Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP z dnia 13.06.2008 w Krakowie
    Zebranie odbyło się 13.06.2008 w przewidzianym drugim terminie to jest o godzinie 12.00 w Krakowie.

    Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich zdolne było do podjęcia prawomocnych uchwał (zgodnych z przepisami obowiązującego prawa oraz statutu SAP) w sprawach objętych porządkiem obrad.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:


11:30 Pierwszy termin zebrania
12:00 Drugi termin zebrania
12:00 Otwarcie zebrania przez Prezesa i przedstawienie porządku obrad
12:05 Wybór prowadzącego zebranie
12:05 Zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych
12:10 Sprawozdanie z działalności zarządu SAP (referuje prezes Jerzy Huczkowski)
12:25 Omówienie stanu finansów SAP (referuje sekretarz Wojciech Niewiarowski)
12:30 Dyskusja nad ww. zagadnieniami, sprawozdanie komisji rewizyjnej, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
13:00 Dyskusja nad sprawami bieżącymi SAP, m.in.
1. Studia podyplomowe
2. Funkcjonowanie strony www.antykwariusze.pl
3. Prace nad statusem konsultant SAP
4. inne
14:00 Zamknięcie zebrania
14:00 ? 14.30- Catering
14:30- 16.30  Dyskusja na temat aktualnie obowiązujących zasad funkcjonowania galerii, domów aukcyjnych i antykwariatów- wprowadzenie kol. M. Lengiewicza, A. Ochalskiego i L. Wąsa

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? dr Jerzy Huczkowski wręczając zebranym świeżo wydany przewodnik ?Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich. Galerie i Antykwariaty w Polsce?. Następnie prezes zaproponował porządek obrad, który został przyjęty. Na przewodniczącą zebrania prezes Huczkowski zaproponował Janinę Górkę - Czarnecką, którą Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącą obrad.

Ad.1.   W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego wyboru członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Otrębski zaproponował, by zmianę porządku obrad i rozpoczęcie ich od wyboru dwóch członków. Tomasz Otrębski zaproponował kandydaturę Jerzego Kozłowskiego, Marek Lengiewicz zaproponował Iwonę Kargol- Dębicką. Lista kandydatów została zamknięta.

Wybór dodatkowych członków Komisji Rewizyjnej-
  • Jerzy Kozłowski- (ZA ? 31 głosy, PRZECIW ? 0 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ ? 0 osoba)
  • Iwona Kargol- Dębicka (ZA ? 30 głosy, PRZECIW ? 0 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ ? 1 osoba)

Uchwała nr 01/06/08- Nowymi dodatkowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jerzy Kozłowski i Iwona Kargol- Dębicka

Ad.2.  Prezes SAP przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły. Główne omawiane przedsięwzięcia:

  • Wydanie przewodników ?Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich. Galerie i Antykwariaty w Polsce?
  • Działalność edukacyjna- współorganizacja i prowadzenie kierunku studiów podyplomowych Rynek Sztuki i Antyków w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego
  • Planowana rozmowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim Prace nad projektem powoływania i funkcjonowania konsultantów SAP

Uchwała nr 02/06/08 ? Przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu za rok ubiegły - została przegłosowana jednomyślnie.

Ad.3. Pan Wojciech Niewiarowski, jeden z członków zarządu zabrał głos przedstawiając sprawozdanie finansowe SAP za rok 2007 przygotowany przez księgową SAP Bernadettę Wendę. Rok 2007 zakończył się deficytem 2.000 PLN. Stan finansów SAP uległ znacznej poprawie. Udało się, w większości przypadków, wyegzekwować zaległe składki.

Uchwała nr 03/06/08 ? Przyjęcie sprawozdania finansowego SAP za rok ubiegły - została przyjęta jednomyślnie.

Ad.4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Otrębski przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej z dnia 13 czerwca 2008 r.

Wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi SAP absolutorium za rok 2007 został przyjęty (ZA ? 30 głosy, PRZECIW ? 1 głosów, WSTRZYMAŁO SIĘ ? 0 osoba)

Ad.5. Kolejno miała miejsce dyskusja dotycząca bieżących spraw:

Ad. 5.1. Studia Podyplomowe- prezes Jerzy Huczkowski wypowiedział się na temat rekrutacji i inauguracji studiów w KSW. Wspomniał o kosztach związanych z przeprowadzeniem przez SAP rekrutacji. Powiedział także o porozumieniu podpisanym przez Zarząd SAP z KSW dotyczącym każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych.
Wrażenia członków SAP, którzy są wykładowcami na tych studiach.
Dyskusja na temat możliwości nieodpłatnego uczęszczania członków SAP na zajęcia. Propozycja Marka Lengiewicza o zorganizowaniu 2-dniowego szkolenia dla członków SAP. Program szkoleniowy ustalony zostanie przez następne Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 04/06/08- Organizacja szkolenia dla członków SAP- przyjęte jednomyślnie


Ad. 5.3. Przy okazji rozmów o kosztach związanych z rekrutacją rozwinęła się dyskusja na temat listy członków umieszczanej co miesiąc w miesięczniku Sztuka.pl. Marek Lengiewicz członek zarządu  proponuje umieszczenie tej listy nieodpłatnie w magazynie Art & Business. Propozycja zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie.

Uchwała nr 05/06/08- Nieodpłatne umieszczanie listy członków SAP w miesięczniku Art & Business- przyjęta jednogłośnie


Ad.5.4. Dyskusja na temat możliwości Internetu w handlu dziełami sztuki i antykami. Pomysły wykorzystania Internetu w działalności SAP.  Omówienie funkcjonowania forum internetowego dla członków SAP.

Ad. 5.5. Marek Lengiewicz poruszył problem braku uczestnictwa galerii sztuki współczesnej w SAP. Prawdopodobnym powodem są składki, które trzeba opłacać. Drugim istotnym problemem według uczestników zebrania może być nazwa Stowarzyszenia. Propozycje ewentualnej zmiany nazwy zostaną przedstawione na następnym Walnym Zebraniu.

Ad. 5.6. Wniosek Wojciecha Niewiarowskiego by osoby zalegające ze składkami za rok 2007 po ostatecznym zawiadomieniu zostały wykreślone z listy członków- przyjęte jednogłośnie.

Uchwała nr 06/06/08- Osoby, które w ustalonym terminie nie opłaca składek za rok 2007 zostaną skreślone z listy członków SAP- przyjęte jednomyślnie


Ad. 5.7. Jan Koszutski zgłasza prośbę o wystawienie noty księgowej na kwotę składki członkowskiej.

Uchwała nr 07/06/08- Księgowość wystawi notę księgową dla członków SAP- Jana Koszutskiego i Juliusza Windorbskiego- przyjęte jednomyślnie

Ad. 5.8. Zebrani członkowie SAP dyskutują nad pytaniem Barbary Zambrzyckiej-Śliwy czy możliwe jest zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu zakupu dzieł sztuki. Dyskusja nad koniecznością podjęcia działań na rzecz zmiany przepisów.

Ad. 5.9. Rozmowa na temat zmiany ustawy o ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tomasz Otrębski zaproponował by zarząd SAP wysunął wniosek do Sejmowej  Komisji Janusza Palikota, przedstawiający stanowisko SAP w kwestii wywozu dzieł sztuki. Marek Lengiewicz proponuje oficjalne wystąpienie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z określonymi postulatami i żądaniami SAP. Prezes Jerzy Huczkowski mówi na temat możliwości wprowadzenia nowelizacji do dotychczasowej ustawy.

Ad. 5.10 Przeprowadzona zostaje rozmowa na temat konsultantów SAP. Prezes Huczkowski przytacza uchwałę zarządu z 17.04.2008 - będą podjęte starania w celu stworzenia listy konsultantów rekomendowanych przez SAP. Osoby takie (za ich zgodą) będą typowane przez członka SAP, kandydatura będzie opiniowana przez dwóch innych członków SAP i finalnie zatwierdzana przez zarząd SAP. Członek SAP Tadeusz Śpiewok poddaje w wątpliwość wartość 2 członków wspierających, proponuje wprowadzenie egzaminu na konsultanta. Pojawia się jednak pytanie kto miałby przeprowadzić taki egzamin.

Ad. 5.11 Dyskusja na temat zasad funkcjonowania galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych odbyła się w grupach w czasie przewidzianym na catering.

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30