Dział prawny + RODO


Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych:
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Poniżej prezentujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich.


Administrator danych osobowych:
Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich (zwane dalej: SAiMP)
al. Słowackiego 44
30-018 Kraków
Kontakt telefoniczny tel. 12 632 7996
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z biurem SAiMP telefonicznie oraz e-mailowo (dane kontaktowe podane powyżej).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez SAiMP:
Dane będą przetwarzane w celu:
1. Ewidencji i promocji członków w bazie danych SAiMP, mieszczącej się w biurze SAiMP i prezentowanej na stronie internetowej SAiMP www.antykwariusze.pl, stronie internetowej CINOA www.cinoa.org oraz na listach przekazywanych m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Straży Granicznej.
2. Dopasowania preferowanego sposobu komunikacji: telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wystawiania legitymacji członkowskich.
4. Przesyłania informacji o zebraniach SAiMP, konferencjach, informacji o działalności pracy Zarządu, studiach podyplomowych i kursach współorganizowanych przez SAiMP, szkoleniach, zmianach w prawie dotyczących działalności członków SAiMP itp.
5. Promowania i zachęcania do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SAiMP, patronatach itp.
6. Przechowywania informacji o żyjących i zmarłych członkach SAiMP, sporządzania prac naukowych, statystyk.
7. Analizy opłacania składek członkowskich, informowania o zaleganiu w opłatach członkowskich oraz w celu skreślenia z listy członków SAiMP
8. Finansowego wsparcia działań SAiMP.

Kategorie danych przetwarzanych przez SAiMP:
1. Imię (imiona) i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, tytuł, stanowisko, miejsce zatrudnienia (dane galerii sztuki, domu aukcyjnego, antykwariatu itp.), zdjęcia.
2. CV lub informacje o działalności na rynku sztuki naszych członków, formularz przyjęcia do SAiMP, zdjęcia do legitymacji oraz inne indywidualne informacje przesłane przez naszych członków do biura SAiMP,
3. Dane kontaktowe do domów aukcyjnych, galerii sztuki, antykwariatów itp. (adres strony www, telefony kontaktowe, e-maile, opisy działalności firm, logotypy itp.).
4. Dane niezbędne do zawierania i realizacji umów.
5. Informacje o wpłatach składek członkowskich.


Udostępnianie danych osobowych:
SAiMP może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:
Organom władzy, nadzorującym i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Członkowie SAiMP mają prawo wglądu i w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Czas przechowywania danych osobowych:
Dane będą przechowywane przez okres działalności SAiMP.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
1. Dostęp do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora.
2. Ograniczenie przetwarzania.
3. Żądanie niezwłocznego uzupełnienia, sprostowania danych.
4. Wniesienie skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym momencie (może się jednak ono wiązać z rezygnacją z członkostwa w SAiMP, gdyż wtedy może nie być możliwe prezentowanie i reklamowanie osób tychże członków na rynku sztuki).

Skąd SAiMP posiada dane?
SAiMP otrzymał dane w związku z przesłaniem wniosku o przyjęcie do SAiMP, lub poprzez przesłane przez Panią / Pana dodatkowe informacje, zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy Panią/Panem a SAiMP bądź instytucją w związku z realizacją projektów artystycznych, pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak Internet lub KRS.

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich

 
Wyciąg z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Stan prawny na 1.01.2014 r.

Wyciąg z ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stan prawny na 1.01.2014 r.

Treść ustawy - link aktu prawnego na stronie sejmu (aktualna treść ustawy - tekst ujednolicony)

Na niebiesko zaznaczono istotne dla nas informacje.

 

Rozdział 1
Faktury

 
Art. 106e.[treść faktury]

1. Faktura powinna zawierać:
1) datę wystawienia;
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 
Zmiany dotyczące fakturowania - obowiązują od początku 2013 roku

Szanowni Państwo,
jak to w nowym roku nastąpiły pewne zmiany, które nas dotyczą choć na szczęście w niewielkim zakresie.
Pozwalam sobie dla wygody Państwa pokrótce je wymienić, choć pewnie znacie je już z informacji od swoich biur rachunkowych.


Zmiany dotyczą fakturowania ( w załączeniu tekst zmian) – dla nas ważny jest tylko akapit:
4) wyrazów „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki”
lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”,
które zastępują dotychczasowe wyrażenie „FAKTURA VAT marża” bądź też odesłanie do przepisów
art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 dyrektywy (stosownie do § 5 ust. 2 pkt 4 - rozwiązanie to odpowiada art. 226 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE).


Inna zmiana to to, że na fakturze vat  za paliwo nie trzeba pisać już nr rejestracyjnego samochodu,
ale trzeba udowodnić, że do tego konkretnego samochodu się tankowało, wiec lepiej nadal stosować takie same zasady, czyli na faktura vat  za paliwo dalej wpisywać nr rej. samochodu.
Zmiana nastąpiła tez w podatku dochodowym polegająca na tym, ze jeśli do 30 dni od terminu płatności faktura kosztowa lub rachunek nie zostaną zapłacone to nie ma się prawa odliczać w koszty takiej faktury (rachunku) i należy skorygować podatek dochodowy - w związku z tą zmianą w należy dostarczyć do biura rachunkowego oświadczenie, wzór którego załaczam poniżej.

Oświadczenie - plik do pobrania
Zasady dotyczące fakturowania- broszura - plik do pobrania

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej uznawania za koszty uzyskania przychodów tylko faktur zapłaconych, prosimy uprzejmie o przybijanie na fakturach kosztowych zapłaconych gotówką pieczątki o treści „zapłacono gotówką/kartą, data, podpis”.
Dlaczego pieczątka ? Żeby było widać i żeby była sprawa jednoznaczna.
Są określone wymogi formalne dla faktur, ale w praktyce każdy programista nadaje swoją grafikę i wyszukanie na tych fakturach określonych  informacji jest czasochłonne, albo ich nie ma. Bo określenie formy płatności „płatne gotówką” nie znaczy „zapłacone”.
Oczywiście, dotyczy to firm, które mają więcej niż kilka faktur.
Jak będziemy ewidencjonować płatności dokonane przelewem? Ustalimy indywidualnie.
Są dwie możliwości:
1.Wprowadzanie wszystkich operacji z wyciągów bankowych i rozliczanie płatności, a w konsekwencji otrzymujemy zbiór faktur nierozliczonych, czyli nie zapłaconych,
2.Wysyłanie po miesiącu do podatnika  rejestru faktur, a podatnik opisuje nr, datę, kwotę wyciągu bankowego.
Pierwszy wariant  jest pracochłonny ale dokładny i może być robiony przez Biuro Księgowe.
Drugi może być zrobiony przez podatnika.

 

Z poważaniem
Zuzanna Migo-Rożek
Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 
Zmiana opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obecnie obowiązująca opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę wynosząca 25% wartości zabytku zostanie zastąpiona opłatą w  wysokości 100 zł. (Ustawa  z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, DZ.U. 2011 nr 207 poz.1230, art. 7). Pozostałe opłaty pozostają w niezmienionej formie.

Ustanowiono obowiązujące kwoty opłat:

- za pozwolenie na wywóz czasowy zabytków za granice (wszystkie rodzaje) - 44zł;
- za pozwolenie na wywóz stały zabytków za granice - 100 zł.

 

 
Rozporządzenie z 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie wzorów dokumantów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporząddzenie - plik do pobrania

 
Ustawa z 2010r.

USTAWA
z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1])


Art. 1.
W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
 
Ustawa z 2004r.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Wyciąg z USTAWY
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług


Rozdział 4
Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków

 


Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31