Zmiana opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obecnie obowiązująca opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę wynosząca 25% wartości zabytku zostanie zastąpiona opłatą w  wysokości 100 zł. (Ustawa  z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, DZ.U. 2011 nr 207 poz.1230, art. 7). Pozostałe opłaty pozostają w niezmienionej formie.

Ustanowiono obowiązujące kwoty opłat:

- za pozwolenie na wywóz czasowy zabytków za granice (wszystkie rodzaje) - 44zł;
- za pozwolenie na wywóz stały zabytków za granice - 100 zł.

 

 

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz zabytków za granicę na stałe, której wniesienie obowiązuje w momencie złożenia wniosku w urzędzie konserwatora wojewódzkiego powinna być kierowana na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa od...

Do wniosków składanych u wojewódzkiego konserwatora zabytków należy dołączać dokument poświadczający dokonanie przez interesanta opłaty skarbowej. Opłaty tej można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Dla porządku podkreślamy się, że jedynym właściwym adresatem i dysponentem wyżej wymienionej opłaty skarbowej jest wyłącznie Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Dz.U.11.207.1230
USTAWA
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 30 września 2011 r.)


Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.12)) w załączniku do ustawy w części III ust. 30 otrzymuje brzmienie:

"30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:
1) na wywóz czasowy - 44 zł
2) na wywóz stały - 100 zł

Pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przypadku:
1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji kultury, a także muzeów prowadzonych przez instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne szkoły wyższe,
2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską"

 

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30