Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP w 2013 r.

 

SAP - logo

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich - 28 maja 2013 roku,  Kraków

plik do pobrania

 

Zebranie odbyło się 28 maja 2013 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:30 w biurze SAP na ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków SAP.

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawierał następujące punkty:

Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 28 maja 2013 r., godz. 12:15 (pierwszy termin) oraz 12:30 (drugi termin)
12:30 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
Wybór prowadzącego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
 Sprawozdanie z działalności za rok 2012/2013 (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-
Rożek).
 Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
 Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech
Niewiarowski).
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan
Wiesław Dyląg).
 Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
 Powitanie nowych członków SAP.
 Sprawy bieżące SAP:
– dyskusja na tematy zaproponowane przez członków SAP (problem ekspertów, budowa
wiarygodności polskiego rynku sztuki, itp.)
Wolne wnioski.
14:00 - Zamknięcie zebrania
14:00 -15:00 - Catering

   Tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich – pani Zuzanna Migo-Rożek. Na przewodniczącego zebrania pani Prezes zaproponowała pana Konstantego Węgrzyna, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych i podziękował za wybór.

   Przewodniczący zebrania przekazał głos pani Prezes, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły.

   „Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za ostatni rok 2012/2013, zacznę od krótkiego podsumowania rotacji w składzie naszego Stowarzyszenia w przeciągu ostatniego roku.    Obecnie członkami SAP jest 107 osób.  Zaś w przeciągu ostatniego roku przyjęliśmy do SAP:
1.pana Michała Furmianiaka (reprezentującego firmę Jubiler Furmaniak z Poznania).
Niestety byliśmy zmuszeni skreślić z listy członków następujące osoby:
2.pana Jana Siutę z Galerii Siuta w Krakowie – za niepłacenie składek członkowskich;
3.pana Marcina Gołębiewskiego z Art Agenda Nova z Krakowa – za niepłacenie składek członkowskich.
Prawdopodobnie także dzisiaj, na Zebraniu Zarządu, zostanie podjęta decyzja o skreśleniu 2 kolejnych osób, do których były wysyłane ostateczne monity o dużych zaległościach w uiszczaniu składek.
   Nasze grono opuścili także: pani Krystyna Czartoryska, pani Izabela Rusiniak, pan Juliusz Windorbski i pan Michał Olszewski.
    
  Wymienię Państwu pokrótce kilka z działań SAP, które miały miejsce w roku 2012/2013:
- W 2012 roku SAP objął patronat nad X Warszawskimi Targami Sztuki. W trakcie tych Targów zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Warunki powoływania i działania eksperta
Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich”.
- Opracowaliśmy stanowisko SAP dotyczące ekspertów (po latach prac Zarządu), które dostępne jest na naszej stronie internetowej. Prace nad dalszym postępowaniem w tej niezmiernie złożonej kwestii trwają nadal i zapewne potrwają jeszcze jakiś czas.

- Na prośbę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, końcem lipca 2012 roku opracowaliśmy i przesłaliśmy naszą opinię na temat podatku droit de suite.
- W 2012 roku SAP nawiązał współpracę medialną z Muzeum Miasta Łodzi.
- W ramach nawiązanej przez Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich współpracy ze Służbą Celną, mającą na celu edukację środowiska odpowiedzialnego za kontrolę dzieł sztuki przewożonych przez granice Polski, we wrześniu 2012 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu rynku sztuki dla przedstawicieli z poszczególnych służb celnych. Było to już drugie szkolenie z tego cyklu (poprzednie odbyło się rok wcześniej). Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje wzrostem poziomu edukacji Służby Celnej zajmującej się sprawdzaniem obiektów dzieł sztuki na granicach naszego kraju. Gdyby ktoś z Państwa miał z tym jeszcze jakieś problemy proszę zwracać się bezpośrednio do zarządu w celu wyjaśniania niejasności.
- Końcem 2012 roku SAP wspomagał przeprowadzanie badań na temat Art Bankingu w Polsce (organizowane przez firmę Deloitte). Raport z badań pt. „Rynek sztuki, sztuka rynku" rozsyłaliśmy do Państwa e-mailowo i jest również dostępny na naszej stronie internetowej.
- Opracowaliśmy również raport dotyczący polskiego rynku sztuki w 2012 roku. Raport ten również rozsyłaliśmy i także jest dostępny na stronie SAP.
- W 2013 roku SAP objął patronat nad Targami Sztuki Kraków ART EXPO, które odbyły się początkiem maja w dworze w Tomaszowicach.
- Końcem 2012 r. ruszyła kolejna, VII już edycja studiów podyplomowych i kursu Rynek sztuki i antyków, które jak zwykle, współorganizujemy z Krakowska Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W tej edycji udało nam się zaangażować 36 uczestników. Jako ciekawostkę dodam, że na tą edycję zapisały się ponownie 2 osoby, które parę lat temu ukończyły nasze studia (stwierdziły bowiem, że program został tak interesująco dopracowany, że chętnie wezmą ponownie udział w wykładach).
   Aktualnie rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do kolejnej, VIII już edycji, która rozpocznie się w październiku 2013 roku. Sekretariat rozsyłał e-mailem informacje na ten temat i przesyłał (bądź dostarczał osobiście) ulotki informacyjne o naszych studiach. I tutaj mój apel do Państwa, jeśli nie stanowi to problemu, to prosilibyśmy o przekierowanie e-maila informacyjnego o studiach do swoich znajomych, klientów – osób potencjalnie mogących być zainteresowanych uczestnictwem w naszych studiach podyplomowych oraz do położenia w galeriach ulotek informacyjnych. Mamy nadzieję, że i ta edycja studiów będzie cieszyć się równą popularnością, co i poprzednie.
- Ostatnio sekretariat rozsyłał, bądź dostarczał osobiście nowe naklejki na witryny galerii i antykwariatów z informacją o przynależności do SAP i CINOA. Proszę przyklejać je w widocznych miejscach, jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili.
  I już zupełnie na koniec, podsumowując ubiegłoroczną działalność SAP, chcę z przyjemnością podkreślić, że nasze Stowarzyszenie od kilku lat stale zachowuje płynność finansową. To wszystko oczywiście jest możliwe dzięki temu, że spora część z Państwa regularnie opłaca składki członkowskie. Dodam także, że składkę do CINOA za rok 2012/2013 opłaciliśmy początkiem tego roku, co jest naszym największym, jednorazowym, corocznym wydatkiem. Ale dokładniej kwestię naszej kondycji finansowej przybliży nam nasz sekretarz pan Wojciech Niewiarowski.”

   Przewodniczący Zebrania podziękował pani Prezes za interesujące sprawozdanie i aktywną działalność Zarządu. Zapytał zebranych, czy ktoś ma jakieś uwagi w związku z powyższym przemówieniem. W związku z brakiem uwag ze strony zgromadzonych, ogłosił głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

   Uchwała nr 01/05/13– Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie.

   Przewodniczący zebrania, pan Konstanty Węgrzyn przekazał następnie głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, w celu zaprezentowania stanu finansowego SAP na podstawie bilansu za rok 2012.
   Sekretarz i Skarbnik SAP rozpoczął swoje sprawozdanie od stwierdzenia, iż bilans wygląda dobrze. Łączne przychody SAP wyniosły bowiem w ubiegłym roku 55 906,46 zł zaś wydatki 52 853,75 zł. W związku z czym nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła – 3 052,71 zł. Koszty funkcjonowania biura zwiększyły się nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego (w którym wyniosły 41 058,56 zł) do 43 714,28 zł. Poza tym największym jednorazowym kosztem ponoszonym przez SAP jest coroczna składka do CINOA (wynosząca ponad 8 000 zł – w zależności od kursu euro), która to jest płacona regularnie. Czynsz i media wyniosły w ubiegłym roku 10 642,62 zł., zaś wynagrodzenia 19 333,92 zł.
   Ściągalność składek zwiększyła się w roku ubiegłym i  wyniosła 46 295,00 zł ( w 2011 roku wynosiła 41 550,00 zł. SAP już  od paru lat nie ma żadnych zaległości, płaci wszystko terminowo i stale zachowuje płynność finansową. Pomocna jest tutaj wpłata z Krakowskiej Akademii, która pokrywa koszty rekrutacji i organizacji studiów podyplomowych „Rynek sztuki i antyków” - wynosząca 8 000 zł. Wpłynęła ona w listopadzie 2012 roku i pokryła koszt składki do CINOA za rok 2012.2013.
  Niezależnie od powyższych, pozytywnych informacji finansowych, pan Niewiarowski zaapelował na koniec do osób, które jeszcze mają problemy z terminowymi uiszczeniami składek, o regularne płatności. Najważniejsze jest, że SAP zachowuje płynność finansową. Jednakże zależy to wyłącznie od regularności w płaceniu składek przez członków SAP, bo tylko dzięki nim SAP może istnieć i wypełniać swoją działalność statutową.

   Przewodniczący Zebrania umożliwił zebranym zadanie pytań. Z braku pytań przeszedł do kolejnego punktu zebrania.
    
   Przewodniczący Zebrania przekazał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Wiesławowi Dylągowi, który odczytał protokół z zebrania rzeczonej komisji (odbyło się ono  21 maja 2013 roku w Krakowie). Komisja dokonała wyrywkowego sprawdzenia kart kont syntetycznych z dowodami księgowymi oraz analizy rozliczeń finansowych SAP i nie stwierdziła różnic. Nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do wyników finansowych i wyraziła swoje uznanie nad sprawną i efektywną działalnością Zarządu, który prawidłowo sprawuje pieczę nad finansami SAP. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna poddała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2012.

   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie, na którym przyjęto go jednomyślnie.

   Uchwała nr 02/05/13 – Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2012 oraz wynik finansowy stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie – 3 052,71. zł  -  została  przyjęta jednogłośnie.
    
 Przewodniczący Zebrania przekazał głos pani Prezes, która przypomniała nazwisko nowego członka SAP, który niestety nie był obecny na zebraniu.

   Przewodniczący SAP przeszedł do tematu spraw bieżących SAP, które napłynęły od członków Stowarzyszenia jeszcze przed zebraniem. Przekazał głos panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, który rozpoczął dyskusję od krótkiego odczytania problemu nadesłanego przez pana Marka Sosenko:
„Proszę przemyśleć propozycję nie tylko dyskusji ale próby unormowania kwestii:
1. ekspertyz i ekspertów zarówno jeśli chodzi o zawężenie kompetencji co pozwoli na większą rzetelność i wiarygodność;
 2. odpowiedzialności ekspertów za błędne ekspertyzy;
3. zmian przepisów  uniemożliwiających obecnie uzyskiwania ekspertyz  w pewnych wąskich dziedzinach od wybitnych specjalistów zatrudnionych w muzeach.”
    Następnie zaś głos zabrał pan Marek Sosenko, który był obecny na zebraniu. Rozpoczął on swoją wypowiedź od stwierdzenia, że w pojęciu ludzi światłych nie ma ludzi nieomylnych i wszechwiedzących. Jeżeli słyszymy, że są jednak osoby, które twierdzą, że mogą kwalifikować jako eksperci praktycznie wszystko – to wydaje się to podejrzane. Jeśli ekspert ponadto się pomyli, to antykwariusz, który poniósł koszty ekspertyzy i podjął ze swojej strony wszystkie możliwe działania (oraz poniósł koszty), ponosi skutki prawne zamiast eksperta (który się pomylił i nie odpowiada za swoje błędy). Druga sprawa jest taka, że mamy w Polsce bardzo dużo muzeów i niektórzy z muzealników są dobrymi specjalistami, bo mają dostęp do najlepszych źródeł wiedzy – a nie mogą służyć rynkowi antykwarycznemu, bo może to jakoby rodzić złe działania. Dawniej istniał Centralny Zarząd Muzeów. Jeśli jest obecnie jakiś odpowiednik tej instytucji, to można by wystąpić z wnioskiem, aby muzea, które korzystają z wiedzy antykwariuszy, też mogłyby być dla nich użyteczne.
   Pan Wojciech Niewiarowski przypomniał, że na konferencji współorganizowanej przez SAP, dwa 2 lata temu, prof. Waltoś obiecał, ze coś się w tej sprawie zmieni. Słowa te nie zostały jednak dotrzymane – a większości muzeów został wręcz wydany całkowity zakaz wydawania ekspertyz dla rynku antykwarycznego. Muzea podpierają się kodeksem ICOM,  i muzealnicy oficjalnie nie mogą wystawiać ekspertyz. Nie wszystkie muzea tak robią – ale większość. Nie można niestety doprosić się oficjalnego określenia, kto może z muzealników, a kto nie może wspomagać antykwariuszy. Pan Niewiarowski dodał także, że gdy w jego domu aukcyjnym, w sytuacji wystąpienia wątpliwości co do autentyczności, jego eksperci mają proceduralny obowiązek skontaktować się z osobą, która wydała pozytywną opinię (jeśli takowa istnieje). Niestety w Polsce brakuje oficjalnego zawodu eksperta i kodeksu etyki, który by ich wszystkich obowiązywał. Wypowiadający się, sam był kiedyś przeciwny droit morale, ale ostatnio zaczął się ku niemu skłaniać, gdyż dzięki niemu potomkowie artystów idą na historię sztuki celem inwentaryzacji dzieł swoich przodków i stają się specjalistami w swoich dziedzinach.
   Pan Wojciech Niewiarowski dodał także, że do SAP niedawno zwróciło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i obecnie trwają rozmowy nad podpisaniem oficjalnego porozumienia o współpracę z SAP. Owo porozumienie może umożliwić drogę kontynuowania rozmów w kwestii nękającego polski rynek sztuki problemu ekspertów.  Następnie zaś głos zabrała pani Mirosława Rupocińska, która zasugerowała również oficjalne wystąpienie ze strony SAP z wnioskiem np. do pani Talbierskiej z Biblioteki Narodowej w Warszawie, do Muzeów Narodowych, aby muzea i biblioteki mogły zarabiać na ekspertyzach. Przytoczyła  przy okazji problem, który wystąpił niedawno w jej galerii. Padła bowiem ofiarą próby wyłudzenia i nie może oficjalnie uzyskać opinii potwierdzającej jej rację od ekspertów z muzeów. Dysponuje wszelkimi dowodami, na poparcie swoich racji i nieuczciwych zamiarów osób, które przyszły do jej galerii z pewną grafiką – nie może jednak posiłkować się opiniami oficjalnych ekspertów.
   Głos zabrał Prezes Honorowy SAP pan Jerzy Huczkowski, który opowiedział, że kiedyś, wraz z niestety nieżyjącym już panem Piotrem Ogrodzkim z dawnego OOZP-u (obecny NIMOZ), zajmowali się pomysłem techniki mikrofotografii. Takie urządzenie jest obecnie dostępne w NIMOZ. Pomaga ono udowadniać oryginalność i rozstrzygać tego rodzaju spory. Pan Maciej Jakubowski dodał, że taki urządzenie można  zakupić (jest to koszt rzędu 300 zł) i podpiąć do komputera w galerii. Następnie zaś korzystać z niego w razie potrzeby.
   Pan Wojciech Niewiarowski dodał,  SAP powinien wybrać grupę rzetelnych ekspertów. Podkreślił także, że polski rynek sztuki jest jednak mały, że nie ma możliwości,  aby ekspert wyspecjalizowany w wąskiej dziedzinie był w stanie utrzymać się ze swojej pracy. Należy jednak zrobić listę godnych polecenia ekspertów i potomków artystów zajmujących się pracą swoich przodków. Takie działania już zostały podjęte swego czasu przez Zarząd.
   W następnej kolejności głos zabrała pani Janina Górka-Czarnecka, która podkreśliła, że droga do poszczególnych instytucji nie jest rozwiązaniem problemu, szczególnie pomysł płacenia instytucjom na ekspertyzy, nie wydaje się być drogą skuteczną. Należałoby zacząć od rozmów na wyższym szczeblu w MKiDN, celem wyrobienia świadomości, że antykwariusze mają wspólny cel z muzeami. Przełamanie tej bezpodstawnej niechęci ze strony niektórych muzeów może przyczynić się z czasem do zmiany postępowania z ich strony.
Jako kolejna osoba, głos zabrał pan Jerzy Kozłowski, który powiedział, że od lat korzystał z drogi pośredniej celem zasięgnięcia fachowej wiedzy. Należy bowiem też do innego stowarzyszenia, które uzgodniło porozumienie z kilkoma muzeami, na mocy którego i na podstawie legitymacji członkowskiej, jest wpuszczany do muzeów i sam ma możliwość zdobywać niezbędną wiedzę. Posiłkuje się przy tym wiedzą zdobytą w rozmowie z osobą, która udostępnia mu materiały do badań. Ponadto zaś ma darmowe wstępy do owych muzeów.
Z sali padło pytanie dotyczące kwestii zniżek w muzeach na podstawie legitymacji SAP i CINOA. W niektórych krajach i muzeach legitymacje są respektowane – są oferowane zniżki, darmowy wstęp, jednakże trudno mówić w tej kwestii o regularnej zasadzie.
  Pan Wojciech Niewiarowski dodał, że SAP chce powołać instytucje eksperta i konsultanta. Jakiś czas temu Zarząd opracował już listę takich konsultantów. Zaś to, co powiedział pan Marek Sosenko, że eksperci powinni mieć  ubezpieczenia OC,  rozwiązywałyby znacznie problem. Jednakże eksperci nie chcą się ubezpieczać, gdyż takowe ubezpieczenie jest bardzo drogie i zatem trudno je na nich wymóc.
   Głos zabrał pan Marek Sosenko, który podkreślił, że musimy uświadamiać muzeom,  że antykwariusze oczekują od nich wiedzy, nie wyceny. Częściowym wyjściem z sytuacji jest korzystanie z wiedzy emerytowanych muzealników, jednakże jest ich za mało i trudno czekać aż przejdą na emeryturę.. Jeśli w przepisach muzealnych jest napisane, że instytucja ma dzielić się ze społeczeństwem swoją wiedzą – to zarówno osoba prywatna, jak i galeria - powinna być równo i uczciwie traktowane.
   Stwierdzono także, że w dalszym ciągu jest kwestia problemu odpowiedzialności ekspertów i tego, że nie są oni ubezpieczeni, a co za tym idzie, prawnie to antykwariusze odpowiadają za ich błędy.
   Pan Konstanty Węgrzyn dodał, że ten problem istnieje nie tylko w Polsce. Również w Sotheby w Londynie zdarzają się tego typu problemy. Jako prawnik, radzi razem z panią Lalowicz, że w razie problemów, jak z tą grafiką, zawsze należy wykazywać dobrą wolę antykwariusza i dochowanie staranności postępowania. Jako przykład można podać pana Konopackiego, który czasem wystawiając ekspertyzy pisze – „po konsultacji z muzeum”. Ta konsultacja to jest inna forma wsparcia wiedzy. Należy zrobić wszystko, aby udowodnić autentyczność dzieła sztuki lub ją podważyć zgodnie z zasadami pracy eksperta, wykazując się przy tym dobrą wola. Pani Lalowicz dodała, że w razie potrzeby można zgłaszać się do muzeów i samodzielnie poszukiwać informacji tam dostępnych.
   Pan Wojciech Niewiarowski dodał, że Zarząd SAP od kilku lat pracuje nad  problemem ekspertów i za jakiś czas powinny pojawić się w tej kwestii nowe propozycje.
Następnie zaś pan Wojciech Niewiarowski odczytał kolejny problem pod dyskusję, przesłany przez panią Alicję Harackiewicz.
Kwestią dla galerii sztuki współczesnej ważną - choć jest nas niewiele w SAP - jest kwestia kontrowersyjnej działalności domów aukcyjnych, które prowadzą aukcje młodej sztuki od ceny 500 zł - to zrujnowało już wielu moich kolegów, ale przede wszystkim podważa jakąkolwiek wiarygodność cen na rynku sztuki. Oczywiście tu małą zdolnością przewidywania wykazują się także sami artyści.
   Drugą kwestią są poaukcyjne wyprzedaże sztuki i przecenione prace w galeriach - każdy szanujący się galernik na świecie wie, że nie można "przeceniać" sztuki - to zasada kardynalna. To kolejny element rujnowania zaufania do rynku sztuki. I tak dość nieobyty polski klient ma wiele rezerwy do tego rynku i nie wie jak kształtowane są ceny - w tym momencie długo budowana pozycja artysty za pieniądze galerii pada w gruzach. Wystarczy nam spekulacyjno/aferalna działalność Abbey House - nie powinniśmy dokładać do tego jeszcze my.
   Wspomnę także o praktykach  publikacji wyników poaukcyjnych o sprzedaży obrazu i wylicytowanej cenie kiedy obraz de facto obraz nie jest sprzedany i osiągnięta cena jest fikcją. Apelowałabym o zaprzestanie takich praktyk, gdyż klient po raz kolejny trafia na obraz , który już widnieje jako sprzedany za określoną cenę. Komentarz jest łatwy do przewidzenia - mówię o sytuacjach z autopsji.
    Sądzę że kwestia budowania wiarygodności rynku jest podstawowym problemem dla całej branży- także w przypadku sztuki dawnej.. .  Byłoby dobrze - choć pewnie znowu jestem fantastką - ustalić jakieś zasady choćby w obrębie SAP i zadbać o dobry PR dla całej branży - i to powinno być nasze wspólne działanie i to w nas wszystkich interesie. Chęć szybkiego zysku jest wygraną batalią, ale przegraną bitwą dla całego rynku. Klienci są coraz bardziej zniechęceni - a opinia o naszej branży i jej wiarygodności coraz bardziej negatywna.”
Pan Wojciech Niewiarowski zaznaczył, że części powyższych kwestii nie da się prawnie uregulować. Jeśliby ktoś chciałby co miesiąc robić aukcje obrazów sztuki młodej od 100 zł, to nie można mu tego zabronić. Ponadto, przy tym są jednak wspierani początkujący artyści i propagowane jest zainteresowanie sztuką współczesną. Nie można narzucić galeriom, czy domom aukcyjnym jakiegoś minimum ceny – to jest kwestia indywidualna. Natomiast jeśli chodzi o drugi problem przedstawiony przez panią Harackiewicz, należy oczywiście stanowczo zaapelować do przedstawicieli rynku, którzy tak postępują, o zaprzestanie tego typu praktyk.
  Kolejny problem poruszony został w korespondencji od pani Anny Paschke:
„Ważnym tematem jest sprawa znalezienia odpowiedniej  firmy ubezpieczeniowej w zakresie dzieł sztuki. Pomocny byłby wykład na temat licytacji na aukcjach światowych.”.
   Pan Niewiarowski dodał, że już rok wcześniej SAP próbował zgromadzić zainteresowanych grupowym ubezpieczeniem galerii, jednakże praktycznie nikt nie wyraził zainteresowania tematem, stąd projekt ten upadł. Zgromadzeni wymienili następnie doświadczenia ze swoich galerii i domów aukcyjnych w kwestii ubezpieczeń.

   Następnie Przewodniczący przeszedł do tematu wolnych wniosków.
  Głos zabrała reprezentantka Artykwariatu z Poznania, która zaleciła wszystkim ostrożność, w przypadku otrzymania e-maili wyłudzających pieniądze od Ezra Montero i Josefa Martina z Australii. Są to typowi oszuści, którzy ostatnio intensywnie przesyłają różne polecenia zapłaty do różnych galerii.
    Pan Wojciech Niewiarowski dodał, że należy też uważać na e-maile dotyczące rejestracji znaków firmowych, które również są próbą wyłudzenia pieniędzy.
    Pan Ryszard Lachman zaapelował o wzmożenie aktywności na głównym Forum SAP.


    Na zakończenie Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim uczestnikom zebrania za przybycie. Pani Prezes dołączyła się do powyższych podziękowań oraz zaprosiła na doskonały catering, który został przygotowany przez restaurację państwa Janarków.

    Przewodniczący pan Konstanty Węgrzyn zamknął zebranie.

 

Przewodniczący zebrania:

Konstanty Węgrzyn

 

Protokołowała:                                                             

Ewelina Jakóbczyk                                 
Sekretariat SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30