Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP z dnia 23.06. 2009 w Krakowie
Zebranie odbyło się 23.06.2009 w Krakowie w przewidzianym drugim terminie to jest o godzinie 12.15 w Sali Teatru Ludowego Nowej Huty w Ratuszu, Kraków, Rynek Główny 1.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawierał następujące punkty:

- Otwarcie zebrania przez Prezesa SAP i przedstawienie porządku obrad
- Wybór prowadzącego zebranie
Kolejne punkty porządku obrad to:
1.  Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP (referuje Jerzy Huczkowski ? Prezes SAP)
2. Przedstawienie stanu finansów oraz bilansu SAP za rok 2008 (referuje Wojciech Niewiarowski ? Sekretarz-Skarbnik SAP)
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie sprawozdania i udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi (referuje Tomasz Otrębski ? Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
4. Wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu SAP oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
5. Przedstawienie przez Wojciecha Niewiarowskiego projektu Kodeksu Etyki Antykwariusza i Marszanda SAP i dyskusja nad tym projektem
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
6.1.Studia podyplomowe
6.2. Funkcjonowanie strony www.antykwariusze.pl
6.3. Lokal SAP
6.4. inne
- Zamknięcie zebrania i spotkanie towarzyskie członków SAP z Kawiarni RatuszowejObrady Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? Jerzy Huczkowski. Na przewodniczącego zebrania Jerzy  Huczkowski zaproponował Andrzeja Starmacha, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad.
Przewodniczący zebrania podał pod głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.


Ad.1. Prezes Jerzy Huczkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w czasie ostatnich 3 lat, w którym streścił główne działania mające na celu:
a)zapewnienie ciągłości funkcjonowania SAP ? związane ze ściągalnością składek,
b)przedsięwzięcia, których podjęło się SAP:
- zmiana ustawy dotyczącej ochrony zabytków, która przez wzgląd na rozwiązanie Sejmu nie zdążyła zostać poddana głosowaniu.
- obchody 10-lecia działalności SAP, które częściowo zbiegły się z obchodami 750-lecia istnienia Krakowa,
- utworzenie przy współudziale Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego studium podyplomowego Rynek Sztuki i Antyków - II edycja studium dobiega końca i trwa właśnie nabór do III edycji

Uchwała nr 01/06/09 ? Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie.


Ad.2. Wojciech Niewiarowski, Sekretarz i Skarbnik Zarządu SAP, zabrał głos przedstawiając sprawozdanie finansowe SAP za rok 2008 - przygotowane przez księgową SAP Bernadettę Wendę. Rok 2008 zakończył się deficytem 1 882,13 PLN. Stan finansów SAP uległ generalnie poprawie. Składki płacone są na bieżąco, udało się też, w większości przypadków, wyegzekwować zaległe składki.

Uchwała nr 02/06/09 ? Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2008 ? została  przyjęta jednogłośnie.

Ad.3. Tomasz Otrębski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 23.06.2009 r., która stwierdziła prawidłowość sprawozdania finansowego i wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Uchwała nr 03/06/09 ? Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie

Ad.4. Wybór Prezesa SAP i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W związku z nie kandydowaniem na stanowisko nowego Prezesa SAP ani do nowego składu Zarządu SAP Jerzego Huczkowskiego, zaproponował w imieniu ustępującego zarządu  kandydaturę Zuzanny Migo-Rożek na stanowisko Prezesa. Była ona jednym z założycieli SAP i od początku działa w Zarządzie SAP. Z sali zgłoszono również kandydaturę Leszka Wąsa na funkcję Prezesa. Zuzanna Migo-Rożek wyraziła zgodę, natomiast Leszek Wąs nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący zarządził głosowanie jawne w wyniku którego Zuzanna Migo-Rożek została jednogłośnie wybrana na nowego Prezesa SAP.

Uchwała nr 04/06/09 ?  Zuzanna Migo-Rożek zostaje wybrana przez Walne Zgromadzenie na Prezesa SAP - została przyjęta jednogłośnie.

Zuzanna Migo-Rożek zaproponowała, aby do Zarządu SAP weszli następujący członkowie: Małgorzata Lalowicz, Janina Górka-Czarnecka, Wojciech Niewiarowski, Andrzej Ochalski, Rafał Kamecki, Piotr Lengiewicz i Leszek Wąs.
Przewodniczący zebrania zapytał czy są inne kandydatury i wówczas Leszek Wąs zaproponował kandydaturę Adama Chełstowskiego.
Przeprowadzono głosowanie odnośnie formy wyborów i zadecydowano, że wybory zostaną dokonane poprzez głosowanie tajne.
W celu przeprowadzenia glosowania wybrano jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1.  Krzysztof Dydo
2. Tomasz Otrębski ? Przewodniczący
3. Marta Tarabuła

Uchwała nr 05/06/09 ?Na członków Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie powołuje: Krzysztof Dydo, Tomasz Otrębski i Marta Tarabuła ? została  przyjęta jednogłośnie

Po policzeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół, zgodnie z którym oddano 43 głosy na 9 kandydatów, z których następujących 8 weszło do zarządu:
1.Janina Górka-Czarnecka
2.Rafał Kamecki
3.Małgorzata Lalowicz
4.Piotr Lengiewicz
5.Wojciech Niewiarowski
6.Andrzej Ochalski
7.Konrad Szukalski
8.Leszek Wąs

Uchwała nr 06/06/09 ? Walne Zgromadzenie wybiera do Zarządu SAP nowej kadencji następujące osoby: Janina Górka-Czarneckia, Rafał Kamecki, Małgorzata Lalowicz, Piotr Lengiewicz, Wojciech Niewiarowski, Andrzej Ochalski, Konrad Szukalski i Leszek Wąs.

Wybór Komisji Rewizyjnej:
Zgłoszono kandydatów:
1.Wiesław Dyląg
2.Jerzy Huczkowski
3.Iwona Kargol-Dębicka - Przewodnicząca
4.Jerzy Kozłowski
5.Beata Pawlak

W wyniku głosowania jawnego ww. skład Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 07/06/09 ? Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Rewizyjnej:  
Wiesław Dyląg, Jerzy Huczkowski, Iwona Kargol-Dębicka, Jerzy Kozłowski i Beata Pawlak
? została przyjęta jednomyślnie

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono pięć kandydatur:
1.Teresa Gabryś - Przewodnicząca
2.Marek Lengiewicz
3.Jerzy Majewski
4.Konstanty Węgrzyn
5.Maciej Żywolewski
W wyniku głosowania jawnego ww. kandydaci zostali jednogłośnie przyjęci.

Uchwała nr 08/06/09 ? Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie: Teresa Gabryś, Marek Lengiewicz, Jerzy Majewski, Konstanty Węgrzyn i Maciej Żywolewski - została przyjęta jednomyślnie


Ad.5. Przedstawienie przez Wojciecha Niewiarowskiego Kodeksu Etyki Antykwariusza. Wywiązała się żywa dyskusja odnośnie kodeksu.
Marek Lengiewicz stwierdził, iż dotychczasowa wersja jest niezgodna z rzeczywistością i nieprecyzyjna. Należy ją skorygować, skrócić i następnie każdy punkt po punkcie przegłosować.
Wojciech Niewiarowski powiedział o tym, że projekt kodeksu został już ponad pół roku temu przesyłany wszystkim członkom SAP w celu zgłaszania uwag, których dotychczas było niewiele. Jerzy Huczkowski i Andrzej Ochalski powiedzieli o planie prezentacji Kodeksu Etyki Antykwariusza na konferencji o fałszerstwach dzieł sztuki, która odbędzie się w dniach 21-23.11.2009 roku.
Przewodniczący zebrania zgłosił wniosek o powołanie specjalnej komisji do pracy nad nowym projektem kodeksu antykwariusza, która ma za zadanie do końca września przygotować projekt, który Jerzy Huczkowski będzie mógł w formie sugestii komisji SAP przedstawić na konferencji w swoim referacie.
Do komisji zgłoszono następujące kandydatury:
1.Jerzy Huczkowski
2.Marek Lengiewicz
3.Wojciech Niewiarowski
4.Konstanty Węgrzyn
W głosowaniu jawnym zatwierdzono skład komisji jednogłośnie.

Uchwała nr 09/06/09 ? Walne Zgromadzenie ustala następujący skład komisji do pracy nad projektem kodeksu antykwariusza: Jerzy Huczkowski, Marek Lengiewicz, Wojciech Niewiarowski i Konstanty Węgrzyn - została  przyjęta jednogłośnieAd.6. Kolejno miała miejsce dyskusja dotycząca bieżących spraw.

Ad. 6.1. Stwierdzono, że sprawa studiów podyplomowych została wyczerpana na początku zebrania w sprawozdaniu z działalności dotychczasowego Prezesa SAP - Jerzego Huczkowskiego.

Ad.6.2. Dyskusja na temat funkcjonowania strony www.antykwariusze.pl oraz omówienie funkcjonowania forum internetowego dla członków SAP. Wojciech Niewiarowski zgłosił prośbę, aby w większym stopniu korzystać ze strony i forum.

Ad. 6.3.
Omówienie sprawy nowego lokalu SAP.
Jerzy Huczkowski powiedział, że dotychczasowe próby uzyskania od miasta nie przyniosły rezultatu. Janina Górka-Czarnecka dodała, że jest zgoda na uzyskania lokalu od miasta z pominięciem trybu przetargowego, lecz oferty są bardzo nieatrakcyjne pod względem lokalizacji.
Jerzy Huczkowski ogłosił, że od 1 lipca SAP będzie funkcjonował w wynajętym lokalu na ul. Miodowej. Szczegóły zostaną przekazane członkom w najbliższym czasie.

Ad. 6.4. Przewodniczący zachęcił do zgłaszania dodatkowych tematów do dyskusji.
Marta Tarabuła wspomniała, że warto zachęcać galerie sztuki współczesnej do członkostwa w SAP. Rozwinęła się dyskusja odnośnie sposobów zachęcania galerii do wstępowania do SAP.
Po zakończeniu dyskusji Zuzanna Migo-Rożek ? Prezes SAP, zabrała głos i wystąpiła z podziękowaniem na rzecz dotychczasowego Prezesa. W uznaniu jego zasług zaproponowała aby Jerzemu Huczkowskiemu, który przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa SAP nadać tytuł Prezesa Honorowego SAP. Zebrani przyjęli jednogłośnie wniosek.
Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Zebrania: Andrzej Starmach


Protokołowała: Ewelina Wiącek

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30