie pani minister Omilanowskiej.

Uczestniczyli z Zarządu SAP:
Prezes Zuzanna Migo-Rożek
Wiceprezes Janina Górka-Czarnecka
Wiceprezes Leszek Wąs
Sekretarz Wojciech Niewiarowski
Adam Chełstowski
Konrad Szukalski.

Ponadto obecni byli:
Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler
Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Elżbieta Rogowska
Naczelnik Wydziału ds. Konserwatorskich Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Zbigniew Maj
Kierownik Działu Analiz Kryminalnych NIMOZ Monika Barwik.

 
Porozumienie pomiędzy SAP a MKiDN

Porozumienie z ministrem 111

 Informujemy, że SAP jest już po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze strony SAP dokument podpisała pani Prezes Zuzanna Migo-Rożek, zaś ze strony MKiDN pan Minister Bogdan Zdrojewski.

   Dokument – porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich.

     Polska w wyniku działań II wojny światowej w sposób szczególny ucierpiała w skutek grabieży dóbr kultury. Straty liczone są w tysiącach przedmiotów, których los nadal jest nieznany. Wiele z tych przedmiotów na przestrzeni lat zostało odnalezionych zarówno w kraju jak i za granicą. Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało dokument, którego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do posiadania pełnej wiedzy o tych przedmiotach zarówno przez środowisko zawodowo zajmujące się obrotem dziełami sztuki jak i przez odpowiedni departament ministerstwa. Wymiana informacji, jej łatwość i szybkość pozyskania jest kluczowym elementem do bardziej skutecznego poszukiwania utraconych dzieł sztuki.
     Polskie dziedzictwo kulturowe wymaga szczególnej troski. SAP od dawna stara się współpracować z wieloma instytucjami (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Policja, Służba Celna), których nadrzędnym celem jest ochrona polskiego dziedzictwa. Propagujemy i wymagamy od naszych członków najwyższych standardów etycznych jakie powinny w naszej profesji być stosowane.
    Tworzenie płaszczyzn do tego, aby środowisko antykwariuszy było pomocne dla instytucji państwa w odnajdywaniu utraconych dóbr kultury jest bardzo istotne.
    Zatem podpisanie porozumienia pomiędzy SAP i MKiDN stwarza dużą szansę, aby przedmioty polskiego dziedzictwa kulturowego z powrotem wracały do polskich zbiorów, do polskich muzeów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

Porozumienie z ministrem 111

Porozumienie z ministrem 2 1

 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Czerwiec 2019 Lipiec 2019 Sierpień 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31