Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP z dnia 08.06.2010 w Krakowie

  Zebranie odbyło się 08-06-2010 w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 10:30 w Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Meiselsa 17.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

 


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawierał następujące punkty:

10:30 -  Otwarcie zebrania przez Prezesa i przedstawienie porządku obrad.
1.Wybór prowadzącego zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
2.Sprawozdanie z działalności Zarządu SAP (referuje Prezes Zuzanna Migo-Rożek).
3.Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik Wojciech Niewiarowski).
4.Dyskusja nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania zarządu.
5.Podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP (referuje Pan Piotr Lengiewicz i Pan Wojciech Niewiarowski) - dyskusja i głosowanie nad przyjęciem zasad.
6.Stanowisko SAP w sprawie ekspertów (referuje Dr Wojciech Niewiarowski).
7.Nowa strona internetowa SAP (referuje Pan Rafał Kamecki).
8.Ustawa z dnia 18 marca 2010 o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (referuje Pani Dr Katarzyna Zalasińska).
9.Prezentacja propozycji uczestnictwa członków SAP w serii programów telewizyjnych o sztuce.
10.Dyskusja nad sprawami bieżącymi SAP:
11.Wolne wnioski
12:15 -  Zamknięcie zebrania
12.15 ? Catering   Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? Pani Zuzanna Migo-Rożek.

Ad 1) Na przewodniczącego zebrania Pani Prezes zaproponowała Pana Konstantego Węgrzyna, którego Walne Zgromadzenie jednomyślnie wybrało na przewodniczącego obrad. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych oraz Prezesa Honorowego Jerzego Huczkowskiego
    Pani Prezes zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na przesunięciu punktów 3, 4, 5 i 6 dotyczących kwestii finansowych i innych, które referować miał Sekretarz-Skarbnik SAP ? Pan Wojciech Niewiarowskich (z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł być obecny na początku zebrania).
Przewodniczący zebrania podał pod głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.
   Tytułem wstępu Pani Prezes powiedziała, że minął już rok od poprzedniego spotkania i wyraziła nadzieję, że zauważono szereg działań, których podjął się Zarząd. Niektóre z nich zostaną omówione szerzej w dalszej części zebrania. O niektórych nie sposób wspomnieć ? bo za mało czasu. Zarząd dążył przede wszystkim do tego, aby poprawić wizerunek Stowarzyszenia na zewnątrz, aby zaczęło być zauważalne w różnych środowiskach. Wydaje się, że powolutku tak się dzieje. SAP jest bowiem obecnie zapraszany do dyskusji w komisjach sejmowych (co zakończyło się nowelizacją Ustawy), uczestniczy w charakterze współorganizatora z Państwowym Ośrodkiem Ochrony Dóbr Kultury w seminariach dotyczących problemu autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku antykwarycznym. Patronował także konferencji na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącej aspektów prawnych naszej działalności oraz pracuje nad uregulowaniem problemu dotyczącego ekspertów. Należałoby wspomnieć także o planach na przyszłość. Zarząd zamierza zorganizować dla członków SAP spotkanie z policją w celu opracowania procedur zachowania w sytuacjach niejasnych. Nawiązał bowiem współpracę z policją widząc wspólne problemy i jeśli tylko będzie to możliwe, że spotkanie to odbędzie się jeszcze w tym roku. SAP współpracuje nad tworzeniem portalu antykwarycznego obejmującego na razie rynek papierowy. Zarząd prowadzimy też rozmowy z Państwowym Ośrodkiem Ochrony Dóbr Kultury i Komendą Główną Policji, na razie wstępne, dotyczące wdrożenia programu OBJECT_ID, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieł sztuki poprzez stosowanie właściwego opisu i tworzenia dokumentacji wizualnej.

 

Ad 2) Kontynuując wypowiedź Pani Prezes zaznaczyła, że o wszystkich przedsięwzięciach wszyscy członkowie SAP będą informowani na bieżąco, zapewne drogą e-mailową oraz publikacją na naszej stronie www.antykwariusze.pl.
Pani Prezes przypomniała również, że SAP jest oficjalnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego marszandów sztuki  z całego świata ? CINOA. Pani Prezes Zuzanna Migo-Rożek wraz z Prezesem Honorowym Panem Jerzym Huczkowskim reprezentowali SAP na ostatnim dorocznym Walnym Zgromadzeniu CINOA, które odbyło się w czerwcu 2010 w Monachium. Wybrano wtedy następujące władze CINOA:

Prezydent CINOA: Jan de Maere (Belgia),
Wice-Prezydent CINOA: Robert Dance (USA) Bo Knutsson (Szwecja),
Skarbnik CINOA: Erik Edelstam (Szwecja)
Siedziba CINOA znajduje się w Brukseli, zaś sekretariat w Waszyngtonie.

   Najbliższe Walne Zgromadzenie CINOA odbędzie się w Pradze  w dniach 24-26 czerwca 2010, na którym SAP będzie reprezentował Pan Konrad Szukalski. Walne Zgromadzenie CINOA w 2011 odbędzie się w Petersburgu również pod koniec czerwca. Pani Prezes zaznaczyła, że zachęca wszystkich członków do uczestnictwa w tym zebraniu. W takim Walnym Zgromadzeniu udział może wziąć każdy z członków stowarzyszonych w poszczególnych Stowarzyszeniach jako gość. Koszt w roku obecnym to 390 Euro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cinoa.org oraz są dostępne w sekretariacie SAP.
Odnośnie wydarzeń z ostatniego roku, Pani Prezes przypomniała także, że  Stowarzyszenie dysponuje lokalem, który wynajmuje od lipca 2009 roku. Pomieszczenie nie jest bardzo duże, ale posiada niezbędne wyposażenie, stoły i krzesła (ok. 30 miejsc siedzących). Jeśli ktoś ma jakieś pomysły odnośnie wykorzystania pomieszczenia to warto się wypowiadać. Zarząd jest otwarty na wszelkie propozycje. Biuro SAP jest czynne we wtorki, czwartki i piątki w godz. 10:00-15:00. Wtedy zawsze sekretarka dyżuruje przy telefonie. Czynione są usilne starania, aby do granic możliwości zminimalizować koszty działalności SAP, w tym funkcjonowania biura. Dla przykładu średnie miesięczne koszty SAP wynoszą 2.600 zł., a składają się na nie: 1060 zł ? obsługa sekretariatu, 600 zł ? księgowa, 700 zł ? wynajem biura, 230 zł ? tel stacjonarny i komórkowy. Warto też podkreślić, że ostatni rok obrachunkowy był pierwszym, który udało się zamknąć na plusie.
   Należy również wspomnieć o działalności edukacyjnej SAP. W  październiku 2009 roku rozpoczęliśmy prowadzenie III edycji studium podyplomowego oraz kursu ?Rynek sztuki i antyków?, które przez wzgląd na dużą ilość osób, podzielono na dwie grupy. Celem przypomnienia, na I edycji studium, która rozpoczęła się w 2008 roku było 42 osoby, na II (2008/2009) ? 29 osób, zaś na obecnej jest w sumie 58 osób. Studium cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pojawiają się pytania dotyczące kontynuacji i rozszerzenia tematyki podejmowanej na studium. Z każdą kolejną edycją Kierownik Studium Pan Jerzy Huczkowski stara się coraz bardziej wzbogacać prezentowaną tematykę wykładów. Zgodnie z rosnącym zainteresowaniem kolejna edycja studium rozpocznie się w październiku 2010. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca sierpnia 2010. W czerwcu rozpocznie się rekrutacja i będą rozsyłane informacje dotyczące programu itp.
   Ponadto SAP zorganizował wykład o funduszach Europejskich dla rynku sztuki na targach w 2009 r. w Warszawie. Jeśli ktoś nie był obecny a jest zainteresowany pozyskaniem funduszy dla swojej galerii, antykwariatu, domu aukcyjnego to należy kontaktować się z sekretariatem SAP, który przekaże informacje. SAP współpracuje z firmą Centrum Funduszy Europejskich, która służy Państwu pomocą i czasem w tym temacie. Pani Prezes podkreśliła ponadto, że osobiście w swojej firmie takie fundusze pozyskała ze skutkiem pozytywny, co dowodzi, że można ? choć nie jest to proste. Chętnie odpowie na wszelkie pytania  dotyczące  pozyskiwania funduszy na podstawie własnego doświadczenia, jeśli ktoś chciałby przyjrzeć temu bliżej.
   SAP aktywnie współuczestniczy wraz z OOZP w organizacji cyklicznej konferencji poświęconej autentyczności dzieł sztuki w 2010. Na bieżąco przesyłane są wszystkim członkom  informacje dotyczące tych seminariów, które w marcu, kwietniu i maju odbyły się w Warszawie. Informacje dotyczące programów spotkań znajdują się na stronie internetowej SAP. Po dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu SAP ? odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu, do uczestnictwa w którym Pani Prezes serdecznie zachęcała.
   Stowarzyszenie było również patronatem  konferencji "Rynek dzieł sztuki" organizowanej przez Panią dr Katarzynę Zalasińską, która odbyła się 31 marca 2010 na Uniwersytecie Warszawskim.
Pani Prezes wspomniała także o kwestii dla antykwariuszy bardzo istotnej ? dotyczącej ustawy o wywozie dzieł sztuki. Została zaproszona do reprezentowanie SAP na zebraniu Komisji Sejmowej. Zarząd SAP ponadto stale monitorował prace nad ustawą. Zarząd SAP brał czynny udział w tworzeniu się ustawy i w końcu jest długo oczekiwania nowelizacja. Ale o tym szczegółowo opowie w dalszej części zebrania Pani dr Katarzyna Zalasińska, ekspert z zakresu prawa ochrony zabytków na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która zgodziła się służyć SAP-owi radami prawnymi.
Ponadto Sekretarz-Skarbnik Pan Wojciech Niewiarowski opracował w imieniu SAP stanowisko antykwariuszy dotyczące ekspertów. Zostanie ono zaprezentowane w dalszej części zebrania.
SAP pracuje także nad nową, bardziej funkcjonalna stroną internetową, którą zaprezentuje za chwilę jej twórca - Pan Rafał Kamecki. Pani Prezes zachęciła na koniec swojego sprawozdania do korzystania zarówno ze strony jak i informacji przekazywanych drogą e-mailową.
Przewodniczący Zebrania podziękował za sprawozdanie i zapytał czy ktoś z obecnych ma jakieś uwagi w związku z powyższym. Po braku uwag ogłosił głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SAP za rok ubiegły.


Uchwała nr 01/06/10? Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu SAP za rok ubiegły - została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 3) Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego ?Podstawowych zasad działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP? [Załącznik 1]. Zaznaczył na wstępie, że dyskusja nad projektem trwa już ponad 2 lata. W zeszłym roku SAP przyjął uchwałę ustalającą tryb przygotowania wzorów postępowania w taki sposób, aby każdy zainteresowany mógł się swobodnie i wyczerpująco wypowiedzieć. Po wpłynięciu uwag miał być przez powołany zespół do opracowania ostatecznej wersji, która będzie głosowana na dzisiejszym zebraniu. Gwarancją uwzględnienia  wszystkich głosów był długi ? 8 miesięczny okres przyjmowania uwag. Na Panach Lengiewiczu i Niewiarowskiemu, jako osobom odpowiedzialnym przed wszystkimi członkami SAP, ciążył obowiązek zakończenia prac i zaprezentowania dokumentu w wyznaczonym terminie.
    Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Piotrowi Lengiewiczowi w celu zreferowania ?Podstawowych zasad działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP?. Pan Piotr Lengiewicz zaznaczył, że od początku, czyli od około 2 lat głównym twórcą stworzonych zasad jest Pan Wojciech Niewiarowski. On zaś dołączył do jego pracy w ubiegłym roku. Wersji ?Kodeksu Etyki? (początkowa nazwa projektu), było kilka. Były one modyfikowane zgodnie z uwagami członków. Nazwa w trakcie została zmieniona na bardziej właściwą ?Podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP?. Twórcy starali się określić takie postępowania, które będą jasne i oczywiste dla środowiska antykwariuszy. Treść była przesyłana od 2 lat. Czas na dyskusję już minął.
   Przewodniczący Pan Konstanty Węgrzyn dodał, że najwyższy czas, aby przegłosować projekt. Zaznaczył także, że nie są to sztywne reguły i jeśli coś nie będzie się sprawdzać w praktyce, to należy to przedyskutować i zmodyfikować na kolejnym zebraniu. Każdy członek SAP ma prawo wnieść uwagi.
   Głos zabrał Pan Marek Lengiewicz, który odniósł się do punktu omawianych reguł postępowania, dotyczącego przepisu dotyczącego obowiązku cen przy obiektach do sprzedaży. Zaapelował do Artinfo.pl, aby nie przyjmowało do sprzedaży obiektów, które zamiast cen mają gwiazdkę.
   Następnie głos zabrał Pan Roman Kaczmarczyk, który stwierdził, że powyższym przepisem w sposób niekorzystny usztywni się ceny. Pan Marek Lengiewicz odpowiedział, że chodzi tutaj o to, aby ceny były pokazywane w galerii, a nie żeby antykwariusz podawał cenę sugerując się np. wyglądem klienta i przewidywalną zasobnością jego portfela ? bo takie praktyki godzą w dobre imię antykwariuszy. Nie ma to żadnym wypadku celu usztywnienia cen.
   Pan Roman Kaczmarczyk nawiązał następnie do kwestii sugerowanych w zasadach postępowania wzorów umów ? stwierdził, że ten punkt należy wykreślić.
   Głos zabrała Pani Prezes, która zaznaczyła, że sugerowane dokumenty, typu wzory umów, nie są jedynymi obowiązującymi. Chodzi o to, aby pomóc w codziennej działalności i wskazać na informacje, które tego typu dokumenty powinny zawierać, a czy data będzie z prawej, czy z lewej strony zależy tylko od indywidualnej decyzji ? absolutnie nie są one narzucane odgórnie. Wzór zasad, jeżeli zostanie uchwalony, będzie wskazówkami w  codziennej działalności. Zapewne nie zawiera on wszystkich, ale stanowi bazę zasad postępowania. Co również istotne, niewielu stowarzyszeniom udało się dotychczas  wypracować jednolity wzór postępowania.
   Pan Piotr Lengiewicz zaproponował także utworzenie Komisji Etyki, która będzie miała za zadanie m.in. kontrolę nad zasadami postępowania antykwariuszy.
Przewodniczący zebrania Pan Konstanty Węgrzyn dodał, że sugerowane wzory umów mogą też być pomocne młodszym członkom SAP, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę antykwariusza. On ze swojej strony wnikliwie przeanalizował projekt zasad postępowania antykwariuszy i skonfrontował go ze swoim doświadczeniem i wiedzą za zakresu psychologii rynku sztuki ? i nie widzi przeciwwskazań przeciwko jego zatwierdzeniu.
Z braku dalszych uwag  Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, w którym jednogłośnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło zasady postępowania.
Uchwała nr 02/06/10? Walne Zgromadzenie przyjmuje ?Podstawowe zasady działania i dobrego postępowania antykwariuszy i marszandów zrzeszonych w SAP? jako obowiązujące  - została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 7) Przewodniczący zebrania przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego nowej strony internetowej SAP. Oddał głos jednemu z jej twórców ? Panu Rafałowi Kameckiemu.
   Pan Rafał Kamecki zaznaczył, że nad stroną pracował wraz z Panem Konradem Szukalskim. Konsultowali projekty z Zarządem SAP i uwzględniali wszystkie zgłaszane uwagi.
   Nowa strona będzie dość rozbudowana, ale wygodna w obsłudze i z nową szatą graficzną. Co ważne będzie tam rozbudowany dział poświęcony członkom SAP, gdzie zamieścimy szczegółowe dane o poszczególnych galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych (wraz z kontaktami telefonicznymi, e-mailami, linkami do strony, opisem działalności itp.). Znajdzie się tam rozbudowane Menu, gdzie będą działy: Zarząd SAP, Członkowie SAP, Statut, Biuletyny, Kodeks postępowania antykwariuszy i marszandów SAP, link do CINOA, Dział Prawny (z ustawą, kwestiami wywozowymi itp.), Dokumenty (wzory umów itp.), Relacje, Ogłoszenia, Galeria, Linki, FAQ (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi). Będzie również Forum, Kalendarzy wydarzeń, Newsletter itp. Będą czynione starania, aby wszystkich włączyć w budowę tej strony (aby np. każdy członek sam mógł zmieniać swoje dane i widoczne informacje o sobie na stronie w miarę potrzeb).
   Pan Rafał Kamecki wspomniał także o odświeżonym i nieco zmodernizowanym logo SAP, które już zostało rozesłane do wszystkich członków i jest w trakcie aktualizacji we wszystkich dostępnych miejscach. Na jego bazie Pan Rafał Kamecki zaprojektował baner reklamowy SAP (w postaci roll-up), który będzie rozkładany na współorganizowanych przez SAP konferencjach, zebraniach itp.
   Pani Prezes Zuzanna Migo-Rożek przypomniała w tym momencie o tym, że każdy członek ma prawo używać logo SAP i CINOA na swoich materiałach reklamowych, wizytówkach, stronie internetowej itp.
Przewodniczący Pan Konstanty Węgrzyn zapytał, czy  ktoś ma jakieś pytania w powyższej kwestii. Następnie przeszedł do kolejnego punktu obrad.

 

Ad 8) Przewodniczący zebrania zaprosił na  forum Panią dr Katarzyną Zalasińską, która przygotowała wystąpienie dotyczące praktycznego zastosowania Ustawy z dnia 18 marca 2010 ?o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw? [Załącznik 2].
Pani Katarzyna Zalasińska zaczęła od przypomnienia, że tekst nowelizacji wszyscy obecni otrzymali przy wejściu na salę. Nowelizacja weszła w życie w marcu 2010 roku. Na pewno wszyscy zainteresowani antykwariusze już się w tym dobrze orientują. Warto jednak przyjrzeć się ustawie od strony praktycznej.
Ustawa zmieniła przede wszystkim definicję zabytku, bowiem od 2003 roku tak naprawdę  nie bardzo było wiadomo co jest zabytkiem ? istniało domniemanie, że wszystko co stare zabytkiem jest. Inna istotna zmieniona kwestia dotyczy wywozu na stałe za granicę dzieł sztuki (niewiele zmienił się wywóz czasowy ? tylko pod względem sposobu informowania). Odnośnie wywozu na stałe istnieją obecnie  trzy kategorie wywożonych obiektów. Na obiekty zaklasyfikowane do 1-szej kategorii obowiązuje całkowity zakaz wywozu, na obiekty z 2-giej kategorii konieczne jest pozwolenie, zaś obiekty 3-ciej kategorii są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia (Art 59). I-sza kategoria nie jest do końca konkretna. Odnośnie obiektów, na które potrzebne jest pozwolenie wywozowe, ustala się je wg 2 kryteriów  - wieku i ceny. Z tym, że nie przy wszystkich kategoriach obiektów oba wymagania muszą być spełnione (np. przy wywozie zabytków archeologicznych istotne jest tylko kryterium wieku). W przypadku obowiązujących do danego obiektu 2 kryteriów ? wymagane jest pozwolenie jeżeli przekroczone są oba warunki jednocześnie, tzn. jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony nie jest wymagane pozwolenie. Kategorie wieku i wartości przepisane są z rozporządzenia wspólnotowego obowiązującego w Polsce od 2003 roku. Początkowo miała być wartość określona w euro, ale ostatecznie przyjęto umownie że kurs euro to 4 zł i automatycznie przeliczono wszystkie wartości. Podsumowując - jeśli jakiś obiekt którejś kategorii nie spełnia: jeśli poniżej ? to nie trzeba żadnego pozwolenia, jeśli powyżej pułapu - potrzebne zezwolenie.  Przepisy wprowadzają zatem pewną linię. Dalej jest obowiązek uiszczenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Co istotne ? na granicy straż może na granicy zażądać zaświadczenia, że obiekt jest poniżej kategorii co do wartości lub wieku i że tym samym nie potrzebuje pozwolenia na wywóz.  Ciężar spoczywa tutaj na osobach dokonujących kontroli. Organ ma prawo zatrzymać obiekt ? jeśli nie ma dokumentu lub kiedy są niewiarygodne. Może też zakwestionować wycenę, jeśli jest niewiarygodna. Trudniej zakwestionować fakturę, z tym że musi ona posiadać dokładny opis obiektu z ceną i wiekiem obiektu. Konieczne jest tutaj sprecyzowanie nowego wzoru faktury sprzedaży, póki co ustawodawca nie podaje wzoru. Nie ma jednak co czekać tutaj na ustawodawcę, tylko należy wypracować nowy, uniwersalny wzór faktury wywozowej.  Gdy ktoś natomiast wywozi obiekt, bo chce go sprzedać za granicą ? sytuacja jest trudniejsza. Wszystko zależy od osób kontrolujących. Trudno oczekiwać ze wszyscy będą rzeczoznawcami. Ustawa wskazuje zatem, że istotna jest faktura i wzory dokumentów zaświadczających. Odnośnie osób uprawnionych do wystawiania zaświadczeń w ustawie zaznaczono, że musi to być ?Instytucja wyspecjalizowana?. Jest to przepis martwy, bo nie wskazano, kto może być ową instytucją. Dodano jedno słowo ? ?wyspecjalizowany? ? aby wykluczyć nadmiar niewiarygodnych osób, które mogłyby wydawać zaświadczenia. Ale jest to jednak niedookreślone. Jeżeli jednak  ktoś jest członkiem SAP, to jest domniemanie, że jest podmiotem wyspecjalizowanym, bo inaczej nie zostałby członkiem Stowarzyszenia, które prowadzi selekcję przy przyjmowaniu nowych członków, stawiając wymagania dotyczące osób polecających. Ostatnia uwaga ? zmieniono przepis o rzeczoznawcach ministra ? dotychczas ta instytucja była praktycznie nieużywana.
Pan Marek Lengiewicz zadał pytanie dotyczące kwestii rozstrzygnięcia oceny i wyceny - jak taki wzór miałby wyglądać? Pani Katarzyna Zalasińska odpowiedziała, że nie jest to jeszcze określone. Pani Małgorzata Lalowicz dodała, że w jej galerii w ciągu ostatnich 2 tygodni wydali już dwa takie zaświadczenia. Następnie Pan Marek Lengiewicz poruszył problem dużego podatku narzuconego na wywożone obiekty wymagające pozwolenia (podatek 25% jest nielegalny z punktu widzenia przepisów unijnych).  Można spróbować  wywołać proces precedensowy, aby te 25% zakwestionować jako nielegalne. Gdyby opłata była mniejsza to Skarb Państwa więcej by zarobił. W ubiegłym roku 8 osób zapłaciło tą opłatę (podatek). Pani Katarzyna Zalasińska ? wszyscy wiedzą, że to jest niezgodne i kiedyś Polska może mieć przez to problemy. Póki co, Ministerstwo podaje, że jest to opłata (25%) od wydania dokumentów. Jest to sposób na obejście prawa. Ponadto dodała odnośnie wzoru zaświadczenia, że warto byłoby przyjąć jednolity wzór jako SAP i wysłać celnikom póki oficjalcie ministerstwo nie zatwierdzi.
Pan Konrad Szuklaski zapytał, co należy zrobić, gdy celnik zatrzyma obiekt niesłusznie. Pani Katarzyna Zalasińska odparła, że ma prawo zatrzymać. Kwestia tego czy nie zostanie on zniszczony. Można wówczas upominać się o odszkodowanie, lecz jeśli celnik wykaże, że dochował należytej dbałości i uległ on zniszczeniu nie z jego winy ? nic nie można osiągnąć.
Pan Leszek Wąs dodał, że naszym celem powinno być w perspektywie czasu wywalczenie podniesienia kwot zaznaczonych w ustawie, bo są one dość niskie. Zapytał także, czy jeżeli ktoś sprzedaje za granicą obraz (a wg wyceny mógł go wywieźć bez pozwolenia) i na aukcji tam uzyska wysoką cenę - toczy ktoś może zakwestionować ten wywóz. Pani Katarzyn Zalasińska odpowiedziała, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, jeśli obraz był wyceniony prawidłowo i taką sytuację można wybronić.
Pan Konrad Szukalski dodał, że jeśli ktoś zna jakieś przypadki to, żeby zgłaszać sobie nawzajem i dzielić się doświadczeniami (np. przy pomocy forum na stronie SAP).
Przewodniczący zebrania podziękował za kształcący wykład oraz podkreślił, jak istotne dla SAP-u jest to, iż Pani dr Katarzyna Zalasińska zgodziła się zostać doradcą prawnym Stowarzyszenia.

Ad 3)
Przewodniczący oddał głos Sekretarzowi-Skarbnikowi Panu Wojciechowi Niewiarowskiemu, w celu zaprezentowania stanu finansowego SAP.
Pan Wojciech Niewiarowski podał, że przychody SAP za rok 2009 wynoszą 76.440 zł, zaś koszty 54.310 zł. Po raz pierwszy w historii SAP ? zaistniała nadwyżka przychodów nad kosztami. Złożył zatem do przegłosowania wniosek o wykorzystanie nadwyżki na cele statutowe. Wpływy ze składek wyniosły 52.700 zł (o ok. 10.000 zł więcej niż w roku ubiegłym) oraz SAP prowadzi obecnie dwie grupy studium ?Rynek sztuki i antyków? - w ramach czego otrzymało od Krakowskiej Akademii 16.000 zł na pokrycie kosztów. Odnośnie wydatków ? koszt prowadzenia biura wyniósł w 2009 roku 40.190 zł (w 2008 roku było to w wysokości 43.000 zł). Składka za członkostwo w CINOA wyniosła 10.760 zł. Wynik finansowy jest więc zadowalający.

Ad 4) Komisja Rewizyjna przedłożyła protokół, w którym stwierdziła zgodność zaprezentowanego stanu finansowego ze stanem faktycznym.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wynik finansowy SAP oraz wniosek Sekretarza-Skarbnika, aby nadwyżkę nad kosztami przeznaczyć na cele statutowe.

Uchwała nr 03/06/09 ? Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu SAP za rok 2009 oraz wynik finansowy stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 22.130 zł  i postanawia przeznaczyć go na uzupełnienie funduszu statutowego  -  została  przyjęta jednogłośnie.

Ad 6) Przewodniczący ponownie poprosiła Pana Wojciech Niewiarowskiego o wypowiedź dotyczącą stanowiska SAP w sprawie ekspertów [Załącznik 3].
Pan Wojciech Niewiarowski scharakteryzował pokrótce przygotowaną przez siebie  charakterystykę polskiego rynku sztuki, obecne warunki pracy osoby wykonującej zawód eksperta oraz propozycje unormowań prawnych zawodu eksperta. Zaznaczył, że w rzeczywistości nic nie stoi na przeszkodzie ze strony prawnej, aby muzealnik prowadził własną działalność gospodarczą po pracy jako ekspert. Muzea jednak obecnie zabraniają tego swoim pracownikom, a taka sytuacja jest niedopuszczalna i należy  prowadzić dyskusje i negocjacje z  dyrektorami muzeów w tej kwestii.

Ad 9) Pani Dorota Hola-Masiarz z Działu Marketingu i Promocji Grupy Filmowej Rekontrplan, zaprezentowała propozycję uczestnictwa członków SAP w serii programów telewizyjnych o sztuce. Grupa Filmowa Rekontrplan zamierza bowiem stworzyć nowy, cykliczny program poradnikowy poświęcony nie tylko dziełom sztuki, czyli tym o realnej wartości materialnej ? malarstwu, antykom, rzeźbie, unikalnym księgozbiorom i białym krukom, kolekcjom filatelistycznym itp., ale także takim, które mają znaczenie sentymentalne. Zamierza kreować trend na rzeczy niepowtarzalne, ?z duszą?, które w odróżnieniu od produktów masowych są w stanie w pojedynkę nadać niepowtarzalny charakter całemu wnętrzu. Przede wszystkim zamierza pokazać, że sztuka jest ogólnie dostępna, że może nas inspirować, wzbogacać nasze mieszkania oraz samego siebie. W każdym odcinku będą prezentowane wywiady z ekspertami, sklepy i galerie, spotkania ze specjalistami w dziedzinie sprzedaży antyków itp. Elementem projektu będzie także tzw. ?kącik porad?, w którym odpowiemy na najczęściej nurtujące polskiego klienta pytania np. Prowadzącym program będzie Pan Łukasz Radwan. Osoby zainteresowane warunkami uczestnictwa w programie, reklamą itp. - mogą kontaktować się z biurem indywidualnie lub za pośrednictwem SAP).

Ad 10) Kolejno miała miejsce dyskusja dotycząca bieżących spraw.
Pani Prezes przypomniała o zmodyfikowanym logo SAP oraz zachęciła do korzystania z nowej strony SAP, która ma być w zamierzeniach bardziej funkcjonalna i przydatna dla wszystkich członków SAP.

Ad 11) Przewodniczący ogłosił przejście do kolejnego punktu obrad ? wolnych wniosków. Zgłosiła się Pani Alicja Harackiewicz, która pokrótce zaprezentowała plany festiwalu/targów sztuki z imprezami towarzyszącymi, które mają mieć zasięg międzynarodowy i odbywać się na dużą skalę cyklicznie od 2011 roku. Miasto udostępniło nowo wybudowaną infrastrukturę w postaci hali widowiskowo-sportowej Gdańsk-Sopot (o łącznej powierzchni wystawowej ok. 6.000 m2) wraz z powierzchnią ekspozycyjną, zapleczem seminaryjnym, wykładowym, gastronomicznym, technicznym i biurowym. Mają to być zatem nowoczesne, międzynarodowe, coroczne targi sztuki, wystawy organizowane przez Łaźnia, IS WYSPA,  PGS, seminaria, konferencje i szkolenia dla branży. Szczegółowe informacje będą rozsyłane członkom SAP w najbliższym czasie przy pomocy sekretariatu SAP.
    Kolejny wolny wniosek zgłosił Pan Juliusz Windorbski, który w imieniu Desy Unicum odczytał oświadczenie. Odczytał list będący odpowiedzią na podobny list ze strony Artinfo.pl, który został skierowany niedawno do Zarządu SAP i również zawierał wskazania co do nierzetelności ze strony Desy Unicum. Z kolei Desa Unicum w odpowiedzi zarzuciła w swoim liście Artinfo.pl ? brak czytelności, wymuszanie płacenia prowizji i podbieranie klientów domom  aukcyjnym.  
   Przewodniczący Pan Konstanty Węgrzyn nawiązał do wspomnianej w początkowej fazie zebrania propozycji utworzenia Komisji Etyki, która miałaby rozstrzygać tego typu spory. Pan Piotr Lengiewicz zaproponował Komisję Etyki w składzie: Wojciech Niewiarowski, Konstanty Węgrzyn i Piotr Lengiewicz. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, który przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 04/06/09 ? Walne Zgromadzenie zatwierdza powstanie Komisji Etyki w składzie: Piotr Lengiewicz, Wojciech Niewiarowski, Konstanty Węgrzyn - została  przyjęta jednogłośnie.

   Po zakończeniu dyskusji Zuzanna Migo-Rożek ? Prezes SAP, zabrała głos i wystąpiła z podziękowaniem dla Pani Marioli i Krzysztofa Janarków, za przygotowanie cateringu, na który serdecznie zaprosiła wszystkich zebranych. Zachęciła również do pozostania na konferencji pt. ?Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku antykwarycznym. Teoria ? Praktyka ? Prawo?, którą SAP współorganizuje cyklicznie wraz z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych.
   Przewodniczący Pan Konstanty Węgrzyn zamknął zebranie.
Przewodniczący Zebrania: Konstanty Węgrzyn
Protokołowała: Ewelina Wiącek
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30