Historia


Historia
Ogólna charakterystyka Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

 

      Przemiany gospodarczo-systemowe w końcu lat 80-tych doprowadziły do wprowadzenia w Polsce gospodarki rynkowej, która znacząco wpłynęła na wszystkie aspekty życia w kraju. Znalazła swoje odzwierciedlenie również w dziedzinie handlu sztuką. Właśnie dzięki tym zmianom ten rynek zaczął się w końcu rozwijać i obok jedynej dotychczas państwowej firmy zajmującej się handlem dziełami sztuki i antykami (DESA) w lawinowym tempie zaczęły powstawać prywatne salony antyków i dzieł sztuki w całym kraju, a szczególnie w dwóch miastach stanowiących polskie centra kultury ? w Krakowie i Warszawie. W ciągu pierwszego roku powstało w tym okresie w Polsce 10 domów aukcyjnych. Na polskim rynku zapanowała hossa, a obroty rosły w błyskawicznym tempie w pierwszych latach gospodarki wolnorynkowej. Po kilku latach sytuacja jednak uległa zmianie. Nastąpił znaczny spadek obrotów w handlu sztuką, a niektóre z powstałych niedawno placówek musiały zostać zlikwidowane.
     Powyższa sytuacja była decydującym czynnikiem mającym wpływ na powstanie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich (SAP). Głównym pomysłodawcą był dr Jerzy Huczkowski. Już wcześniej (w 1995 roku) zainicjował on w Krakowie powstanie ogólnopolskiego miesięcznika poświeconego rynkowi sztuki i antyków, który prezentował ofertę tego rynku i popularyzował kolekcjonerstwo. Miesięcznik do 2006 roku nosił nazwę Gazeta Antykwaryczna. Obecnie nazywa się Sztuka.pl i w dalszym ciągu zajmuje się popularyzacją sztuki na polskim rynku.
Kolejnym krokiem mającym na zmierzać do realizacji powyższych celów na polskim rynku sztuki, było utworzenie w 1997 roku Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. Głównym organizatorem był i w tym przypadku dr Jerzy Huczkowski. Zarówno on, jak i pozostali członkowie założyciele Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, mieli na celu zapobieżenie nadchodzącemu kryzysowi, którego zapowiedzią mógł być stopniowy spadek popytu na rynku sztuki.
 
      Założyciele SAP zebrali się po raz pierwszy 22 lutego 1997 roku w Krakowie i wybrali Komitet Założycielski w następującym składzie: Jerzy Huczkowski (przewodniczący), Małgorzata Lalowicz, Ewa Różańska, Zuzanna Migo-Rożek, Marek Lengiewicz, Jerzy Kozłowski, Wiesław Dreas, Ryszard Janiak i Kazimierz Jakubowski. Niedługo później (14 czerwca 2997 roku) w Krakowie odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, an którym wybrano m.in. pierwszy Zarząd SAP. Skład owego Zarządu (jak i zarządów wybieranych w kolejnych kadencjach co 3 lata) prezentuje Tabela 1.

 

Tabela1. Członkowie Zarządu SAP w latach 1997-2012

VI.1997-VI.2000

 • Wiesław Dreas

 • Jerzy Huczkowski-? Prezes

 • Kazimierz Jakubowski

 • Ryszard Janiak

 • Jerzy Kozłowski

 • Małgorzata Lalowicz

 • Zuzanna Migo - Rożek - Sekretarz

 • Ewa Rożańska

 

VI.2000-VI.2003

 • Jerzy Huczkowski - Prezes

 • Małgorzata Lalowicz - Wiceprezes

 • Zuzanna Migo - Rożek - Sekretarz

 • Janina Górka - Czarnecka

 • Ryszard Janiak

 • Jerzy Kozłowski

 • Marek Lengiewicz

 • Andrzej Ochalski

 • Ewa Rożańska

 

VI.2003-VI.2006

 • Jerzy Huczkowski - Prezes

 • Małgorzata Lalowicz - Wiceprezes

 • Zuzanna Migo - Rożek - Sekretarz

 • Janina Górka - Czarnecka

 • Roman Kaczmarczyk

 • Marek Lengiewicz

 • Andrzej Ochalski

 • Ewa Rożeńska

 • Leszek Wąs

 

VI.2006-VI.2009

 • Jerzy Huczkowski - Prezes

 • Wojciech Niewiarowski

 • Marek Lengiewicz

 • Andrzej Ochalski

 • Małgorzata Lalowicz

 • Janina Górka - Czarnecka

 • Leszek Wąs

 • Zuzanna Migo ? Rożek

 • Marek Mielniczuk

 

VI.2009-VI.2012

 • Zuzanna Migo - Rożek - Prezes

 • Wojciech Niewiarowski - Sekretarz

 • Piotr Lengiewicz

 • Andrzej Ochalski - Wiceprezes

 • Małgorzata Lalowicz

 • Janina Górka - Czarnecka - Wiceprezes

 • Leszek Wąs

 • Rafał Kamecki

 • Konrad Szukalski

 

      Oprócz zaprezentowanych w Tabeli 1 członków Zarządu, stanowiących organ wykonawczy SAP, na Walnych Zgromadzeniach zawsze również dokonuje się wyborów do innych organów stowarzyszenia, które w ustawodawca wskazuje jako obowiązkowe. Należy do nich Komisja Rewizyjna pełniąca funkcję kontrolną, sprawująca ją nad pracami zarządu, oraz Sąd Koleżeński do rozstrzygania spornych spraw członkowskich.
      SAP wpisany został do rejestru stowarzyszeń 3 lipca 1997 roku. Według statutu, jest to organizacja ?osób fizycznych uczestniczących w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kultury materialnej oraz książek i wydawnictw1?. Do 2005 roku SAP było stowarzyszeniem mogącym prowadzić działalność gospodarczą, jednak zapis ten wykreślono ze statutu. Przegłosowano wówczas zmianę statutu SAP na Walnym Zgromadzeniu.  Wykreślono z niego sformułowanie "Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą". Ze względu na zmianę przepisów o stowarzyszeniach potrzebna była bowiem ponowna rejestracja SAP, a przy tak sformułowanym w wyżej wymienionym punkcie statutu była ona niemożliwa. Wszyscy uczestnicy zebrania przyjęli wniosek Zarządu o wykreślenie tego podpunktu. Od tego momenty Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich ma jest organizacją społeczną, a dokładnie stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej.

 

    Cele istnienia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich określone w statucie:

 • reprezentowanie interesów zawodowych i gospodarczych członków w stosunku do organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, których funkcjonowanie oddziałuje na warunki działalności członków SAP;
 • precyzowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej pośród osób zrzeszonych i niezrzeszonych, a związanych z rynkiem sztuki;
 • stworzenie niezbędnych i korzystnych warunków dla promocji polskiej sztuki dawnej i książki (w kraju i za granicą);
 • udzielanie w miarę możliwości różnorodnej pomocy swoim członkom w ich działalności na rynku antykwarycznym.

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następującą działalność:

 • uczestniczenie w pracach organów państwowych i samorządowych oraz instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących kwestii dotyczących i interesujących zrzeszonych członków oraz inicjowanie takich prac i rozwiązań prawno-ekonomicznych;
 • opiniowanie spraw związanych z ochroną dzieł sztuki (z własnej inicjatywy albo na zlecenie organów państwowych lub samorządowych);
 • organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania zrzeszonych członków; prowadzenie listy ekspertów;
 • stworzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej udzielającej pomocy potrzebującym jej członkom Stowarzyszenia.
   Utworzenie Gazety Antykwarycznej w znacznym stopniu pomogło w powołaniu SAP.
   Była to i jest w dalszym ciągu jedyna ogólnopolska organizacji marszandów sztuki. Stowarzyszenie odegrało i ciągle odgrywa dużą rolę w tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju rynku sztuki i antyków. Za pośrednictwem powiązanej z nim gazety prezentowało szerokiemu gronu czytelników swoje stanowisko w wielu  rożnych i ważnych dla rynku sprawach. Jest również w kontakcie z organami administracji państwowej i Sejmem.
    Często prezentowane stanowisko znajdywało potwierdzenie w powstających regulacjach prawnych. Celem poparcia swoich propozycji (np. dotyczących ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ochrony zabytków i opiece nad zabytkami) SAP sięgał do przykładów  rozwiązań istniejących w innych krajach Europy, których organizacje należały do Międzynarodowej Unii Antykwarycznej CINOA (Confédération Internationale des Négotiants en Oevres d?Art.). Jest to światowa organizacja zrzeszająca antykwariuszy i marszandów z całego świata. SAP już w drugim roku swojego istnienia na przecież jeszcze młodym, polskim rynku sztuki, zgłosił chęć wstąpienia do CINOA. W 1998 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie przyjęte do tej Międzynarodowej Unii Antykwarycznej5.
    Celem lepszego zaprezentowania Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, warto lepiej przybliżyć międzynarodową organizację przedstawioną powyżej. CINOA (z ang. International Confederation of Art and Antique Dealers Associations), to Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Dilerów Sztuki i Antyków. Jest to organizacja non-profit (niedochodowa), która to zrzesza związki antykwariuszy i marszandów sztuki z całego świata. Aktualnie jej członkami 32 związki antykwariuszy i marszandów pochodzących z 22 krajów całego świata. Organizacje te są z taki krajów, jak: Francji, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Niemczech, Austrii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Czech i Polski.   
 

         Odnośnie korzyści z przynależności członków SAP do światowej organizacji CINOA:

 • członkostwo w prestiżowej, światowej organizacji (legitymacja SAP i CINOA);
 • możliwość legitymowania w swojej działalności antykwarycznej logiem CINOA;
 • wzmocnienie zaufania klientów do członków organizacji kulturalnej o zasięgu światowym;
 • dostęp do Art Lost Register w Londynie;
 • wszyscy członkowie znajdują się w co dwa lata wydawanym Worldwide Members? Directory który ma swój odpowiednik w Internecie, a strona internetowa CINOA rejestruje 50.000 wejść miesięcznie.

      CINOA jest zatem prestiżową organizacją, w której SAP zaistniał już parę lat od swojego powstania. Chcąc nawiązać bliższe kontakty z marszandami zagranicznymi, SAP zgłosił chęć zorganizowania w Polsce jednego z dorocznych Walnych Zgromadzeń CINOA. Następstwem przyjęcia SAP do CINOA było ogólnoświatowe zebranie, czyli Światowy Kongres Unii Antykwarycznej CINOA, który odbył się w dniach 28 czerwca do 1 lipca 2001 roku w Krakowie. Na zaproszenie polskich antykwariuszy zrzeszonych w SAP, do Polski przyjechali przedstawiciele światowego rynku dzieł sztuki i antyków reprezentujący ponad 5000 galerii, salonów antykwarycznych oraz domów aukcyjnych z 21 krajów świata należących do CINOA. Członkowie CINOA skupiają w swoich rękach większość światowego handlu sztuką o rocznym obrocie sięgającym nawet 20 miliardów dolarów. Na Walne Zgromadzenie do Krakowa przyjechali członkowie zarządu CINOA przedstawiciele zarządów narodowych organizacji antykwarycznych krajów członkowskich. Spotkanie poprowadził ówczesny prezydent CINOA ? Walter Feilchenfeldt. Na Zdjęciu 1 zebrani są delegaci z krajów członkowskich CINOA, którzy w 2001 roku przyjechali do Krakowa. Kongres odbywał się w zabytkowych i bardzo reprezentacyjnych częściach Starego Miasta. Poniższe zdjęcie zrobiono w Collegium Maius w przerwie obrad zgromadzenia.


Zdjęcie 1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CINOA w 2001 roku w Krakowie

WalneZgromadzenie_CINOA_w_2006__Krakowie


      Dla członków SAP uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu CINOA w Krakowie miało niewątpliwie wymiar edukacyjny, gdyż mogli się oni zapoznać ze sposobami, w jaki realizowana jest działalność podobnych organizacji w krajach Europy Zachodniej i innych krajów wysoko rozwiniętych ze świata. Było to bardzo duże osiągnięcie jak na organizację istniejącą od 4 lat i należącą do tej międzynarodowej unii antykwarycznej dopiero od lat 3. Szczególnie, że podsumowywano to Walne Zgromadzenie w świecie jako bardzo udane. Tym bardziej, że przedsięwzięcie to połączono wraz z odbywającymi się właśnie w Krakowie Targami Antykwarycznymi i Sztuki Współczesnej. Zapewniło to promocję polskiej sztuki dawnej i współczesnej, polskich artystów oraz polskiego dorobku kulturowego. A dodatkowo odbyło się to wszystko w szczególnie ważnym momencie przygotowań do integracji z Unią Europejską.  Warto podkreślić, że Kongres CINOA, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich zorganizowało przy współpracy z ?Gazetą Antykwaryczną?. Jest to miesięcznik promujący od wielu lat w Polsce sztukę i antyki. Współpracował on z SAP, przy wielu przedsięwzięciach. Można przy tej okazji dodać, że w każdym wydaniu miesięcznika od lat ukazuje się Biuletyn SAP, czyli sprawozdanie Prezesa z działalności organizacji, którym poruszane są zarówno bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem, jak i tematy żywo interesujące wszystkich antykwariuszy, a dotyczące rynku sztuki, przepisów prawnych z nim związanych itp. W Biuletynie SAP relacjonowane są również wszystkie przedsięwzięcia i działalność SAP na rzecz jego członków.
     Wszyscy członkowie SAP, a zarazem i CINOA, maja prawo wykorzystywania logotypów obu tych organizacji. Są one symbolem propagowanej przez organizacje jakości i standardów. Należy jednak przy tym pamiętać, iż jego wykorzystywanie przez członków stanowi równocześnie ich zobowiązanie do ochrony światowego dziedzictwa kulturowego oraz do promowania i przestrzegania zasad legalnego i uczciwego, zgodnego z obowiązującymi normami i prawem - obrotu dobrami kultury.  Logo SAP prezentuje Rysunek 5 (zostało ono zmodyfikowane w 2010 roku), zaś Rysunek 6 przedstawia logo członków CINOA.Rysunek 5. Logo Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich od 2010r.

 

LOGO_SAP-11

Rysunek 6. Logo CINOA

 

logo_cinoa
     Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CINOA uznali swój pobyt w Krakowie za interesujący. Dzięki temu wydarzeniu zarówno Polska, jak i sam Kraków stały się bardziej znane wśród uczestników światowego rynku sztuki i antyków.
     Oprócz inicjatywy przystąpienia do CINOA i organizacji jego Kongresu, SAP już na początku swojej działalności podejmował aktywne działania na innych polach. Dużym sukcesem stowarzyszenia było uzyskanie jednoznacznej opinii Ministerstwa Finansów na temat sprzecznie interpretowanych przepisów dotyczących importu dzieł sztuki do Polski zwolnionego od podatku VAT oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży komisowej. Wyjaśnienie i dointerpretowanie tych przepisów przez ministerstwo znacznie ułatwiło pracę członkom SAP.
    Ponadto w maju 1999 roku z inicjatywy SAP zorganizowane zostały w Krakowie Pierwsze Targi Antykwaryczne. Przedsięwzięcie to zostało bardzo dobrze przyjęte w środowisku (nie tylko antykwariuszy, ale w szeroko pojętym środowisku ludzi związanych ze sztuką), a także zyskało duże uznanie wśród zwiedzających. Kolejne Targi, które odbyły się w czerwcu 2000 potwierdziły potrzebę organizowania tego typu imprez w latach następnych. Przez kilka lat udało się utrzymać tę tradycję w Krakowie.
    Innym, niezwykle ważnym przedsięwzięciem SAP, które trwało kilka lat, była aktywna walka o nowelizację ustawy o wywozie z kraju dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. Niestety długo ten wysiłek nie był uwieńczony sukcesem. Pomimo, że przedstawiciele SAP spędzili wiele czasu na wielokrotnych obradach Komisji Sejmowej poświęconych projektowi nowej ustawy, nie udało się wywalczyć jeszcze na początku ostatniej dekady zmian zapisu dotyczących wywozu ? i aż do roku 2010 na liście rzeczy wymagających zezwolenia na wyjazd lub urzędowego zaświadczenia, że takiego zezwolenia nie wymaga, znajdowała się przysłowiowa przedwojenna filiżanka czy łyżka.
    Przez kolejne lata SAP podejmował różne działania mające na celu również korzyść dla członków stowarzyszenia i całego rynku sztuki w Polsce. Obecnie liczy ono ponad stu członków. Znajdują się wśród nich właściciele najważniejszych polskich placówek handlu sztuką (również współczesną), antykwariatów, domów aukcyjnych i galerii.
Corocznie organizowane jest Walne Zgromadzenia SAP. W każdym zaś wydaniu wspomnianego wcześniej miesięcznika poświęconego sztuce (Sztuka.pl), ukazuje się biuletyn SAP, w którym Prezes Zarządu informuje czytelników o bieżącej działalności organizacji.
     W roku 2007/2008 przypadało 10-lecie istnienia SAP, co było motywatorem do rozszerzania działalności. Z tej okazji wcześniej przygotowano i wydano Przewodnik po Galeriach w Polsce (dwujęzyczny) oraz Przewodnik po Galeriach w Krakowie (dla węższego grona odbiorców). Ponadto rozpoczęto w SAP propagować działalność edukacyjną w postaci inicjacji powstania oraz współorganizacji pierwszego w Polsce kierunku studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków. Temat ten zostanie szerzej omówiony w kolejnym podrozdziale poświęconym działalności edukacyjnej SAP.
      W związku z obchodami 10-lecia SAP, które zbiegły się z obchodami 750 ?lecia miasta Krakowa, udało się stowarzyszeniu zorganizować ?Krakowską Noc Galerii i Antykwariatów SAP? 5 czerwca 2007 roku.
Ilość członków stowarzyszenia stale wzrasta, co wynika z działań podejmowanych przez tą organizację na rzecz ochrony ich interesów i na rzecz rozwoju polskiego rynku antykwarycznego. Członkostwo w SAP stanowi o pewnego rodzaju prestiżu i ugruntowanej pozycji na rynku zajmującym się obrotem sztuką i antykami. Podania o przyjęcie do stowarzyszenia muszą być poparte poleceniami co najmniej dwóch członków SAP, którzy danego antykwariusza znają i poświadczają o jego uczciwości i rzetelności, który to będzie godnie reprezentował stowarzyszenie. Bowiem wszyscy członkowie SAP mają prawo posiadać legitymację członkowską oraz korzystać z logo SAP i CINOA, jako pełnoprawny członek stowarzyszeń, które za najważniejsze zasady etyczne wyznają rzetelność i profesjonalizm w handlu sztuką oraz zamiłowanie do niej.
      Zarząd przez wiele lat dążył do tego, aby poprawić wizerunek Stowarzyszenia na zewnątrz, aby zaczęło być zauważalne w różnych środowiskach. Dzięki tym działaniom  środowisko antykwariuszy zaczyna być postrzegane coraz bardziej pozytywnie wśród ekspertów, muzealników i innych osób ściśle związanych z dziedziną i sztuką. Mylny obraz antykwariusza, czyli osoby zajmującej się tylko handlem ? powoli zanika. SAP jest bowiem zapraszany do dyskusji w Komisjach Sejmowych (co zakończyło się nowelizacją Ustawy w 2010 roku), uczestniczy w charakterze współorganizatora z Państwowym Ośrodkiem Ochrony Dóbr Kultury w seminariach dotyczących problemu autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku antykwarycznym. Patronował także konferencji na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącej aspektów prawnych naszej działalności oraz pracuje nad uregulowaniem problemu dotyczącego ekspertów sztuki, który to jest jednym z obecnie najbardziej nękających środowisko aspektów do rozwiązania w Polsce. Problem tkwi bowiem w możliwości wykonywania ekspertyz przez wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny sztuki, którzy pracują w muzeach i nie mogą współpracować z prywatnymi placówkami zajmującymi się obrotem dzieł sztuki. SAP stale podkreśla i rozmawia z dyrektorami muzeów (którzy również przychylają się obecnie coraz bardziej do tego postulatu), że w rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie ze strony prawnej, aby muzealnik prowadził własną działalność gospodarczą po pracy jako ekspert.
     SAP obecnie zrzesza poprzez swoich członków, czyli antykwariuszy i marszandów sztuki - większość najważniejszych polskich placówek antykwarycznych oraz domów aukcyjnych. Członkowie SAP, pochodzą w większości z galerii czy antykwariatów, które nie mają charakterów specjalistycznych (poza galeriami sztuki współczesnej). Placówki te sprzedają zarówno meble, biżuterię, wyroby ze słota i srebra, przedmioty użytkowe, przedmioty kolekcjonerskie, obiekty sztuki pięknej. Wyjątek stanowi kilka galerii zajmujących się wyłącznie  sztuką współczesną i aktualną. Prawie wszyscy członkowie SAP prowadzą handel dziełami sztuki poprzez swoje sklepy i galerie, ale niektórzy wykorzystują również Internet. Domy aukcyjne, których jest w Polsce 9 organizują aukcje, ale sprzedają też poprzez posiadane sklepy. Znaczną część wartości obrotu na polskim rynku dzieł sztuki i antyków wnoszą domy aukcyjne. Targi polskie organizowane obecnie raz w roku i w małym stopniu zwiększają obrót.
      Obecnie do SAP należy 100 członków z 83 galerii i antykwariatów oraz 4 osoby nie prowadzących działalności gospodarczej. Z Krakowa pochodzi 33 członków (z 26 galerii i antykwariatów) zrzeszonych w SAP, zaś z Warszawy 31 członków (z 23 galerii i antykwariatów). Ponadto warto podkreślić, że jeden członek ma swoją Galerię w Niemczech, a jeszcze jeden w Nowym Jorku.
Zdecydowana większość antykwariatów i galerii sztuki koncentruje swoją działalność w środowisku krakowskim i warszawskim. Aktywność wielu podmiotów z pewnością wzmaga zjawisko większej konkurencyjności, co posiada odzwierciedlenie w charakterze i rozmiarze ich działalności.
     Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich stara się także iść ponadto z duchem czasu i nadążać również za zdobyczami techniki. Przejawia się to w coraz bardziej widocznej działalności SAP w Internecie i innych mediach. Wbrew pozornie nasuwającej skojarzenia z daleką przeszłością nazwie ? SAP dąży do przyszłości i stara się rozwijać na miarę swoich możliwości oraz zawsze działać jak najlepiej i najefektywniej na korzyść swoich członków.
    Podstawowym założeniem programowym SAP jest integracja środowiska antykwariuszy w Polsce a także promocja i wspieranie rozwoju rynku sztuki i antyków. Członkostwo w CINOA stworzyło szansę na promowanie rynku polskiego na świecie, przybliżanie oferty polskich placówek antykwarycznych kolekcjonerom i dealerom z innych krajów. Ponadto z każdym rokiem SAP stara się coraz bardziej rozszerzać pole swojej działalności. Od kilku lat stopniowo kieruje swoje działania również w kwestię edukacyjną i szkoleniową, którą propaguje wśród członków i coraz aktywniej rozwija.
 
Dnia 13 maja 2015 roku, Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich
 
Autor: Ewelina Wiącek-Jakóbczyk
 


Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31