Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich w dniu 30 maja 2012 w Krakowie

LOGO_SAP-11Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich - 30 maja 2012 r.,  Kraków

Protokół - plik do pobrania

Zebranie odbyło się 30 maja 2012 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:15 w biurze SAP na ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 51 członków SAP oraz 1 zaproszony gość.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawierał następujące punkty:

Miejsce zebrania: Kraków -  siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 30 maja 2012 r., godz. 12:00 (pierwszy termin) oraz 12:15 (drugi termin)

12:15
-  Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
-  Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
1. Sprawozdanie z działalności za rok 2011/2012 oraz podsumowanie kończącej się - trzy letniej kadencji Zarządu SAP (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
2. Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Iwona Kargol-Dębicka).
- Głosowanie dotyczące udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu SAP oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
- głosowanie dotyczące formy wyborów Prezesa i pozostałych członków Zarządu (jawne/tajne);
- wybór Komisji Skrutacyjnej w przypadku zachowania tajności głosowania dotyczącego składu Zarządu;
- zgłaszanie kandydatur na Prezesa SAP i głosowanie (tajne/jawne);
- zgłaszanie kandydatur do Zarządu SAP i głosowanie (tajne/jawne);
- zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej i głosowanie (jawne);
- zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego i głosowanie (jawne);
- ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną (w przypadku głosowania tajnego) lub przez Przewodniczącego Zebrania (w przypadku głosowania jawnego).
5. Powitanie nowych członków SAP.
6. Sprawy bieżące SAP ? dyskusja.
7. Wolne wnioski.

13:30 -  Zamknięcie zebrania
13:30 -14:30 - Catering    Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? pani Zuzanna Migo-Rożek. Na przewodniczącego zebrania pani Prezes zaproponowała pana Konstantego Węgrzyna, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych i podziękował za wybór.

    Ad 1) Przewodniczący przekazał głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ubiegły rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ostatni rok 2011/2012, pani Prezes rozpoczęła od podsumowania funkcjonowania Stowarzyszenia.

      ?Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ostatni rok 2010/2011, zacznę od przypomnienia, że właśnie w tym roku mija 15 lat od powołania do życia  naszego Stowarzyszenia. Za kadencji Jerzego Huczkowskiego obchodziliśmy hucznie 10 urodziny. Mam zatem nadzieję, że następne, okrągłe również dane nam będzie świętować i  spotkać się na jubileuszu 20-lecia, a może nawet 30-lecia istnienia naszej organizacji.

    W pierwszym Walnym Zgromadzeniu w 1997 roku uczestniczyło 40 osób. Dziś jest nas 112. Może nie jest to duże, ale wysublimowane grono osób.
    W przeciągu ostatniego roku przyjęliśmy 3 osoby:
1.panią Jolantę Racinowską-Bogiel  - Galeria Sarapata i Antykwariat Polski z Warszawy;
2.panią Magdalenę Mielnicką ? Fundacja All That Art! z Wrocławia;
3.pana Grzegorza Marca ? Firma Filatelistyczna Grzegorz Marzec z Krakowa.

    Nasze grono opuścił pan Antoni Romanowski z Galerii Pro Arte z Myślenic, który zamknął działalność i w związku z tym zrezygnował z dalszego członkostwa w SAP.
   

    Pragnę zaznaczyć, że SAP obecnie zrzesza w swoim gronie antykwariuszy i marszandów z najważniejszych polskich placówek antykwarycznych oraz domów aukcyjnych. Członkowie SAP, pochodzą w większości z galerii i  antykwariatów, zajmujących się sztuką dawną, ale też reprezentowane są w naszym gronie galerie zajmujące się sztuką współczesną i aktualną.
Podstawowym założeniem programowym SAP jest integracja środowiska antykwariuszy w Polsce, a także promocja i wspieranie rozwoju rynku sztuki i antyków. Na ile nam się to udaje ? pozostawiam to Państwa ocenie. Członkostwo w CINOA stworzyło nam szansę na promowanie naszego rynku na świecie, przybliżanie oferty polskich galerii kolekcjonerom i marszandom z innych krajów. Ponadto z każdym rokiem SAP stara się coraz bardziej rozszerzać pole swojej działalności. Od kilku lat konsekwentnie kieruje swoje działania również w kwestię edukacyjną i szkoleniową, którą propaguje wśród członków i coraz aktywniej rozwija.


    Wymienię Państwu kilka z działań SAP, które miały miejsce w roku 2011/2012:
    - kontynuujemy współpracę z NIMOZ (dawnym OOZP) w kwestii troski o edukację środowiska kolekcjonerskiego. Mam tutaj na myśli  program "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje". Warto bowiem propagować wśród naszych klientów ideę opisywania swoich zbiorów. W ramach tego projektu powstała strona internetowa (www.bezpiecznezbiory.eu). Są na niej umieszczone dane naszych galerii i antykwariatów, które zgłosiły chęć uczestnictwa w propagowaniu tej idei wśród swoich klientów.
    - w związku ze zmianą przepisów wywozowych nawiązaliśmy współpracę jeszcze na jednej płaszczyźnie z NIMiOZ, tym razem w ramach projektu ?Wywozy zabytków?. NIMiOZ przygotowuje nową stronę internetową (www.wywozyzabytkow.pl) poświęconą wywozom zabytków za granicę. Przypominam Państwu, że strona ta ma być przeznaczona nie tylko dla osób wywożących dzieła, lecz także dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej (ułatwi im pracę podczas kontroli dokumentów wywozowych). Na tej stronie będzie zamieszczona lista galerii antykwariatów zrzeszonych w SAP, które mają być powszechnie znane jako te, które są godne zaufania i wystawiane przez nie dokumenty nie budzą wątpliwości służb granicznych. Jest to także doskonała okazja do promocji i umocnienia pozycji na rynku poszczególnych galerii i antykwariatów. Dlatego też zachęcam tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie uczynili ? do przesyłania wypełnionych ankiet uczestnictwa w projekcie. Realizacja tej strony trochę już trwa ze strony NIMOZu, ale mamy nadzieję, że w końcu powstanie i będzie sprawnie funkcjonować.
    - zmiana opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytków za granicę ? miało to miejsce 1 stycznia 2012 i w pewnym stopniu współuczestniczyliśmy w tych wydarzeniach. Ostatecznie przekazaliśmy członkom informacje, gdy tylko zatwierdzono zmiany w postaci ustawy.
    - przypomnę także o kontynuowaniu przez nas współpracy z Policją (którą nawiązaliśmy na mocy porozumienia podpisanego 18 listopada 2010 r. w Krakowie). Wydaje się, że ta współpraca, polegająca głównie na wymianie informacji, przebiega coraz sprawniej. Przykładem może być tutaj działanie Policji, która praktycznie godzinę po stwierdzeniu kradzieży z domu Jerzego Nowosielskiego, przekazała nam tą informację, abyśmy mogli ją rozesłać do wszystkich członków naszego Stowarzyszenia. Wydaje się, że to właśnie sprawna komunikacja pomiędzy różnymi organami i instytucjami zaowocowała tym, że policji bardzo szybko udało się odzyskać część skradzionych obiektów. Sporym sukcesem działań Policji jest także odnalezienie sprawców olbrzymiej kradzieży pocztówek w Krakowie.
    - w ramach nawiązanej przez Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich współpracy ze Służbą Celną, mającą na celu edukację środowiska odpowiedzialnego za kontrolę dzieł sztuki przewożonych przez granice Polski, w listopadzie 2011 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu rynku sztuki dla przedstawicieli tychże urzędników. Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje wzrostem poziomu edukacji Służby Celnej zajmującej się sprawdzaniem obiektów dzieł sztuki na granicach naszego kraju.
    - w ramach zarządu wspomagaliśmy także Urząd Statystyczny w Krakowie w miarodajnym zaprojektowaniu ankiety mającej na celu zbadanie rynku sztuki w Polsce.
    -  na naszej stronie internetowej lista członków jest starannie aktualizowana (dane te prezentują się już całkiem imponująco), na stronie CINOA, w corocznym katalogu CINOA oraz ostatnimi czasy również w Art Experts. Zachęcam do korzystania z Forum na naszej stronie. Dodam, że sekretariat w zakładce kalendarium umieszcza informacje na wniosek  zainteresowanych (można tam znaleźć informacje o wernisażach, aukcjach itp.) Pracujemy nad tym i chcemy tą część strony bardziej zaktywizować.
    - dzięki uprzejmości Dyrekcji Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN, udało nam się pozyskać do biblioteki Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich komplet wydanych dotychczas katalogów prezentujących dobra kultury utracone w latach 1939-1945. Są one tutaj w biurze SAP do dyspozycji członków.
    - końcem 2011 r. ruszyła kolejna, VI już edycja studiów podyplomowych i kursu Rynek sztuki i antyków, które to jak zwykle, współorganizujemy z Krakowska Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Właśnie rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do kolejnej, VII już edycji. Sekretariat rozsyłał e-mailem informacje na ten temat. I tutaj moja prośba, jeśli nie stanowi to problemu to prosilibyśmy o przekierowanie e-maila informacyjnego o studiach do swoich znajomych, klientów ? osób potencjalnie mogących być zainteresowanych uczestnictwem w naszych studiach podyplomowych.

    Ponieważ dzisiaj mija trzyletnia kadencja zarządu w obecnym jeszcze składzie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy dzielnie zmagali się z przeciwnościami, brali udział w dyskusjach podczas naszych zebrań i konsultacji telefonicznych, poświęcali swój czas, wpierali wiedzą i wytrzymali ze mną ? osobą która ciągle coś od nich chciała i której zapewne nie mieli śmiałości odmawiać. Szczególne podziękowania przekazuję Ewelinie ? naszej nieocenionej osobie w sekretariacie, która uprzejmie acz stanowczo kontaktuje się z Państwem i trzyma wszystko czasami ?żelazną ręką?.

    I już zupełnie na koniec, podsumowując ubiegłoroczną działalność SAP, chcę z przyjemnością podkreślić, że nasze Stowarzyszenie nie ma już od dawna żadnych długów i  zachowuje płynność finansową. To wszystko oczywiście jest możliwe dzięki temu, że spora część z Państwa regularnie płaci składki członkowskie. Udało nam się nawet składkę do CINOA za rok 2011/2012 opłacić początkiem tego roku (dodam,  że jest to nasz największy jednorazowy, coroczny wydatek). Ale dokładniej kwestię naszej kondycji finansowej przybliży nam nasz nieoceniony sekretarz pan Wojciech Niewiarowski, któremu oddaję głos.?

   Przewodniczący Zebrania pan Węgrzyn podziękował pani Prezes za treściwe sprawozdanie. Zapytał zebranych, czy ktoś ma jakieś uwagi w związku z powyższym przemówieniem. W związku z brakiem uwag ze strony obecnych, ogłosił głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

   Uchwała nr 01/05/12? Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie.


    Ad 2) Pan Konstanty Węgrzyn przekazał głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, w celu zaprezentowania stanu finansowego SAP na podstawie bilansu za rok 2011.
    Sekretarz i Skarbnik SAP rozpoczął swoje sprawozdanie od stwierdzenia, iż bilans wygląda bardzo dobrze i prawidłowo się domyka. Łączne przychody SAP wyniosły bowiem w ubiegłym roku 49 595,39 zł, zaś wydatki 49,694,16 zł, W związku z czym nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła ? 98,78 zł. Koszty funkcjonowania biura zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego (w którym wyniosły 43 981,03 zł) do 41 058, 56 zł. Poza tym największym jednorazowym kosztem ponoszonym przez SAP jest coroczna składka do CINOA (wynosząca ponad 8 000 zł ? w zależności od kursu euro), która to jest płacona regularnie. Ściągalność składek nieco się zmniejszyła i w 2011 roku wyniosła 41 250 zł. SAP już  od paru lat nie ma żadnych zaległości, płaci wszystko terminowo i stale zachowuje płynność finansową. Pomocna jest tutaj wpłata z Krakowskiej Akademii, która pokrywa koszty rekrutacji i organizacji studiów podyplomowych ?Rynek sztuki i antyków? - wynosząca 8 000 zł. Niezależnie od tego, pan Niewiarowski zaapelował na koniec do osób, które jeszcze mają problemy z terminowymi uiszczeniami składek, o regularne płatności. Jeśli półroczna rata składki jest czasami zbyt ciężka do udźwignięcia, to można rozłożyć sobie płatności nawet na mniejsze raty. Najważniejsze jest, że SAP zachowuje płynność finansową. Jednakże zależy to wyłącznie od regularności w płaceniu składek przez członków SAP, bo tylko dzięki nim SAP może istnieć i funkcjonować wypełniając swoją działalność statutową.
    Przewodniczący Zebrania umożliwił zebranym zadanie pytań. Z braku pytań złożył wniosek o głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SAP, który przyjęto jednomyślnie.

    Uchwała nr 02/05/12 ? Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2011 oraz wynik finansowy stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie ? 98,78 zł pokrytą z nadwyżki z roku poprzedniego  -  została  przyjęta jednogłośnie.

    Ad 3) Przewodniczący Zebrania pan Konstanty Węgrzyn przekazał głos członkowi Komisji Rewizyjnej panu Jerzemu Huczkowskiemu, który w zastępstwie za nieobecną Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - odczytał protokół z zebrania rzeczonej komisji (odbyło się 16 maja 2012 roku w Krakowie), która dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi oraz analizy rozliczeń finansowych SAP i nie stwierdziła różnic. Nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do wyników finansowych i wyraziła swoje głębokie uznanie nad sprawną i efektywną działalnością Zarządu, który prawidłowo sprawuje pieczę nad finansami SAP. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2011.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie, na którym przyjęto go jednomyślnie.

    Uchwała nr 03/05/12 ? Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi SAP -  została  przyjęta jednogłośnie.


    Ad 4)  Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu zebrania, którym był wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Pan Marek Langiewicz zgłosił z sali wniosek o jawne wybory na Prezesa SAP oraz do Zarządu. Przewodniczący Zebrania poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek o głosowanie jawne został przyjęty jednogłośnie.

   Uchwała nr 04/05/12 ? jawne wybory na Prezesa i do Zarządu SAP -  została  przyjęta jednogłośnie.

    W związku z odtajnieniem głosowania złożono wniosek o nie zwoływanie Komisji Skrutacyjnej, która w tym przypadku nie jest konieczna. Przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania podjął się liczenia głosów wyborczych.
    Przewodniczący Zebrania rozpoczął przyjmowanie kandydatur na Prezesa SAP. Pan Wojciech Niewiarowski zgłosił kandydaturę pani Zuzanny Migo-Rożek. Pan Konstanty Węgrzyn przyłączył się do tego wniosku i dodał, że dotychczasowa pani Prezes spisywała się  znakomicie, robiła wszystko co trzeba, była wszędzie gdzie SAP powinien być, podejmowała zawsze słuszne decyzje wraz z zarządem, czyli doskonale reprezentowała SAP. Pani Zuzanna Migo-Rożek zgodziła się kandydować. Z braku dalszych kandydatur Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek o wybór na Prezesa SAP pani Zuzanny Migo-Rożek, który przyjęto jednomyślnie.

   Wyniki głosowania:
Za ? 51 głosów
Przeciw ? 0 głosów
Wstrzymało się ? 0 głosów

   Uchwała nr 05/05/12 ?  Zuzanna Migo-Rożek zostaje wybrana w trybie jawnym przez Walne Zgromadzenie na Prezesa SAP - została przyjęta jednogłośnie.

    Przewodniczący Zebrania rozpoczął przyjmowanie kandydatur do Zarządu SAP. Pan Konrad Szukalski zgłosił kandydaturę pana Wojciecha Niewiarowskiego. Pan Wojciech Niewiarowski zgłosił pana Konrada Szukalskiego. Pani Małgorzata Lalowicz zgłosiła kandydaturę pani Marii Mitman. Pani Prezes odczytała list polecający panią Mitman. Od lat zarządza ona placówką DESY w Katowicach i jest osobą energiczną oraz godną zaufania. Z powodu choroby nie mogła być ona obecna na zebraniu, lecz już wcześniej wyraziła pisemnie swoją zgodę na zgłoszenie jej kandydatury w wyborach do Zarządu SAP.  Pan Leszek Wąs zgłosił kandydaturę pana Adama Chełstowskiego, który jest wykładowcą, biegłym sadowym, pracował w DA Rempex, zaś obecnie w DESA UNICUM w Warszawie. Pani Prezes zgłosiła następnie osoby pana Leszka Wąsa, pana Piotra Lengiewicza, panią Janinę Górkę-Czarnecką i pana Rafała Kameckiego. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z braku dalszych zgłoszeń, zamknięto listę kandydatów. Pan Marek Lengiewicz zgłosił wniosek głosowanie zbiorcze na całą listę. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie.

   Uchwała nr 06/05/12 ?  głosowanie zbiorcze na wszystkich kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SAP - została przyjęta jednogłośnie.


    Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie na kandydatów do Zarządu SAP:
1. Janina Górka-Czarnecka
2. Rafał Kamecki
3. Piotr Lengiewicz
4. Maria Mitman
5. Wojciech Niewiarowski
6. Adam Chełstowski
7. Konrad Szukalski
8. Leszek Wąs


   Wyniki głosowania:
Za ? 51 głosów
Przeciw ? 0 głosów
Wstrzymało się ? 0 głosów

   Uchwała nr 07/05/12 ? Walne Zgromadzenie wybiera do Zarządu SAP nowej kadencji następujące osoby: Janina Górka-Czarneckia, Rafał Kamecki, Piotr Lengiewicz, Maria Mitman, Wojciech Niewiarowski, Adam Chełstowski, Konrad Szukalski i Leszek Wąs -  została przyjęta jednogłośnie

   Przewodniczący Zebrania pogratulował wybranym i przekazał głos pani Prezes. Pani Prezes podziękowała pani Małgorzacie Lalowicz i panu Andrzejowi Ochalskiemu za dotychczasowe, wieloletnie członkostwo i działalność w Zarządzie SAP.

   Przewodniczący Zebrania zarządził jawne wybory do Komisji Rewizyjnej. Pani Prezes zgłosiła następujące kandydatury:
1. Wiesław Dyląg - Przewodniczący
2. Jerzy Huczkowski
3. Jerzy Kozłowski
4. Ryszard Lachman
5. Beata Pawlak
    W wyniku głosowania jawnego ww. skład Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

   Uchwała nr 08/05/12? Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Rewizyjnej:  Wiesław Dyląg, Jerzy Huczkowski, Jerzy Kozłowski, Ryszard Lachman i Beata Pawlak ?  została przyjęta jednomyślnie


    Do Sądu Koleżeńskiego Pani Prezes zgłosiła pięć kandydatur:
1.Teresa Gabryś - Przewodnicząca
2.Marek Lengiewicz
3.Jerzy Majewski
4.Konstanty Węgrzyn
5.Maciej Żywolewski
   W wyniku głosowania jawnego ww. kandydaci zostali jednogłośnie przyjęci.

   Uchwała nr 09/05/12? Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie: Teresa Gabryś, Marek Lengiewicz, Jerzy Majewski, Konstanty Węgrzyn i Maciej Żywolewski - została przyjęta jednomyślnie

   Ad 5) Przewodniczący Zebrania przekazał głos pani Prezes, która przypomniała nazwiska nowych członków SAP, niestety nieobecnych na zebraniu.

   Ad 6) Przewodniczący SAP przeszedł do tematu spraw bieżących SAP. Pan Marek Lengiewicz zabrał głos i zaapelował, aby rekomendując nowych członków uważać, kogo się poleca. Poprosił, jako członek Sądu koleżeńskiego, aby robić to rozważnie i z namysłem, gdyż SAP jest elitarnym gronem antykwariuszy.

   Ad 7) Następnie Przewodniczący przeszedł do tematu wolnych wniosków. Pan Wojciech Niewiarowski zapoczątkował temat dotyczący ubezpieczeń galerii i antykwariatów. Do SAP zgłosił się broker ubezpieczeniowy, który może zaproponować lepszą ofertę. Warto się zastanowić nad tego typu zbiorczą ofertą, gdyż ostatnio firmy ubezpieczeniowe podnoszą ceny lub w ogóle nie chcą ubezpieczać galerii. Wszystkie galerie Galerii powinny być ubezpieczone dla bezpieczeństwa. Pan Adam Chełstowski dodał, że razem z jedną z firm ubezpieczeniowych stworzyli korzystną ofertę dla antykwariuszy. Wszystkie oferty te zostaną przekazane do sekretariatu i ostatecznie zaprezentowane na stronie SAP.
    Pani Prezes zaapelowała o wykorzystywanie dokumentów wywozowych, które należy dołączać do wywożonych dzieł sztuki. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać na ten temat, to służy pomocą. Wywiązała się dyskusja na temat dużej ilości formularzy obowiązujących przy wwozie i wywozie obiektów. Zarząd dodał, że dokumentów miało być więcej i SAP apelował o zrobienie 1 dokumentu wywozowego. Pan Paweł Podniesiński dodał, że służby graniczne i służba celna w postępowaniach międzyresortowych negatywnie zaopiniowały kwestię jednego dokumentu. Obecnie jest to regulowane przez rozporządzenie i niestety nie można tego dowolnie zmieniać Pani Janina Górka-Czarnecka dodała, że dokumenty wywozowe są wielkim sukcesem SAP-u i że ta ustawa oraz związane z nią rozporządzenia w końcu doszły do skutku. Pan Marek Lengiewicz zgłosił wniosek, aby walczyć o możliwość uzyskiwania  promesy zgody na wywóz. Wydawanie zezwoleń bowiem trwa bardzo długo. Warto byłoby uzyskiwać promesę (oczywiście za opłatą), żeby nie trzeba było tyle czekać. Jest to proces długotrwały, lecz SAP mógłby się podjąć tej walki dla dobra swoich członków.
   Pan Konstanty Węgrzyn zaapelował następnie do wszystkich właścicieli antykwariatów i galerii aby kierować swoich nowych pracowników, lub członków rodzin, którzy chcą się dokształcać -  na studia podyplomowe Rynek sztuki i antyków, gdyż naprawdę warto.
   Pan Piotr Lengiewicz zgłosił wniosek o poszerzenie grona osób o galerie sztuki współczesnej. W tym celu można by formułować wolne wnioski przez najbliższy rok, jak przeredagować statut itp., aby ująć tę kwestię.
   Na zakończenie Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie oraz wyraził uznanie dla pani Marioli i pana Krzysztofa Janarków za doskonały catering, na który wszystkich zaprosił po zamknięciu obrad.
   Przewodniczący pan Konstanty Węgrzyn zamknął zebranie.


Protokołowała:                                                  Przewodniczący zebrania:
Ewelina Jakóbczyk                                                Konstanty Węgrzyn
Sekretariat SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30