Statut


Statut
 
 Statut SAiMP - plik do pobrania
 
STATUT
STOWARZYSZENIA ANTYKWARIUSZY i MARSZANDÓW POLSKICH
 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
§ 1
 

Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją osób fizycznych uczestniczących w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki, przedmiotami kultury materialnej oraz książek i wydawnictw.

 

§ 2
 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga  tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami  kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 3
 

Zakres i sposób funkcjonowania Stowarzyszenia określają postanowienia niniejszego statutu oraz obowiązujące przepisy prawa tj. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z dn. 10.04.1989 wraz z późniejszymi zmianami).

 

§ 4
 

Stowarzyszenie będzie używać własnego znaku, pieczęci i odznak.

 

§ 5
 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym charakterze i przedmiocie działania na warunkach zrzeszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. / zapis historyczny w wersji pierwotnej - zmieniony uchwała z dnia 4 czerwca 2005 r poprzez jego wykreślenie w całości ? obecnie nie istnieje i  § 5 nie ma pkt.4 /.

 

II. CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ANTYKWARIUSZY POLSKICH
 
§ 6
 

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1/ reprezentowanie interesów zawodowych i gospodarczych członków wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
2/ kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej wśród osób zrzeszonych i niezrzeszonych,
3/ stworzenie niezbędnych warunków dla promocji polskiej sztuki dawnej i książki, w kraju i zagranicą,
4/ udzielanie w miarę możliwości różnorodnej pomocy swoim członkom w ich działalności na rynku antykwarycznym.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1/ uczestniczenie w pracach organów państwowych i samorządowych oraz instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących kwestii interesujących zrzeszonych członków oraz inicjowanie takich prac i rozwiązań prawno-ekonomicznych,
2/ opiniowanie spraw związanych z ochroną dzieł sztuki z własnej inicjatywy albo na zlecenie organów państwowych lub samorządowych,
3/ organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania zrzeszonych członków; prowadzenie listy ekspertów,
4/ stworzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej udzielającej pomocy potrzebującym jej członkom Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 

§ 7
 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna uczestnicząca w obrocie, promocji, lub wycenie antyków, wydawnictw i dóbr kultury materialnej.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, rekomendowany przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i przyjęty uchwałą Zarządu Głównego.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, przyjęta na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Członkiem honorowym może też zostać członek zwyczajny z uwagi na szczególne osiągnięcia naukowe bądź organizacyjne. Członkostwo honorowe jest dożywotnie; godności tej może pozbawić Walne Zebranie za czyny godzące w dobro Stowarzyszenia i etykę zawodową.
5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zobowiązująca się do bezinteresownego wspierania działalności Stowarzyszenia przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 8
 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia posiadają następujące prawa:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Stowarzyszenia,
2/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
3/ uczestniczenia we wszelkich pracach Stowarzyszenia,
4/ zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, propozycji, postulatów i inicjatyw w sprawach dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia,
5/ korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie objętym jego statutowymi zadaniami,
6/ oznaczania, po nadaniu uprawnień uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, prowadzonej placówki godłem Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie posiadają prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym w Walnym Zgromadzeniu, jednak bez głosu stanowiącego.

 

§ 9
 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1/ brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2/ przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
3/ przestrzegania w codziennej działalności zasad etyki zawodowej,
4/ dbałości w codziennej działalności o dobre imię i prestiż Stowarzyszenia,
5/ regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§10
 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji oraz dokonania wpłaty wpisowego.

 

§11
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1/ pisemne zgłoszenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
2/ wykreślenie z powodu niepłacenia składek,
3/ wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego (za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem i postępowanie niezgodne z zasadami etyki zawodowej),
4/ śmierć.

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
 

§12
 
 

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

 

§13
 
 
Walne Zebrania dzielą się na: zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd; zwyczajne nie później niż do 30 czerwca każdego roku, nadzwyczajne, w ciągu co najmniej 30 dni od daty uchwały Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Stowarzyszenia. O Walnym Zebraniu winni być powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem. Jeśli w pierwszym terminie, na który zwołano zebranie nie ma quorum, to Walne Zebranie po upływie 30 minut od wyznaczonego I terminu, w drugim terminie ma prawo podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
 

§14
 
 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.: wytyczanie generalnych kierunków Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwalanie zmian Statutu i regulaminu działania władz Stowarzyszenia.
2. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Walne Zebranie wybiera Zarząd, a w nim prezesa i jego członków, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz nadaje tytuły członków honorowych. Walne Zebranie ustala też wysokość składek członkowskich, rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmuje uchwały we wszystkich istotnych sprawach Stowarzyszenia.
 
 
§15
 

Zarząd składa się z 5-9 członków wybieranych na okres 3 lat na Walnym Zebraniu w glosowaniu tajnym, względnie, jeśli tak zadecyduje większość, w głosowaniu jawnym. Skład Zarządu w trakcie kadencji nie ulega zmniejszeniu. Zarząd może go uzupełniać poprzez kooptację. Jeśli jednak ilość członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie zmniejszy się poniżej 5 - należy przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym Walnym zgromadzeniu.

 

§16
 

Zebranie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§17
 

Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Do zakresu Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. W szczególności należy kierowanie sprawami Stowarzyszenia poprzez wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, prowadzenie spraw bieżących i nadzorowanie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

§18
 

Za zgodą Zarządu mogą być zatrudniani pracownicy, jako zespół pomocniczy Zarządu.

 

§19
 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych na okres trzech lat. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do pełnienia czynności wymagana jest obecność co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest badanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, zarówno Zarządu jak i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu oraz przedstawienie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje Komisja Rewizyjna powierza je innym swoim członkom - co wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu. W razie ustąpienia więcej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej, na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§20
 

Sąd koleżeński składa się z 5 członków wybieranych na okres trzech lat. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Dla ważności podejmowanych orzeczeń wymagana jest obecność co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów i spraw honorowych dotyczących członków Stowarzyszenia, zaistniałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu, a także spraw związanych z etyką zawodową. Orzeczenia Sądu zapadają większością głosów. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje Sąd Koleżeński powierza je innym członkom - co wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu. W razie ustąpienia więcej niż 2 członków Sądu Koleżeńskiego, na najbliższym Walnym Zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające. Członkowie Stowarzyszenia mogą zwracać się do Sądu Koleżeńskiego również w sprawach dotyczących sporów finansowych między nimi mogących powstać w związku z prowadzoną działalnością antykwaryczną. Sąd Koleżeński może w tych przypadkach pełnić rolę Sądu Polubownego.

 

§21
 

Stowarzyszenie może uchwałą Zarządu, z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek zainteresowanych tworzyć sekcje specjalistyczne. Stowarzyszenie może uchwałą Zarządu lub na wniosek co najmniej 15 osób tworzyć oddziały terenowe. W tym jednak przypadku wymagana jest odpowiednia nowelizacja statutu uwzględniająca wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej.

 

§22
 

1. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze jednego lub kilku województw.
2. Sekcja realizuje zadania i cele Stowarzyszenia w wybranej, specjalistycznej dziedzinie.

 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA, KONTROLA DOCHODÓW I ROZCHODÓW
STOWARZYSZENIA, ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE.
 

§23
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek, darowizn, spadków oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi księgi zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami rachunkowości.
3. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie 2 członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

 

VI. ZMIANY STATUTU
 

Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zebrania i podjęta większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a następnie wpisana do rejestru sądowego Stowarzyszenia.

 

VII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania, jeżeli była przewidziana w porządku dziennym, powziętej w tajnym glosowaniu większością co najmniej 3/4 głosów przy udziale co najmniej 1/2  liczby osób uprawnionych do glosowania. Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej prawomocnego podjęcia.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na skutek własnej uchwały ostatnie Walne Zebranie określi w formie uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 


Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021 Czerwiec 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31