Ustawa z 2004r.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wyciąg z USTAWY
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług


Rozdział 4
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków

Art. 120.
1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:
1) przez dzieła sztuki rozumie się:
a) obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości
przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych,
przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych,
ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do
wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego
płótna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),
b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy,
czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w
całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego
procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub
fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex
92.31.10-00.90),
c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały
one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest
ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę
lub jego spadkobierców (PCN 9703 00 00 0), (CN 9703 00 00), (PKWiU
92.31.10-00.2),
d) gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00)
oraz tkaniny ścienne (PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i
17.40.16-53.00) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych
przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego
nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we
wszystkich rozmiarach oraz oprawach;
2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:
a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu,
ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli
nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako
ważne środki płatnicze (PCN 9704 00 00 0), (CN 9704 00 00),
b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej,
mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej,
etnograficznej lub numizmatycznej (PCN 9705 00 00 0), (CN 9705
00 00);
3) przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których
wiek przekracza 100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00);
4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego
użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3
oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106,
7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-
30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-
30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i
36.22.12-30.00).
2. Stawkę podatku 7% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
oraz antyków.
3. Stawkę podatku 7% stosuje się również do:
1) dostawy dzieł sztuki dokonywanej:
a) przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy,
b) okazjonalnie przez podatnika innego niż podatnik, o którym mowa w ust. 5,
którego działalność jest opodatkowana, w przypadku gdy dzieła sztuki zostały
osobiście przywiezione przez podatnika lub zostały przez niego nabyte od ich
twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub też w przypadku gdy uprawniają go one
do pełnego odliczenia podatku;
2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli dokonującym dostawy, w wyniku
której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jest podatnik podatku
od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie przepisy pkt 1.
4. W przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów
używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio
przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w
celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę
między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona
o kwotę podatku.
5. Jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw
czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik
może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy
łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów
kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.
6. Przez łączną wartość dostaw rozumie się sumę kwot, które mają zapłacić poszczególni
nabywcy przedmiotów kolekcjonerskich a przez łączną wartość nabyć rozumie się sumę
poszczególnych kwot nabycia.
7. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 5, łączna wartość nabyć określonego rodzaju
przedmiotów kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym wyższa od łącznej
wartości dostaw takich przedmiotów, różnica ta podwyższa łączną wartość nabyć
przedmiotów kolekcjonerskich w następnym okresie rozliczeniowym.
8. Jeżeli podatnik oblicza marżę zgodnie z ust. 5, obowiązany jest on do stosowania takiego
sposobu obliczania marży od określonych przedmiotów kolekcjonerskich do końca
okresu, o którym mowa w ust. 13.
9. Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 7, utrzymuje się przez okres 12 miesięcy to podatnik
traci prawo do obliczania marży zgodnie z ust. 5. Podatnik może ubiegać się ponownie
o skorzystanie z obliczania marży zgodnie z ust. 5 po upływie roku od utraty tego prawa
licząc do końca miesiąca, w którym utracił prawo do rozliczania tą metodą.
10. Przepis ust. 4 dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
lub antyków, które podatnik nabył od:
1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15;
2) podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z
ust. 4.
11. Przepis ust. 4 może mieć również zastosowanie do dostawy:
1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych
przez podatnika, o którym mowa w ust. 4;
2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony
w ust. 4, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.
12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, kwotę nabycia, którą
należy uwzględnić przy obliczaniu marży, o której mowa w ust. 4, przyjmuje się w wysokości
równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów
powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu.
13. Przepis ust. 11 stosuje się, w przypadku gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika
urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 przed dokonaniem
dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca,
w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli
podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie
złożyć to zawiadomienie.
14. Podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw, do których stosuje
się przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo
do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów, o których mowa w ust. 11, w
rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu
dostawy tych towarów.
15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4, stosuje również ogólne zasady
opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z
uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do
dostawy, o której mowa w ust. 4, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia
towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie.
16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych
przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu
podlega marża.
17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z
ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych
przez tego podatnika:
1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków przez niego importowanych;
2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3) dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w
ust. 4.
18. Przepisu ust. 17 nie stosuje się w sytuacji, gdy dostawa towarów podlega opodatkowaniu
podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4.
19. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych
przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4.
20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust.
4, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4, marża podlega
opodatkowaniu stawką 0%.
21. Przepisów ust. 1-20 nie stosuje się do nowych środków transportu będących przedmiotem
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Dziennik Ustaw rok 2004, nr 54, poz. 535
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30