CINOA


CINOA
logo_cinoa 
Reprezentant SAP w kontaktach z mediami i CINOA:
Konrad Szukalski
tel.kom.: 601 393 954
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Korzyści z przynależności do CINOA:

     Pierwszą z nich jest to, że każdy członek SAP staje się jednocześnie członkiem CINOA i posiada legitymację CINOA. Jego placówka ma prawo umieszczenia naklejki CINOA na swojej witrynie i korzystać z logo CINOA, co jednocześnie oznacza że zobowiązana jest przestrzegać zasad uczciwego handlu (Code of Practice) które zostały wypracowane w ciągu wielu kilkudziesięciu lat istnienia CINOA (organizację tą powołano w Belgii w 1932 roku). Powoduje to, że klienci rynku sztuki z większym zaufaniem traktują placówki CINOA i często je wybierają przy swoich zakupach. Za pośrednictwem CINOA mamy też dostęp do wielu międzynarodowych organizacji przydatnych przy handlu sztuką (przykładem może być np. Art Lost Register w Londynie, który dysponuje olbrzymią bazą skradzionych dzieł sztuki i przy pomocy którego można na całym świecie poszukiwać obiektów utraconych w wyniku kradzieży).
    Wszyscy członkowie CINOA znajdują się w co dwa lata wydawanym Directory, który ma swój odpowiednik w Internecie, a strona internetowa CINOA rejestruje 50.000 wejść miesięcznie.
Członkowie SAP na stronie CINOA:
      Międzynarodowa Unia Antykwaryczna CINOA (Confédération Internationale des Négotiants en Oevres d?Art.) jest to światowa organizacja zrzeszająca antykwariuszy i marszandów z całego świata. SAP już w drugim roku swojego istnienia, na przecież jeszcze młodym, polskim rynku sztuki, zgłosił chęć wstąpienia do CINOA. W 1998 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie przyjęte do tej Międzynarodowej Unii Antykwarycznej5.
     Celem lepszego zaprezentowania Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, warto lepiej przybliżyć międzynarodową organizację przedstawioną powyżej. CINOA (z ang. International Confederation of Art and Antique Dealers Associations), to Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Dilerów Sztuki i Antyków. Jest to organizacja non-profit (niedochodowa), która to zrzesza związki antykwariuszy i marszandów sztuki z całego świata. Aktualnie jej członkami 32 związki antykwariuszy i marszandów pochodzących z 22 krajów całego świata. Organizacje te są z taki krajów, jak: Francji, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Niemczech, Austrii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Czech i Polski.
     CINOA rozpoczęła swoją działalność w 1935 roku w Amsterdamie. Obecnie jej siedziba znajduje się w Brukseli (zaś sekretariat w Nowym Jorku). Oficjalnym językiem organizacji jest język francuski. Warto także podkreślić, że skupia ona w swoich szeregach ponad 5 tysięcy marszandów z całego świata6. Członkami CINOA są krajowe stowarzyszenia i zrzeszenia z państw członkowskich, którzy zobowiązani są do przestrzegania międzynarodowych standardów wypracowanych i przyjętych przez CINOA w pewnego rodzaju kodeks etyki. Jest on nadrzędny do wszystkich krajowych kodeksów opracowanych przez członków tej międzynarodowej organizacji. Polskie stowarzyszenie również wypracowało własne zasady prawidłowego postępowania antykwariusza i marszanda, które są zgodne z kodeksem CINOA i dostosowane do krajowych realiów. Należy tutaj zaznaczyć, że SAP nie jest tylko jedynym reprezentantem antykwariuszy z Polski, ale również jest jedynym stowarzyszeniem zrzeszającym to środowisko w kraju.
                 Struktura organizacyjna CINOA składa się z organów:
  • Walne Zgromadzenie (The General Meeting), które zbiera się co najmniej raz w roku i mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele wszystkich związków krajowych. Jest to najwyższy organ decyzyjny (tak jak jest to w polskim prawodawstwie dotyczącym stowarzyszeń oraz w SAP), który podejmuje decyzje poprzez głosowanie.
  • Przewodniczący organizacji (The President.), który jest powoływany na Generalnym Zgromadzeniu.
  • Rada Dyrektorów (Board of Directors), która to stanowi funkcję organu wykonawczego i zarządzającego.
    Zasadniczym celem istnienia CINOA jest ochrona światowego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie i wypracowywanie zasad etycznego i uczciwego oraz legalnego handlu sztuką. W odniesieniu do wiodącego jej celu, zajmuje się zatem między innymi promocją i wspieraniem rozwoju sztuki na całym świecie. Wspiera także interesy osób, które zajmują się sztuką profesjonalnie oraz oficjalnie reprezentuje swoich członków na arenie międzynarodowej. Działalność tę wykonuje poprzez zapewnianie im możliwości organizowania różnorodnych inicjatyw stanowiących wkład w rozwiązania faktyczne i legislacyjne na rzecz zachowania, ochrony i upowszechniania dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego na świecie. Ponadto, organizacja ta podejmuje liczne inicjatywy celem zapewnienia legalnego obrotu na międzynarodowym rynku sztuki. Aktywnie działa na rzecz względnego ujednolicenia oraz zniesienia przepisów krajowych, które w zbyt restrykcyjny sposób regulują import i eksport dóbr kultury, w celu umożliwienia powszechnie, większej znajomości lokalnych rynków i sztuki, która przecież jest bardzo różnorodna i indywidualna w poszczególnych krajach. Warto więc ją promować również poza granicami macierzystych krajów. Często jednak przepisy prawne są w tej kwestii zbyt restrykcyjne. Przykładowo w Polsce dopiero w tym roku weszła w życie nowa, bardziej życiowa ustawa dotycząca wywozów dzieł sztuki. Dotychczas bowiem każda rzecz sprzed 1945 roku, uważana była za zabytek i bez specjalnego pozwolenia (którego pozwolenie jest czasochłonne i kapitałochłonne) nie można jej było przewieźć przez granicę ? nawet jeśli była warta symboliczne 10 zł (a zatem dla dziedzictwa kulturowego Polski była zupełnie bez znaczenia). CINOA wspierało Polski SAP w walkach o tą nową ustawę, która jest pierwszym, dużym krokiem do wyrównania szans polskiej kultury i rynku dzieł sztuki w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych. Należy tutaj zaznaczyć, że żadna z tych organizacji nie jest zwolennikiem ograbiania krajów z ich dziedzictwa narodowego poprzez brak ograniczeń wywozowych. Istotne jest tutaj bowiem, aby krajowe przepisy chroniły dziedzictwo narodowe, a jednocześnie aby była możliwa promocja sztuki i rodzimych artystów również poza granicami kraju.
     CINOA opracowało i zobowiązuje wszystkich swoich członków do przestrzegania  Kodeksu Etyki (Ethical Code of Conduct), który określa ogólne zasady postępowania członków stowarzyszeń należących do CINOA z całego świata.
     Należy również podkreślić działalność światowej organizacji marszandów w kwestii badań dotyczących analizy krajowych rynków sztuki jej państw członkowskich. Bada ona bowiem kwestie dotyczące importu i eksportu obiektów dziedzictwa w poszczególnych państwach, stopień zaufania (pod kątem legalności) osób, które inwestują w sztukę - do konkretnych rynków narodowych. Sprawdza i analizuje także działalność domów aukcyjnych. Na bazie powyższych badań powstają rankingi i statystyki związane z zagadnieniem wzrostu wartości, popytu i podaży w stosunku do dzieł sztuki konkretnych artystów. Te informacje są bardzo przydatne zarówno dla antykwariuszy, marszandów, ekspertów sztuki, jak i kolekcjonerów oraz inwestorów, którzy swoje zakupy poprzedzają obserwacją i analizą badań tego rynku przeprowadzanych właśnie przez CINOA. Należy zaznaczyć, że wartość tego rynku na świecie jest tak duża, że wręcz niemożliwa do określenia (w końcu wiele dzieł sztuki ma wartość ?bezcenną?).
     Organizacja CINOA stanowi także szerokie forum dyskusyjne dla profesjonalistów zajmujących się sztuką. Pozwala na wymianę doświadczeń krajowych, np. z zakresu walki z nielegalnym handlem i wywozem dzieł sztuki. Umożliwia bowiem współpracę międzynarodową dilerów sztuki poprzez organizowanie kongresów, konferencji, wystaw, wydawanie katalogów, biuletynów i innych publikacji poświęconych dziełom sztuki i prezentacji rynków krajowych.
    W 1976 roku CINOA ustanowiła specjalną nagrodę (The CINOA Prize), którą rokrocznie przyznaje zasłużonym, którzy aktywnie i na dużą skalę wnieśli wkład w ochronę dziedzictwa narodowego poprzez swoje badania i opracowania naukowe, publikacje i inną działalność. Stanowi ona zaszczytny dowód zaangażowania i nieoceniony wkład w rozwój kultury poczyniony przez jej laureatów. Nagroda ta stanowi wyrazisty dowód zaangażowania jej laureatów w rozwój kultury.
    Należy także podkreślić, że tak jak SAP na Polskim rynku nie działa tylko sam ze sobą, tak i CINOA współpracuje przy realizacji swoich celów z innymi organizacjami międzynarodowymi (np. z IFAR - International Foundation for Art Research). Ponadto posiada status obserwatora przy UNESCO oraz jest udziałowcem w spółce Art Loos Register, Spółka ta kreuje i aktualizuje bazę danych dotyczących dóbr kultury skradzionych lub w inny sposób utraconych. Baza ta jest pomocna w pracy antykwariuszy z całego świata, pomaga bowiem lokalizować i znajdować obiekty, które są poszukiwane z różnych powodów. Podobną działalność prowadzi obecnie SAP w Polsce. Stara się on bowiem aktywnie współpracować z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych oraz z Policją, celem ochrony kultury i dzieł sztuki. Dzięki współpracy SAP, Policji udało się w ostatnich miesiącach wejść na trop skradzionej kolekcji dzieł sztuki.
     Należy podkreślić, że organizacje zrzeszone w CINOA, która to przyjmuje do swojego grona jedynie najbardziej prestiżowe galerie oraz najbardziej znaczących przedstawicieli rynku, a także ekspertów z wielu dziedzin sztuki) mają duży wpływ w swoich krajach na regulacje prawne dotyczące rynku sztuki i antyków, a ich zdanie jest szanowane przez polityków.
     
     Odnośnie korzyści z przynależności członków SAP do światowej organizacji CINOA:
  • członkostwo w prestiżowej, światowej organizacji (legitymacja SAP i CINOA);
  • możliwość legitymowania w swojej działalności antykwarycznej logiem CINOA;
  • wzmocnienie zaufania klientów do członków organizacji kulturalnej o zasięgu światowym;
  • dostęp do Art Lost Register w Londynie;
  • wszyscy członkowie znajdują się w co dwa lata wydawanym Worldwide Members? Directory który ma swój odpowiednik w Internecie, a strona internetowa CINOA rejestruje 50.000 wejść miesięcznie.
     CINOA jest zatem prestiżową organizacją, w której SAP zaistniał już parę lat od swojego powstania. Chcąc nawiązać bliższe kontakty z marszandami zagranicznymi, SAP zgłosił chęć zorganizowania w Polsce jednego z dorocznych Walnych Zgromadzeń CINOA. Następstwem tego zgłoszenia, było ogólnoświatowe zebranie, czyli Światowy Kongres Unii Antykwarycznej CINOA, który odbył się w dniach 28 czerwca do 1 lipca 2001 roku w Krakowie. Na zaproszenie polskich antykwariuszy zrzeszonych w SAP, do Polski przyjechali przedstawiciele światowego rynku dzieł sztuki i antyków reprezentujący ponad 5000 galerii, salonów antykwarycznych oraz domów aukcyjnych z 21 krajów świata należących do CINOA. Członkowie CINOA skupiają w swoich rękach większość światowego handlu sztuką o rocznym obrocie sięgającym nawet 20 miliardów dolarów. Na Walne Zgromadzenie do Krakowa przyjechali członkowie zarządu CINOA przedstawiciele zarządów narodowych organizacji antykwarycznych krajów członkowskich. Spotkanie poprowadził ówczesny prezydent CINOA ? Walter Feilchenfeldt. Na Zdjęciu 1 zebrani są delegaci z krajów członkowskich CINOA, którzy w 2001 roku przyjechali do Krakowa. Kongres odbywał się w zabytkowych i bardzo reprezentacyjnych częściach Starego Miasta. Poniższe zdjęcie zrobiono w Collegium Maius w przerwie obrad zgromadzeni
    Dla członków SAP uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu CINOA w Krakowie miało niewątpliwie wymiar edukacyjny, gdyż mogli się oni zapoznać ze sposobami, w jaki realizowana jest działalność podobnych organizacji w krajach Europy Zachodniej i innych krajów wysoko rozwiniętych ze świata. Było to bardzo duże osiągnięcie jak na organizację istniejącą od 4 lat i należącą do tej międzynarodowej unii antykwarycznej dopiero od lat 3. Szczególnie, że podsumowywano to Walne Zgromadzenie w świecie jako bardzo udane. Tym bardziej, że przedsięwzięcie to połączono wraz z odbywającymi się właśnie w Krakowie Targami Antykwarycznymi i Sztuki Współczesnej. Zapewniło to promocję polskiej sztuki dawnej i współczesnej, polskich artystów oraz polskiego dorobku kulturowego. A dodatkowo odbyło się to wszystko w szczególnie ważnym momencie przygotowań do integracji z Unią Europejską.  Warto podkreślić, że Kongres CINOA, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich zorganizowało przy współpracy z ?Gazetą Antykwaryczną?. Jest to miesięcznik promujący od wielu lat w Polsce sztukę i antyki. Współpracował on z SAP, przy wielu przedsięwzięciach. Można przy tej okazji dodać, że w każdym wydaniu miesięcznika od lat ukazuje się Biuletyn SAP, czyli sprawozdanie Prezesa z działalności organizacji, którym poruszane są zarówno bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem, jak i tematy żywo interesujące wszystkich antykwariuszy, a dotyczące rynku sztuki, przepisów prawnych z nim związanych itp. W Biuletynie SAP relacjonowane są również wszystkie przedsięwzięcia i działalność SAP na rzecz jego członków.
    Wszyscy członkowie SAP, a zarazem i CINOA, maja prawo wykorzystywania logotypów obu tych organizacji. Są one symbolem propagowanej przez organizacje jakości i standardów. Należy jednak przy tym pamiętać, iż jego wykorzystywanie przez członków stanowi równocześnie ich zobowiązanie do ochrony światowego dziedzictwa kulturowego oraz do promowania i przestrzegania zasad legalnego i uczciwego, zgodnego z obowiązującymi normami i prawem - obrotu dobrami kultury.  Logo SAP prezentuje Rysunek 5 (zostało ono zmodyfikowane w 2010 roku), zaś Rysunek 6 przedstawia logo członków CINOA.Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CINOA uznali swój pobyt w Krakowie za interesujący. Dzięki temu wydarzeniu zarówno Polska, jak i sam Kraków stały się bardziej znane wśród uczestników światowego rynku sztuki i antyków.
     Oprócz inicjatywy przystąpienia do CINOA i organizacji jego Kongresu, SAP już na początku swojej działalności podejmował aktywne działania na innych polach. Dużym sukcesem stowarzyszenia było uzyskanie jednoznacznej opinii Ministerstwa Finansów na temat sprzecznie interpretowanych przepisów dotyczących importu dzieł sztuki do Polski zwolnionego od podatku VAT oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży komisowej. Wyjaśnienie i dointerpretowanie tych przepisów przez ministerstwo znacznie ułatwiło pracę członkom SAP.
    Ponadto w maju 1999 roku z inicjatywy SAP zorganizowane zostały w Krakowie Pierwsze Targi Antykwaryczne. Przedsięwzięcie to zostało bardzo dobrze przyjęte w środowisku (nie tylko antykwariuszy, ale w szeroko pojętym środowisku ludzi związanych ze sztuką), a także zyskało duże uznanie wśród zwiedzających. Kolejne Targi, które odbyły się w czerwcu 2000 potwierdziły potrzebę organizowania tego typu imprez w latach następnych. Przez kilka lat udało się utrzymać tę tradycję w Krakowie.

Autor: Ewelina Wiącek
 


Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31