Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP 2011

logo Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich w dniu 21-06-2011 w Krakowie

Zebranie odbyło się 21-06-2011 w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:15 w biurze SAP na ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 36 członków SAP oraz 3 zaproszonych gości.

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawierał następujące punkty:

12:15 -  Otwarcie zebrania przez Prezesa i przedstawienie porządku obrad.
1.Wybór prowadzącego zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
2.Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok 2010/2011 (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
3.Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
4.Dyskusja nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania zarządu.
5.Powitanie nowych członków SAP.
6.Głosowanie nad przyjęciem pani Katarzyny Włodarskiej jako członka honorowego do stowarzyszenia
7.Podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP (referuje pan Piotr Lengiewicz i pan Wojciech Niewiarowski) - głosowanie nad przyjęciem zasad po wprowadzeniu uwag prawnika i ewentualnych uwag ze strony członków SAP
8.Nowa strona internetowa SAP ? podsumowanie i zamknięcie projektu (referuje pan Rafał Kamecki).
9.Sprawy bieżące SAP ? dyskusja.
10.Wolne wnioski
11.Wykład prawnika - pani dr Katarzyny Zalasińskiej ? w formie odpowiedzi na pytania przekazane wcześniej przez antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP.
14:30 -  Zamknięcie zebrania
14:30-15:30 ? Catering


    Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? pani Zuzanna Migo-Rożek.

Ad 1) Na przewodniczącego zebrania pani Prezes zaproponowała pana Konstantego Węgrzyna, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych i w ramach wstępu przypomniał pierwsze zebranie założycielskie w 1997 roku, któremu również przewodniczył oraz podziękował panu Jerzemu Huczkowskiemu za długoletnia działalność.

Ad 2) Następnie przewodniczący przekazał głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ubiegły rok.
   Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ostatni rok 2010/2011, pani Prezes rozpoczęła od podsumowania funkcjonowania Stowarzyszenia od początku jego istnienia. SAP powstał w 1997 roku i działał przez wiele lat dzięki nieocenionej pracy obecnego Prezesa Honorowego ? pana Jerzego Huczkowskiego. 14 czerwca 1997 roku, w pierwszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 40 osób. W początkowej fazie istnienia SAP liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie, aby osiągnąć na Walnym Zebraniu w 2000 roku - 83 członków. W ciągu 14 lat istnienia SAP, podania o przyjęcie do Stowarzyszenia w sumie złożyło około 200 osób. Część z tych osób jednak nigdy nie zaistniała na listach SAP, gdyż np. nie spełniała kryteriów według których można stać się członkiem SAP. Pani Prezes przypominała, że aby wstąpić do SAP, należy wykazać się działalnością na rynku sztuki i poparciem dwóch aktualnych członków SAP. Następnie podkreśliła, że zarówno w początkowej fazie, jak i obecnie, SAP jest organizacją elitarną i służy, jak najlepiej jest w stanie ? swoim członkom. W 2003 roku liczba członków wzrosła do 100 i od tego czasu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W 2006 roku wzrosła do 107 ? w tym roku do SAP przyjęto jednego nowego członka i skreślono z listy 12 członków. Zatem na koniec roku było 96 członków. W kolejnym roku przybyło już 6 osób i ubyła jedna, zatem na koniec roku 2007 było w SAP 101 osób. W 2008 roku przyjęto 4 osoby i wykreślono również 4 osoby. Zatem liczba członków utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie. W 2009 roku wstąpiło do SAP 8 osób, a wykreślono 4, zatem liczba członków wzrosła do 105 osób. Zaś w 2010 roku 6 nowych osób przyjęto i 6 wykreślono. Natomiast od początku 2011 roku przyjęto 4 nowe osoby. Zatem od ostatnich wyborów Zarządu SAP w czerwcu 2009 roku przyjęto 18 osób i wykreślono z listy członków 10 osób. W stosunku do 101 członków z 2008 roku ? przybyło sumarycznie ok. 8% członków. Obecnie w SAP jest 109 członków. W stosunku do pierwszego Walnego Zgromadzenia w 1997 roku nastąpił wzrost o ok. 170 %.
    Na zakończenie charakterystyki tych danych, pani Prezes podsumowała rotację wśród członków, która nastąpiła od ubiegłorocznego Walnego Zebrania.
    Otóż w 2010 roku z listy członków zostały wykreślone następujące osoby:
- pani Maria Gierasińska i Pan Ryszard Janiak (którzy zamknęli działalność);
- oraz pani Aneta Marcinkowska-Muszyńska, pani Marta Tarabuła, pani Anna Sasorska i pan Wojciech Sawaszkiewicz, którzy zalegali z płatnością składek członkowskich.
    Generalnie wykreślanie z listy SAP wynika głównie z zamknięcia działalności przez członka i rezygnacji z jego strony oraz właśnie z notorycznego zaniedbywania powinności członka, jaką jest m.in. płacenie składki członkowskiej, dzięki której SAP może funkcjonować. Pani Prezes przypomniała także, iż Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej i utrzymuje się tylko ze składek. Za tworzenie nowych studiów od Krakowskiej Akademii SAP otrzymuje 8 tys. zł, które jest jednak księgowane na poczet poniesionych w rekrutację do szkoły kosztów i są z nimi równoważne. Ponadto tyle właśnie mniej więcej wynosi składka, którą rokrocznie SAP płaci do CINOA. Pani Prezes nadmieniła także, że składkę do CINOA za rok 2010/2011 udało się zapłacić już w 2010 roku (zwykle udaje się ją uiścić dopiero pod koniec okresu rozliczeniowego, który kończy się w połowie kolejnego z przełomowych lat).
    Wracając jednak do kwestii nowych członków SAP, w ubiegłym roku przyjęto do SAP:
- panią Małgorzatę Bogacką i pana Stanisława Bogackiego z Artykwariatu w Poznaniu,
- pana Macieja Jakubowskiego z Connaisseura w Krakowie,
- pana Pawła Podniesińskiego z galerii Portolan Paweł Podniesiński w Siedlcach,
- pana Jana Siutę z Galerii Siuta w Krakowie
- oraz pana Macieja Zygmuntowicza z Bibliotrop Acta Team z główną siedzibą w Bydgoszczy.
   W 2011 roku przyjęto:
- panią Joannę Woch z Galerii Mokrej w Poznaniu,
- pana Romualda Gniewaszewskiego z ARTgaleri.net w Warszawie,
- pana Cezarego Pieczyńskiego z Galerii Piekary w Poznaniu
- oraz pana Józefa Rudek z Galerii Roi Dore w Paryżu.

    Podsumowując już tą kwestię, pani Zuzanna Migo-Rożek zaznaczyła, że SAP obecnie zrzesza poprzez swoich członków, czyli antykwariuszy i marszandów sztuki - większość najważniejszych polskich placówek antykwarycznych oraz domów aukcyjnych. Członkowie SAP, pochodzą w większości z galerii czy antykwariatów, zajmujących się sztuką dawną, lecz są i placówki zajmujące się  sztuką współczesną i aktualną. Prawie wszyscy członkowie SAP prowadzą handel dziełami sztuki poprzez swoje sklepy i galerie, ale niektórzy wykorzystują również Internet.
   Obecnie do SAP należy 109 członków (104 osoby z 82 galerii i antykwariatów oraz 4 osoby nie prowadząc działalności gospodarczej). Z Krakowa pochodzi 33 członków, zrzeszonych w SAP, zaś z Warszawy 36 członków. Do SAP należy 22 członków z 13 domów aukcyjnych. Ponadto warto podkreślić, że jeden członek ma swoją Galerię w Niemczech, jeden w Nowym Jorku oraz jeden w Paryżu. Pani Prezes przypomniała także, iż wszyscy członkowie SAP mają prawo do  wykorzystywania logotypów zarówno SAP, jak i CINOA. Podstawowym założeniem programowym SAP jest integracja środowiska antykwariuszy w Polsce a także promocja i wspieranie rozwoju rynku sztuki i antyków. Członkostwo w CINOA stworzyło szansę na promowanie rynku polskiego na świecie, przybliżanie oferty polskich placówek antykwarycznych kolekcjonerom i dealerom z innych krajów. Ponadto z każdym rokiem SAP stara się coraz bardziej rozszerzać pole swojej działalności. Od kilku lat stopniowo kieruje swoje działania również w kwestię edukacyjną i szkoleniową, którą propaguje wśród członków i coraz aktywniej rozwija.
    Działania SAP w roku 2010/2011:
-  SAP współorganizował całoroczną konferencję razem z OOZP (obecnie Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków) pt. ?Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-Praktyka-Prawo?. W ramach tej konferencji odbyło się w 2010 roku osiem spotkań (7 w Warszawie i 1 w Krakowie). W sumie owa więcej niż pierwotnie było w planie ? a to przez wzgląd na duże zainteresowanie omawianą tematyką. Wielu członków SAP uczestniczyło w tych wykładach i dyskusjach i wydaje się, że to przedsięwzięcie można nazwać wspólnie dużym sukcesem. NIMiOZ przygotowuje jeszcze materiały pokonferencyjne, których nie udało mu się jeszcze wydrukować. Opóźnienie to wynikło z powodu zmian strukturalnych OOZP na Narodowy Instytut. Do końca roku publikacja ta powinna jednak zostać już wydana. Być może te materiały okażą się pomocne przy wywieraniu wpływu na środowisko muzealników w kwestii ekspertów.
-  Końcem 2010 roku SAP nawiązał kolejną współpracę z OOZP (obecnym NIMiOZ)  w kwestii troski o edukację środowiska kolekcjonerskiego - w ramach programu "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje". Warto bowiem propagować wśród klientów ideę opisywania swoich zbiorów, które w ten sposób będą bezpieczniejsze. W ramach tego projektu powstała strona internetowa (www.bezpiecznezbiory.pl). Są na niej umieszczone dane galerii i antykwariatów zrzeszonych w SAP, które zgłosiły chęć uczestnictwa w propagowaniu tej szczytnej idei wśród swoich klientów. SAP trzymał od NIMiOZ materiały informacyjne dotyczące tego projektu, które można umieszczać w gablotach i rozdawać klientom. Pani Prezes podkreśliła, że jeśli ktoś z członków SAP jeszcze nie wypełnił ankiety i nie dostarczył jej do NIMiOZ lub biura SAP ? to można to jeszcze zrobić.  
- Pani Zuzanna Migo-Rożek przeszła następnie do omówienia kwestii Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2011 nr 50 poz. 256) do ustawy dotyczącego wzorów dokumentów wywozowych, które uchwalono w końcu 8 marca 2011r. Przypominała, że obowiązuje ono od 23 marca 2011. SAP zgłaszał uwagi i sugestie odnośnie przepisów. Sekretariat SAP rozesłał do wszystkich członków edytowalną wersję dokumentów, które są konieczne przy wwozie i wywozie obiektów i dzieł sztuki nie wymagających pozwoleń. Obecnie Ministerstwo pracuje nad kolejnym rozporządzeniem z wzorami dokumentów konicznych przy wywozie obiektów wymagających pozwoleń.
-  W związku z powyższą zmianą przepisów wywozowych SAP nawiązał współpracę z NIMiOZ jeszcze w jednej płaszczyźnie - w ramach projektu ?Wywozy zabytków?. NIMiOZ przygotowuje nową stronę internetową (www.wywozyzabytkow.pl) poświęconą wywozom zabytków za granicę. Strona ta ma być przeznaczona nie tylko dla osób wywożących dzieła, lecz także dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (ułatwi im pracę podczas kontroli dokumentów wywozowych). Na tej stronie będzie zamieszczona lista galerii antykwariatów zrzeszonych w SAP, które mają być powszechnie znane jako te, które są godne zaufania i wystawiane przez nie dokumenty nie budzą wątpliwości służb granicznych. Jest to także doskonała okazja do promocji i umocnienia pozycji na rynku poszczególnych galerii i antykwariatów. Pani Prezes zachęciła tych z członków SAP, którzy tego jeszcze nie uczynili ? do przesyłania wypełnionych ankiet uczestnictwa w projekcie.
- Wszyscy członkowie SAP podlegają zarówno międzynarodowemu ?Kodeksowi etyki? z racji przynależności do CINOA, jak i ?Podstawowym zasadom działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP?. W związku z tym wszystkie galerie i antykwariaty należące do SAP powinny być traktowane jako ?podmioty wyspecjalizowane? (w myśl nowej ustawy) do wystawiania dokumentów wywozowych dotyczących obiektów nie podlegających pozwoleniom. Po wcześniejszych rozmowach SAP dostarczył końcem 2010 roku listę podmiotów gospodarczych zrzeszonych w SAP do następujących instytucji państwowych: do Dyrekcji Straży Granicznej, NIMiOZ oraz do Dyrekcji Departamentu Polityki Celnej.
- Pani Prezes przypomniała także niedawną ?walkę? z Urzędem Celnym w Warszawie, którą SAP zakończył sukcesem. Okazało się, że warszawscy urzędnicy nie byli odpowiednio powiadomieni i przeszkoleni z nowych przepisów wywozowych i blokowali wywóz obiektów posiadających rzetelną dokumentację w myśl nowej ustawy i rozporządzenia z 2011 r. W związku z tym SAP wysyłał pisma do Dyrekcji Służby Celnej  w Ministerstwie Finansów, do Dyrekcji Służby Celnej w Warszawie itp. W efekcie przeprowadzono odpowiednie szkolenia wśród celników w Warszawie. Jeśli chodzi o Kraków i inne miasta, SAP nie miał dotychczas sygnałów o problemach podczas wywozów obiektów nie wymagających pozwolenia. W razie problemów z winy urzędów, można kontaktować się z SAP-em, który postara się efektywnie interweniować.
- Następnie pani Zuzanna Migo-Rożek nawiązała do współpracy SAP z Policją (którą rozpoczęto na mocy porozumienia podpisanego 18 listopada 2010 r. w Krakowie). Wydaje się, że ta współpraca, polegająca głównie na wymianie informacji, przebiega coraz sprawniej. Przykładem może być spektakularne działanie Policji, która praktycznie godzinę po stwierdzeniu kradzieży z domu Jerzego Nowosielskiego, przekazała tą informację do biura SAP, aby można ją było od razu rozesłać do wszystkich członków Stowarzyszenia. Wydaje się, że to właśnie sprawna komunikacja pomiędzy różnymi organami i instytucjami zaowocowała tym, że policji bardzo szybko udało się odzyskać część skradzionych obiektów i aresztować sprawców kradzieży.
- Ponadto niedawno SAP otrzymał od Zespołu do Walki z Przestępczością Skierowaną Przeciwko Dobrom Kultury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - kontakty do reprezentantów Policji zajmujących się  dobrami kultury - w poszczególnych regionach kraju.
- SAP zakończył właśnie V edycję i rozpoczął niedawno rekrutację na kolejną już ? VI edycję studiów podyplomowych i kursu Rynek sztuki i antyków, które to jak zwykle, współorganizuje z Krakowska Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Zarząd ma nadzieję, że i w tym roku kierunek spotka się z dużym zainteresowaniem. Pani Prezes podziękowała w tym miejscu panu Jerzemu Huczkowskiemu, który w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w organizacji tych studiów, Komisji, która od niedawna go wspomaga oraz Artinfo.pl, który ma również swój duży wkład w reklamę kierunku. W najbliższych dniach zostanie rozesłany do członków SAP e-mail dotyczący właśnie rozpoczętej rekrutacji na kolejną edycję studiów. Następnie Pani Prezes zaapelowała do członków, aby w miarę możliwości go dalej do swoich klientów, którzy być może będą zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy w ramach studiów podyplomowych lub kursu Rynek sztuki i antyków. Dodała także, że 28 czerwca o godz. 19:00 będzie program w TVP Kraków? Magazyn Akademicki, gdzie będzie prezentacja wspomnianych studiów. W przeprowadzonym przez telewizję wywiadzie, który odbył się w siedzibie Desy (celem nadania mu odpowiedniego, klimatycznego tła) ? wzięli udział m.in. - pan Jerzy Huczkowski, pani Górka-Czarnecka i studenci ubiegłych i ostatnio zakończonych edycji studiów. Pani Zuzanna Migo-Rożek zachęciła do zapoznawania się z programem kierunku i do licznego uczestnictwa.
- Następnie pani Prezes wspomniała o nowej stronie internetowej SAP, która to w ubiegłym roku została ukończona, ma atrakcyjną szatę graficzną i funkcjonuje już całkiem sprawnie. Jest na niej już sporo przydatnych informacji oraz rozbudowana lista członków z przekierowaniami na indywidualne strony internetowe i podstrony z opisami galerii i antykwariatów. Zachęciła także do korzystania z Forum.  
- Już podsumowując ubiegłoroczną działalność SAP, pani Prezes Zuzanna Migo-Rożek podkreśliła, że  Stowarzyszenie nie ma już od dawna żadnych długów i zachowuje płynność finansową. Udało się nawet składkę do CINOA za rok 2010/2011 opłacić wyjątkowo wcześnie ? gdyż końcem 2010 roku. Zaznaczyła, że dokładniej kwestię finansową przybliży w kolejnej części zebrania Sekretarz i Skarbnik SAP - pan Wojciech Niewiarowski.
Przewodniczący Zebrania podziękował pani Prezes za sprawozdanie i zapytał, czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi w związku z powyższym. Podkreślił przy tym istotny fakt, jakim jest zachowywanie płynności finansowej w trudnych obecnie czasach. Po braku uwag ze strony obecnych, ogłosił głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

    Uchwała nr 01/06/11? Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 3) Przewodniczący Zebrania przekazał głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, w celu zaprezentowania stanu finansowego SAP na podstawie bilansu za rok 2010.
Pan Wojciech Niewiarowski na wstępie przypomniał, że rok bilansowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Następnie podał, że przychody bilansowe SAP za rok 2010 wynoszą 55 375,96 zł, zaś koszty bilansowe 57 477,79 zł. Zanotowano stratę w wysokości 2 101,83 zł, która została pokryta z nadwyżki z roku poprzedniego. Wpływy ze składek wyniosły 45 800 zł. Ponadto SAP otrzymał w roku ubiegłym zwrot poniesionych kosztów rekrutacji za V edycję studiów podyplomowych w wysokości 8 000 zł. Odnośnie wydatków ? koszty administracyjne prowadzenia biura  wyniosły w 2010 roku 43 981 zł. Pan Wojciech Niewiarowski podkreślił, że nie da się już bardziej ograniczyć kosztów funkcjonowania biura, gdyż co było możliwe w tej kwestii, zostało już uczynione. Oprócz kosztów utrzymania biura jest dość duża składka członkowska w CINOA, którą SAP uiszcza co roku i która (zależąc od kursu euro) za rok 2010/2011 wyniosła 8 573,92 zł. Wynik finansowy jest więc zadowalający. Ważne jest, że SAP zachowuje płynność finansową. Jednakże zależy to tylko i wyłącznie od regularności w płaceniu składek przez członków SAP, bo tylko dzięki nim SAP może istnieć i funkcjonować wypełniając swoją działalność statutową.
   Na zakończenie wystąpienia, pan Wojciech Niewiarowski zaznaczył, że chętnie odpowie na wszelkie pytania i zainteresowanym udostępni bilans do wglądu.
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wynik finansowy SAP oraz wniosek Sekretarza-Skarbnika, który przyjęto jednomyślnie.

   Uchwała nr 02/06/11 ? Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2010 oraz wynik finansowy stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie ? 2 101,83 zł pokrytą z nadwyżki z roku poprzedniego  -  została  przyjęta jednogłośnie.


Ad 4)
Przewodniczący Zebrania pan Konstanty Węgrzyn przekazał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Iwnie Kargol-Dębickiej, która odczytała protokół z zebrania rzeczonej komisji, która to dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi oraz analizy rozliczeń finansowych SAP i nie stwierdziła różnic. Nie zgłosiła zastrzeżeń do wyników finansowych. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2010.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie, na którym przyjęto go jednomyślnie.

   Uchwała nr 03/06/11 ? Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi SAP za rok 2010  -  została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 5) Przewodniczący Zebrania przekazał głos pani Prezes, która oficjalnie, w imieniu zgromadzonego forum członków, powitała nowych członków SAP. Pani Prezes przekazała legitymacje pani Małgorzacie i panu Stanisławowi Bogackim, panu Romualdowi Gniewaszewskiemu, panu Maciejowi Jakubowskiemu oraz panu Pawłowi Podniesińskiemu.

Ad 6)  Przewodniczący Zebrania przekazał głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, który stwierdził, że powinno być dobrym zwyczajem, aby SAP honorował wszystkich, którzy aktywnie i widocznie przyczynili się w rozwój naszego środowiska. Zatem w imieniu Zarządu SAP, pragnąc docenić wieloletni wkład w promowanie osiągnięć artystów reprezentujących sztuki plastyczne, wspieranie krytyki artystycznej i istotne zaangażowanie w rozwój polskiego rynku sztuki, zaproponował kandydaturę pani Katarzyny Włodarskiej na Honorowego Członka SAP. Wniosek forum przyjęło jednogłośnie.

   Uchwała nr 04/06/11 ? Walne Zgromadzenie przyjmuje do SAP panią Katarzynę Włodarską i nadaje jej tytuł Honorowego Członka SAP  -  została  przyjęta jednogłośnie


   Pan Wojciech Niewiarowski powitał panią Katarzynę Włodarską w szeregach SAP i wręczył jej legitymację członkowską oraz dyplom Honorowego Członka SAP.

Ad 7)
Przewodniczący Zebrania przeszedł do następnego punktu obrad, który dotyczył zatwierdzenia zmian w dokumencie ?Podstawowych zasad działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP? [Załącznik 1]. Przekazał głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, który przypomniał, że tekst dokumentu zatwierdzony został na Walnym Zgromadzeniu w 2010 roku. Od tego czasu wpłynęło parę uwag. Pierwsza ze strony prawnika, która to sugerowała usunięcie dotychczasowego pkt 9, który brzmi:"9.Klientowi przysługuje reklamacja i rękojmia na zasadach ogólnych, w czasie której może zwrócić towar i otrzymać zwrot pieniędzy. Zwrot zapłaty może nastąpić tylko w przypadku udowodnienia przez kupującego, że dzieło jest nieoryginalne lub jest niezgodne z opisem, jaki przy nim widniał."  Kolejna uwaga dotyczyła modyfikacji tytułu i rozdzielenia go na dwie części tj. na tytuł główny ?Kodeks Etyki Antykwariusza i Marszanda? oraz podtytuł ?obejmujący podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP?. Ponadto pan Ryszard Lachman zgłosił wniosek o zamianę używanego w dokumencie słowa ?handel? na ?obrót?.
    Z barku dalszych uwag, Przewodniczący poddał pod głosowanie tekst dokumentu z naniesionymi trzema powyższymi zmianami: usunięciem dotychczasowego pkt 9, modyfikacją tytułu oraz zamianą słowa ?handel? na obrót?. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

    Uchwała nr 05/06/11 ? Walne Zgromadzenie przyjmuje zmiany w ?Kodeksie Etyki Antykwariusza i Marszanda obejmującym podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP? jako obowiązujące  - została  przyjęta jednogłośnie.


Ad 8) Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego podsumowania i zamknięcia projektu nowej strony internetowej SAP. Oddał głos panu Rafałowi Kameckiemu.
    Pan Rafał Kamecki przypomniał wszystkim doskonale znany adres strony SAP www.antykwariusze.pl. Nawiązał do dawnej strony Stowarzyszenia, która miała formę i funkcję bardziej estetycznej wizytówki. Nowa strona również ma bardzo przyjemną szatę graficzną, a ponadto zawiera dużo przydatnych informacji, które na bieżąco są aktualizowane przez sekretarkę SAP. Świat i internet wymagał bowiem stworzenia tej strony w bardziej rozbudowanej i funkcjonalnej formie. Przy tej okazji w ubiegłym roku odśnieżono też i ujednolicono logo SAP. Strona funkcjonuje już sprawnie z rozbudowaną listą członków (z podstronami i odsyłaczami do indywidualnych stron internetowych) i ma dużą oglądalność.  Od lutego 2011 r. istnieją notowania jej statystyk ? od tego czasu otworzono ją już ponad 10 000 razy i odnotowano 3 tysiące unikalnych użytkowników. Jest to spory sukces i świadczy o dużej oglądalności.
    Poza wspomnianym działem członków SAP warto zaglądać do działów takich jak: aktualności, dział prawny, dokumenty, konferencje, poszukiwane przez policję, studia i edukacja itp.
    Pan Rafał Kamecki nawiązał następnie do Forum dla członków SAP (funkcjonującego od marca) dostępnego ze strony po zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Nie ma ono jeszcze dużej liczby użytkowników , ale już toczą się na nim interesujące dyskusje (dotyczące np. kwestii wywozowych), które mogą być pomocne członkom SAP.  Później to forum będzie pokazywało pewien zbiór problemów omawianych i analizowanych przez członków SAP. Nawiązał także do pomysłu stworzenia tzw. ?czarnej listy?, która na razie stanowi pewien zarys tematu, a dotyczy kwestii nieuczciwych, nierzetelnych klientów. Forum i strona ma  służyć wymianie informacji, co np. za granicą jest już standardem.
Praca nad stroną będzie trwała cały czas, gdyż strona  musi się rozwijać, aby nadążać za zmianami realiów otaczającego świata i rynku sztuki.
Podsumowując wystąpienie pana Rafała Kameckiego, Przewodniczący dodał, że  ?jaka będzie nasza aktywność - taka będzie nasza strona? oraz zachęcił do nieustannej  dbałości o stronę i rozbudowywania kontaktów. Następnie zapytał, czy  ktoś ma jakieś pytania w powyższej kwestii i przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 9)
Kolejno miała miejsce dyskusja dotycząca bieżących spraw, podczas której pani Prezes przypomniała o możliwości wykorzystywania dużej sali biurowej SAP w zabytkowej kamienicy na Kazimierzu (którą Stowarzyszenie współwystępuje i ma prawo z niej korzystać). Lokal jest do dyspozycji członków.
   Następnie głos zabrał pan Wojciech Niewiarowski, który wrócił do tematu wspomnianej ?czarnej listy?. Ok. 70 % obiektów sprzedaje się obecnie przez internet ? to forma coraz bardziej powszechna, która jednak zwiększa ryzyko styczności z nierzetelnymi klientami, którzy nie wykupują wylicytowanych przez siebie obiektów, co naraża galerie i antykwariaty na straty. Dlatego Zarząd SAP rozważa pomysł stworzenia takiej ?czarnej listy?. Kwestią do zastanowienia się jest tylko jej forma i sposób udostępniania jej członkom SAP w ramach Forum w razie potrzeby (pamiętając o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych). Przy zetknięciu z nierzetelnym klientem można go informować, że zostanie on umieszczony na ?czarnej liście? dostępnej dla członków SAP. Pomysł będzie jeszcze dyskutowany na Forum SAP, gdyż jest w fazie wstępnego projektu i musi być zgodny z prawem i poufnością danych osobowych.

Ad 10)
Przewodniczący oddał głos pani dr Katarzynie Zalasińskiej, która jest m.in. Adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedziała ona obszernie na pytania w kwestiach prawnych dotyczących bieżącej działalności antykwarycznej członków. Dzieliły się one na dwie główne grupy ? pytania dotyczące interpretacji i stosowania nowej ustawy i rozporządzenia wywozowego oraz kontaktów z klientami.

   Po zakończeniu wykładu pani dr Katarzyny Zalasińskiej i dyskusji, pani Prezes  Zuzanna Migo-Rożek ? zabrała głos i wystąpiła z podziękowaniem dla pani Marioli i pana Krzysztofa Janarków, za przygotowanie cateringu, na który serdecznie zaprosiła wszystkich zebranych.
Przewodniczący pan Konstanty Węgrzyn zamknął zebranie.


Protokołowała: Ewelina Wiącek


 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30